Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

7-Cơ thủy Báo 7-Cơ thủy Báo

Cơ tinh tạo tác chủ cao cường, Tuế tuế niên niên đại cát xương, Mai táng, tu phần đại cát lợi, Điền tàm, ngưu mã biến sơn cương. Khai môn, phóng thủy chiêu tài cốc...

Xem thêm ...
8-Đẩu mộc Giải 8-Đẩu mộc Giải

Đẩu tinh tạo tác chủ chiêu tài, Văn vũ quan viên vị đỉnh thai, Điền trạch tiền tài thiên vạn tiến, Phần doanh tu trúc, phú quý lai. Khai môn, phóng thủy, chiêu ngưu mã...

Xem thêm ...
9-Ngưu kim Ngưu 9-Ngưu kim Ngưu

Ngưu tinh tạo tác chủ tai nguy, Cửu hoành tam tai bất khả thôi, Gia trạch bất an, nhân khẩu thoái, Điền tàm bất lợi, chủ nhân suy. Giá thú, hôn nhân giai tự tổn...

Xem thêm ...
10-Nữ thổ Bức 10-Nữ thổ Bức

Nữ tinh tạo tác tổn bà nương, Huynh đệ tương hiềm tựa hổ lang, Mai táng sinh tai phùng quỷ quái, Điên tà tật bệnh cánh ôn hoàng. Vi sự đáo quan, tài thất tán...

Xem thêm ...
11-Hư nhật Thử 11-Hư nhật Thử

Hư tinh tạo tác chủ tai ương, Nam nữ cô miên bất nhất song, Nội loạn phong thanh vô lễ tiết, Nhi tôn, tức phụ bạn nhân sàng, Khai môn, phóng thủy chiêu tai họa...

Xem thêm ...
12-Nguy nguyệt Yến 12-Nguy nguyệt Yến

Nguy tinh bât khả tạo cao đường, Tự điếu, tao hình kiến huyết quang Tam tuế hài nhi tao thủy ách, Hậu sinh xuất ngoại bất hoàn lương. Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật

Xem thêm ...
13-Thất hỏa Trư 13-Thất hỏa Trư

Thất tinh tạo tác tiến điền ngưu, Nhi tôn đại đại cận quân hầu, Phú quý vinh hoa thiên thượng chỉ, Thọ như Bành tổ nhập thiên thu. Khai môn, phóng thủy chiêu tài bạch...

Xem thêm ...
14-Bích thủy Du 14-Bích thủy Du

Bích tinh tạo ác tiến trang điền Ti tâm đại thục phúc thao thiên, Nô tỳ tự lai, nhân khẩu tiến, Khai môn, phóng thủy xuất anh hiền, Mai táng chiêu tài, quan phẩm tiến

Xem thêm ...
15-Khuê mộc Lang 15-Khuê mộc Lang

Khuê tinh tạo tác đắc trinh tường, Gia hạ vinh hòa đại cát xương, Nhược thị táng mai âm Cát tử, Đương niên định chủ lưỡng tam tang. Khán khán vận kim, hình thương đáo...

Xem thêm ...
16-Lâu kim Cẩu 16-Lâu kim Cẩu

Lâu tinh thụ trụ, khởi môn đình, Tài vượng, gia hòa, sự sự hưng, Ngoại cảnh, tiền tài bách nhật tiến, Nhất gia huynh đệ bá thanh danh. Hôn nhân tiến ích, sinh quý tử...

Xem thêm ...
17-Vị thổ Trĩ 17-Vị thổ Trĩ

Vị tinh tạo tác sự như hà, Phú quý, vinh hoa, hỷ khí đa, Mai táng tiến lâm quan lộc vị, Tam tai, cửu họa bất phùng tha. Hôn nhân ngộ thử gia phú quý...

Xem thêm ...
18-Mão nhật Kê 18-Mão nhật Kê

Mão tinh tạo tác tiến điền ngưu, Mai táng quan tai bất đắc hưu, Trùng tang nhị nhật, tam nhân tử, Mại tận điền viên, bất năng lưu. Khai môn, phóng thủy chiêu tai họa...

Xem thêm ...
19-Tất nguyệt Ô 19-Tất nguyệt Ô

Tất tinh tạo tác chủ quang tiền, Mãi dắc điền viên hữu lật tiền Mai táng thử nhâtj thiêm quan chức, Điền tàm đại thực lai phong niên Khai môn phóng thủy đa cát lật

Xem thêm ...
20-Truỷ hỏa Hầu 20-Truỷ hỏa Hầu

Truỷ tinh tạo tác hữu đồ hình, Tam niên tất đinh chủ linh đinh, Mai táng Cát tử đa do thử, Thủ định Dần niên tiện sát nhân. Tam tang bất chỉ giai do thử...

Xem thêm ...
21-Sâm thủy Viên 21-Sâm thủy Viên

Sâm tinh tạo tác vượng nhân gia, Văn tinh triều diệu, đại quang hoa, Chỉ nhân tạo tác điền tài vượng, Mai táng chiêu tật, táng hoàng sa. Khai môn, phóng thủy gia quan chức...

Xem thêm ...
22-Tỉnh mộc Hãn 22-Tỉnh mộc Hãn

Tỉnh tinh tạo tác vượng tàm điền, Kim bảng đề danh đệ nhất tiên, Mai táng, tu phòng kinh Cát tử, Hốt phong tật nhập hoàng điên tuyền Khai môn, phóng thủy chiêu tài bạch...

Xem thêm ...
23-Quỷ kim Dương 23-Quỷ kim Dương

Quỷ tinh khởi tạo tất nhân vong, Đường tiền bất kiến chủ nhân lang, Mai táng thử nhật, quan lộc chí, Nhi tôn đại đại cận quân vương. Khai môn phóng thủy tu thương tử...

Xem thêm ...
24-Liễu thổ Chương 24-Liễu thổ Chương

Liễu tinh tạo tác chủ tao quan, Trú dạ thâu nhàn bất tạm an, Mai táng ôn hoàng đa bệnh tử, Điền viên thoái tận, thủ cô hàn, Khai môn phóng thủy chiêu lung hạt...

Xem thêm ...
25-Tinh nhật Mã 25-Tinh nhật Mã

Tinh tú nhật hảo tạo tân phòng, Tiến chức gia quan cận Đế vương, Bất khả mai táng tính phóng thủy, Hung tinh lâm vị nữ nhân vong. Sinh ly, tử biệt vô tâm luyến...

Xem thêm ...
26-Trương nguyệt Lộc 26-Trương nguyệt Lộc

Trương tinh nhật hảo tạo long hiên, Niên niên tiện kiến tiến trang điền, Mai táng bất cửu thăng quan chức, Đại đại vi quan cận Đế tiền, Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch...

Xem thêm ...
27-Dực hỏa Xà 27-Dực hỏa Xà

Dực tinh bất lợi giá cao đường, Tam niên nhị tái kiến ôn hoàng, Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật, Tử tôn bất định tẩu tha hương. Hôn nhân thử nhật nghi bất lợi...

Xem thêm ...
28-Chẩn thủy Dẫn 28-Chẩn thủy Dẫn

Chẩn tinh lâm thủy tạo long cung, Đại đại vi quan thụ sắc phong, Phú quý vinh hoa tăng phúc thọ, Khố mãn thương doanh tự xương long. Mai táng văn tinh lai chiếu trợ...

Xem thêm ...
Thước Lỗ Ban Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban

Xem thêm ...
Lời dặn Lời dặn

Từ xa xưa Ông tổ nghề thợ Mộc bên Trung Quốc tên là Lỗ Ban chế ra mẫu thước này để dùng tra kích thước các công trình xây dựng và chi tiết các vật dụng thường dùng.Thước cũ gồm 39 cung tính theo đơn vị cổ,nay được quy đổi ra đơn vị thước Tây tính bằng mm cho dễ sử dụng.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®