tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Phú huỳnh kim

Cập nhật : 05/07/2014
Động tịnh âm dương phản phúc thiên biến, thái quá giả tổn chi tư thành; Bất cập giả ích chi tắc lợi, Sinh phò cũng hợp thời vũ tư miêu, Khắc Hại Hình Xung thu sương sát thảo

 

PHÚ HUỲNH KIM

Động tịnh âm dương phản phúc thiên biến, thái quá giả tổn chi tư thành; Bất cập giả ích chi tắc lợi, Sinh phò cũng hợp thời vũ tư miêu, Khắc Hại Hình Xung thu sương sát thảo, Trường Sinh Đế vượng tranh như kim cốc chi viện. Tử Mộ tuyệt không mãi thi nê lê chi địa, Nhật thần lục hào chỉ chủ tể, hỷ kỳ diệt, hạn dĩ an lưu, Nguyệt kiên nãi vạn bốc chi đề cương, khởi khả trợ. Kiệt nhỉ vỉ ngược, Tối ác giả tuế quan nghi tịnh bất nhi động, Tối yếu giả nhân vị hủ phì bất hỉ thương, Thế vì kỷ ứng vi nhân đại nghi khiết hợp, động vi thi biền ví chung tối phạ giao tranh, ứng vị tao thương bất lợi tha nhân chì sự thế hào thọ chế khởi nghi tự kỷ chi mưu thế ứng cụ không nhân vào chuẩn thiệt, nội ngoại cạnh phát sự tất phiên đằng thế hoặc giao trùng lưỡng mục cổ chiêm ư mã thủ, ứng như phát động nhất tâm tợ thác ư viên phan, dụng thần hữu khí vào tha cô, sở tác giai thành chủ tượng đồ tồn cánh bị thươngphàm mưu bất toại, tự không hoá, không tất thành hung cựu. HÌnh Hợp khắc hợp chung kiến quai dám, động trực hợp như bạn trú, tịnh khắc xung nhi ám hưng, Hữu thương tu cứu, vào cố vật không, không phùng xung nhi hữu dụng, nhập mộ nan khắc, đới vượng phỉ không, hữu trợ hữu phò suy nhược hưu tù diệt kiết,tham Sinh tham hợp hình xung hắc hại đại vong, biệt suy vượng dĩ minh khắc hợp, biện động tịnh dĩ định hình xung, phục cư không địa, sự dữ tâm di, phục vào đề. Bạch chung đồ nhĩ phi bất suy khai diệt uổng nhiên, không hạ phục thần dị ư dẫn Bạc, chế trung nhược chủ nan dĩ duy trì, nhật thương hào Chân là kỳ hoạ, hào thương nhật đồ thọ kỳ danh, mộ trung nhân bất xung bát phát, dưỡng chủ có nghi mộ đa ám muội, hoá bệnh hề thương tổn, hoá thai hề câu liên, Hung hoá đường xanh xí nhi vị táng, kiết liên Mộc dục bại nhi bất thành, Giới hồi đầu khắc ngã, vật phản đức dĩ phò nhân, tinh bất tinh, xung bất xung, nhân đa tự nhãn. Hình phi hình, hợp phi hợp, vi thiểu chi thần, hào ngộ lịnh tinh vật nan hại ngã, thân thượng quỷ bất khứ abaá an, đức nhập quái nhi vào mưu bất toại, kỵ lâm thân nhi đa trở vào thành, quái ngộ hung tinh tỵ chi tắc kiết. Hào phùng kỵ sát địch chi vào thương, chủ tượng Hưu Tù phụ kiến Hình Xung Khắc Hại, dụng hào biến động kỳ phùng Tử Mộ Tuyệt Không Dụng hoá Dụng, Hữu Dụng vào Dụng, Không hoá Không tuy Không bất Không, hình hại bất nghi lâm dụng, Tử Tuyệt khởi khả trì thân, động phùng xung nhi sự táng, Tuyệt phùng Sinh nhi sự thành, như phùng hợp trù tư xung phá dĩ thành công, nhược ngộ Hưu tù tất Sinh vượng nhi thành sự, tử tuy phúc đức đa phản vào công, cừu phụ mẫu suy vi thể thống, luận quan quỉ đoán tác hoạ ương. Tài nãi lộc thần tử tôn vi phúc đúc, Huynh đệ giao trung tất chỉ mưu vi đa trỡ trệ, ác diệu cô hàn phạ kiến nhật thần chi tinh khởi, dụng hào trùng điệp hỉ mộ khổ chi thâu tàn, sự cách trở hề, gian phát tâm thối hối hề thế không, quái hào phát động, tu khán giao trùng, động biến tỳ hoà, đương minh tàn thối, Tốc tắc động nhi khắc thế, huon tắc tịnh nhi Sinh thân, Phụ vong nhi vào đầu tự, Phúc ẩn nhi sự bất xứng tình, Quỷ tuy hoạ tai phục vụ vào khí, Hổ hưng nhi ngộ kiết thần bất hại kỳ vi kiết, Lông động phùng hưng nan yểm kỳ vi hung, Huyền vũ chủ đạo tặc chi sự diệu tất quan hào. Chu tước bổn khẩu thiệt chi thần, nhiên tu huynh đệ, tật bệnh đại nghi thiên hỷ, nhược lâm hung sát tất Sinh bị xuất hành tối phạ vãn vong, như hệ kiết thần chung hoạch lợi tự có kiết, Hung thần sát chi đa đoan, hà như Sinh khắc chế hoá chi nhất lý.

Đọc phú nầy cho thuộc lòng thì đoán quẻ Dịch mới giỏi mới cao, quẻ tốt mà thấy đoán thấp nói quẻ xấu, còn thấy quẻ xấu mà có kinh nghiệm thì đoán thành ra tốt. Phải biết năm tháng ngày giờ ứng lâu hay chóng mới thành sự được. Người khách xem quẻ thấy kết quả nhanh chậm thành sự mới giỏi. Thí dụ Hình hợp, khắc hợp là sao; Hình phi Hình; Hợp phi Hợp là sao; Tuyệt xứ phùng Sinh, khắc xứ phùng Sinh là sao; Xung trung phùng Hợp, Hợp xứ phùng Xung là sao; Phục ngâm phản ngâm hào quái là sao, Phục thần bất hiện quái là sao; Tam truyền Sinh khắc dụng thần là sao; Ngọ thần bất thượng quái ra sao; Mộc thượng Thổ hạ bệnh yên, Thổ thượng Mộc hạ bệnh liền khốn thay phải chết là sao; Nguyên thần bất Sinh Dụng thần có bảy điều không Sinh là sao; Kỵ thần có 7 điều không khắc Dụng thần vì sao, phải cho biết mới được. Đã có công học quẻ Dịch mà không tìm thêm một ít nữa thì phí lắm.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®