tư vấn bao la vạn sự

Thái ất thần kinh (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Đại Du

Cập nhật : 05/07/2014
Du lớn tốt, đất tan hoang (Đại Du là Kim thần, cũng như Tiểu Du phải hiểu lý Trời Đất Người, mỗi Lý 12 năm). Có 5 phúc , nạn chỉa sang đối đầu (tai nạn, binh cách thấy ở phương đối xung) Có Cơ (đồng xung) giảm nửa đao mâu.

Đại Du

Du lớn tốt, đất tan hoang (Đại Du là Kim thần, cũng như Tiểu Du phải hiểu lý

Trời Đất Người, mỗi Lý 12 năm).

  5 phúc , nạn chỉa sang đối đầu (tai nạn, binh cách thấy ở phương đối xung)

Có Cơ (đồng xung) giảm nửa đao mâu.

Tiểu (đồng Cung) binh quái lạ, nước, sầu, nỏ, tang.

Phù đổng lửa hạn binh đao.

Thần đồng nắng hạn, người ta bỏ làng (rủ nhau ra đi)

 Địa đồng: trộm cướp lúa sâu (lại thêm cây cỏ không mọc được).

Trời đồng binh cách thêm rầu tai ương (Đến đâu đấy có nạn, tai trời binh cách quái lạ)

1 – 8 – 3 – 4 phần Dương: ngoài yên, trong nước loạn hoang khôn cùng.

9 – 2 – 7 – 6 Âm Cung: nước ngoài loạn lạc Mà trong yên hàn.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®