tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem bệnh tri yếu dụng thần

Cập nhật : 05/07/2014
Chiếm bệnh tri yếu dụng thần, di quái biến lục xung giả, quái ngộ lục xung, bất khán dụng thần nhi đoán Sinh tự, vãn cửu bệnh quai phùng lục xung,

CHIẾM BỆNH TRI YẾU DỤNG THẦN

          Chiếm bệnh tri yếu dụng thần, di quái biến lục xung giả, quái ngộ lục xung, bất khán dụng thần nhi đoán Sinh tự, vãn cửu bệnh quai phùng lục xung, quái biến lục xung, bất luận dụng thần chi suy vượng nhi bất trị chi chứng giả cận bệnh phùng xung; hựu khả bất dược nhi dủ mà chẳng uống thuốc được mạnh sở dĩ chiếm bệnh, trước phải hỏi bệnh đau lâu hay là mới đau. Mới đau là mười ngày trở lại, đau lâu là mười một ngày sắp lên mấy tháng, luận đoán phương năng ứng nghiệm, tân bệnh ngộ quái hoả tử, hoả khắc, diệt chủ nguy vong, quái lục xung nhi biến lục xung, nhân hồi đầu hoá khắc, tân bệnh diệt nguy, nhi Tốn Mộc biến Càn Kim tượng, Khôn, Cẩn hoá Chấn Tốn, giai dĩ chi, hồi đầu hoá tượng khắc, chẳng phải mộ tuyệt diệt chủ ngay vong, như hoá tì hoá, hoá khắc khứ,  hoá tương Sinh cận bệnh cao thuyên, cửu bệnh hùng lục xung cổ mả, trừ xung khắc tất khán dụng thần, như vậy mới đúng.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®