tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Xem dụng thần khi nào ứng

Cập nhật : 05/07/2014
Như dụng hầu xuất thấu chi nhật ứng sự kiết hung dụng sao tịnh hầu xung tịnh chi nhật ứng chi, như dụng tuần không an tịnh, hầu xuất tuần phùng xung chi nhật ứng chi

DỤNG THẦN ỨNG CHI CHO BIẾT VÀ KHI NÀO ỨNG

Như dụng hầu xuất thấu chi nhật ứng sự kiết hung dụng sao tịnh hầu xung tịnh chi nhật ứng chi, như dụng tuần không an tịnh, hầu xuất tuần phùng xung chi nhật ứng chi, nhiêu dịng, hào tịnh không phùng xung vị chi xung khởi đầu xuất tuần phùng hợp chi nhật ứng, sự như dụng tịnh không phụng hợp, xuất tuần phùng xung chi như ứng sự, nhi dụng hào phát động nhi vào tha cố giả gầu phùng hợp chi nhật ứng sự, như dung tuần không phát động phùng xung vị chi xung thiết bổn nhật ứng chi, như dụng hào phát động phùng hợp động không phùng hợp cập tinh nhi phùng hợp giả, hầu xung nhật ứng sự, như dụng hào nhập mộ chi nhật, hầu xung dụng chi nhật ứng sự, như dụng động hoả nhập mô giả, hầu xung khai mộ khổ ứng sự, như dụng bị bàn hào lai hợp,  hoặc tự hoá tắc hợp, hầu xung hợp khai hợp ngã chỉ hào chỉ nhật ứng sự như dụng bị nguyệt phá hầu xuất nguyệt trực nhật -hoặc phùng hợp chi nhật ứng sự, như dụng hào tuyệt vu nhật hộăc hoá tuyệt vu hão hầu trường Sinh chi nhật ưứn sự, như nguyên kỵ hội cuộc lai khắc dụng phục tàn hầu xuất thấu chi nhật ứng sự, như tuần không nhận xuất tuần chỉ nhật ứng sự, cố viết hợp đãi xung, xung đãi hợp, tuyệt đãi trường Sinh, mộ đãi khai phá bổ, không đãi xuất tuần, suy đãi vượng, đẳng pháp viễn tắc niên nguyệt, cận tắc nhật thời, sự chủ thành tâm đoán vào sai hỉ.

 

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®