tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Dịch (Đại diệc toàn bộ)

Thí dụ đại hào dụng thần

Cập nhật : 05/07/2014
Kỵ thần bị nguyệt kiên xung Khắc là một, bị nhật thần khắc là hai, kỵ thần hoá Không là ba, hoá Thôi là bốn, hoá Mộ là năm, hoá Tuyệt là sáu, hoá Xung là bảy

THÍ DỤ ĐẠI HÀO DỤNG THẦN

cũng thuộc về Dần Mão Mộc, dùng hào nào mới trúng, chữ xá là bờ, đọc như vậy. Xá bất phá nhị dụng nguyệt phá xá bất không, nhi dụng tuần không, xá tịnh nhi dụng động, xá nhàn hào, nhi dụng nhật nguyệt, xá hưu ta nhi dị vương tưởng, là hao hào tào bỏ bớt một hào vậy.

Nguyên thần có bảy điều không Sinh được dụng thần, kỵ thần có bảy điều không khắc được dụng thần, là như sau:

1.     Nguyệt kiến khắc phá nguyên thần

2.     Nhật thần khắc nguyên thần là hai

3.     Nguyên thần động hoá khắc là ba

4.     Hoá Mộ là bốn

5.     Hoá Tuyệt là năm

6.     Hoá Thổ là sáu

7.     Hoá Không là bảy.

Kỵ thần bị nguyệt kiên xung Khắc là một, bị nhật thần khắc là hai, kỵ thần hoá Không là ba, hoá Thôi là bốn, hoá Mộ là năm, hoá Tuyệt là sáu, hoá Xung là bảy.

Xem Kinh Dịch

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®