tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Thái Ất

Cập nhật : 05/07/2014
Lúc chiến là tướng giỏi (Đến đâu, đấy có nắng nỏ, giặc giã, bệnh tật, nên rõ lý Trời Đất Người mà quyết). Đói, khô, nước lửa trùng vần (gặp) Cùng Kim: binh cách, Đất : gần tai ương.

Thái Ất

Thái Nhất là tượng vua.
Lúc chiến là tướng giỏi (Đến đâu, đấy có nắng nỏ, giặc giã, bệnh tật, nên rõ lý Trời Đất Người mà quyết).

Đói, khô, nước lửa trùng vần (gặp)
Cùng Kim: binh cách, Đất : gần tai ương.
(Cùng) Phúc, Quân: vua ít nạn vương,
Dùng binh nên tránh lẽ thường không Sai.
Dân Di chết hại trời tai,
Thái Đồng Thiên Địa thêm bài Đại Du (Thái Ất hợp Thiên Ất, Địa Ất, Đại Du).

Nền Dân đói nặng vì ư,
Nền Thần dân chẳng lợi cư phương này,
4 Thần, nước hạn đói vay, Phù Đồng

binh Cách Trời nay tai Trời (Thiên Ất đồng Thái Ất).

Đất Nhất đồng Thiên khô hạn than ôi.
Cỏ cây xơ xác khó Nơi mọc cùng.
Thái mà Tính Bách Yến 4 ngung.

Quyền thần mưu tiếm ngôi rồng rắp manh.
Phép nên cầu đảo chí thành.
Phúc thừa vua phải thân hành cầu kêu (Nhân, Quân, Du ứng ở phương này).
8 năm Bách Cáp gặp, ngặt nghèo,
Tuyệt, Dịch (rời) Kích, yếm đeo neo chập chùng (Thái Nhất, 8 năm gặp thì rất hung).

Ví kỳ 9 – 6 gặp cùng (9 Dương 106) Hạ,
Trung nguyên hợp, nạn trùng trùng sâu (công phạt thoán giết).
Âm Dương trải số gặp đâu,
Vào quẻ Du Lớn tìm mau đổi lần (việc đổi rời).
Thái Âm sau Tuế hai thần. Niên đầu (4 niên đầu Mạnh)
Âm, Mục , Tương Thần trọng lai (Văn Xương, Thủy Kích hợp Tứ trọng Tý, Ngọ, Mão, Dậu) = 4 giữa.
(Tên Đàn Xú, Hậu mưu hoài. Tuế phùng Ất lại, Âm hồi có nên. (Tuế kể gặp Thái Nhất, Thái Âm đồng cung).
Là năm có sự nước bên.
 Đem dâng gái đẹp là duyên tốt lành.
Văn tinh cùng với Âm tinh,
Tướng, thượng phù mưu hiếp, dưới hành ngược sai.
Hậu bị bó vì lòng hại.
Vì âm tinh với Thủy Kích bày cùng cung.
Vả niên Đàn xú ở trong; thì tai thêm nặng thì hung không thường.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®