tư vấn bao la vạn sự

Kê Túc (Xem Giò Gà,Xem Chân Gà)

Phép xem về Thổ trạch

Cập nhật : 05/07/2014
- Thổ mà có đới hoả, thì luận rằng: nhà đất này mua của nhà có mới có người chết sao đây ?

LUẬN ĐOÁN XEM VỀ THỔ TRẠCH

Cứ tuần tự sau đây mà suy cho tường:

- Kim là Bia           - Thổ là gò đất

- Mộc là rường như sà nhà, hoặc là cầu qua sông

- Hoả là thần miếu

- Thuỷ là hồ ao

- Thổ mà có đới hoả, thì luận rằng: nhà đất này mua của nhà có mới có người chết sao đây ?

- Thế kim mà mộc hoả sinh, hẳn là mua đồ vật gì của người ăn trộm, có ngày nhầm sao.

- Mộc hoành mà đới kim bao, là để bàn thờ uế tạp làm sao chẳng lành.

- Mộc hoành thổ bao quanh, luận là: gỗ cũ cổ thụ lấy về dựng nhà làm chi.

- Hoả kim bao đới ấy thì: mua đồng khí vật làm chi đấy mà. Cận tuần thế hoả trùng sinh. Thuỷ bao đầu hoả gia đình gian truân, đoán rằng lửa uế như tẩm vào cốt Tào quân lạ thường.

Kim bao: ngưu uế bên tường

(Phân trâu làm uế bến vách)

Thuỷ bao: là lợn làm uế ở bến rõ ràng

Hoả bao thổ bên ngoài, là do người phóng uế nào ai biết gì.

Lại xem chính vị trí ở thế chính mà suy ra:

Mộc sinh thổ hoả thì đoán là nhà tốt.

Mộc sinh mà thấy kim ra, thì đoán là nhà có gỗ mục nát, luận vào chẳng sai !

Huyết theo bên ngoài ngón cái, đoán là: một nhà hai bếp, hai bếp một nhà rõ rành.

Thổ nguyên tổ địa (là đất của tổ) để dành lại cho.

Thế hoả vận thổ là mình tự lo. Ngũ hành ứng bên ngoài lạ thay, đoán là đất mới mua của cùng chi tổ ngoại, nếu mà thấy ngắt một hai phải đoán là Thiên di thổ trạch chẳng sai đâu mà.

Thế bên hành hiện sinh ra, đoán là: Bếp núc mới làm, lại gia cho tường. Hai bên thấy phiến xuyên ngang luận rằng cái ngõ là đường vào ra. Thế cung ở trên hai đốt lại gia (=đoán): Kim trầm (chìm sâu không lộ ra) là thờ Phật, luận vào như y. Thổ trầm trách chủ làm ký. Mộc trầm thờ thánh chi đây ! Hoả trầm ấy thờ Thần. Tả có Kim. Hữu có hoả huyết bày ra, giao nha thế tiết (đốt) là phải ân cần đèn nhang (= lễ bái). Thuỷ trầm, thì đoán là đau khan, sinh phù khắc nhiễu luận thường chẳng sai.

Hoả tuần, Kim lại bao ngoài, là đất ấy lôi đả có tai hay là.

Ở mộc có thuỷ bao, là thần từ phật tự rõ ràng như y.

Kim sinh lại lồng hoả đấy thì:

Vườn chùa ruộng phật chiếm chi của ngài. Thuỷ sinh có hoả thể hiện bày, đất ở trước đây có người thương vong. Lưỡng mộc vận hành song song lại không thấy huyết, mà chỉ hiện ở cung khác, phải đoán là: mộc kiếp bên nhà, bên ngõ có mộc ở xa chiếu vào. Thế căn có thuỷ bao, luận là: buôn bán chẳng hay tí nào.

Mộc căn sinh hoả là gia súc tổn hao, quẻ vận cùng hoả ấy là hào hoả tai, ở bên hàng xóm có ba bốn lửa bài, thế cũng hiện mộc khói ngoài xóm lâu.

Độc thay: bên thủy đới hoả là: nhà cháy bởi đứa dân có thù. Thấy Kim có đới hoả, là trộm cướp chi đồ nó thiêu.

Mộc sinh hoả ở đầu ngón cao, là do lửa trên trời xuống thiêu.

Thuỷ mà đới hoả ở bên, là độc: quan pháp hoả tốc lời truyền trước sau.

Vận chìm mà thấy thế bạch không, luận rằng trong hàng ngoài ấp để nhà không.

Nguyên Kim mộc hoả ra, ấy là phải đi quân dịch, người ta đã dành.

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®