Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

Luận về ngã ba đường cái Luận về ngã ba đường cái

Ngã ba đường cái mà đóng ở cung kiền thì tuyệt tự không dòng dõi. Ngã ba đường cái mà đóng vào cung khảm thì ra điên cuồng.

Xem thêm ...
Tổng luận Tổng luận

Nhiễm thủy đóng ở chấn phương thì sinh ra con cái hoang dâm hoạt đầu. Huyền vũ bị nước phá thì người trưởng nam chết. Thanh long bị nước phá thì người con trai cũng chết

Xem thêm ...
Ngũ hành cục luận Ngũ hành cục luận

Giáp, Mão, Ất, Tốn long là đông phương thuộc mộc.

Xem thêm ...
Những loại đất thế khoa tọa kiền phương hướng tốn. Những loại đất thế khoa tọa kiền phương hướng tốn.

Ví dụ như có một thế đất, núi huyền vũ hình như tấm lụa dài khuất khúc rủ xuống đến khi gặp nước thì thôi, chỗ thượng long không có núi gì bao bọc

Xem thêm ...
Đất phát Trạng nguyên 3 kiểu Đất phát Trạng nguyên 3 kiểu

Lưỡng thủy triều phần hội diện tiền, Án phù thủy diện chính triều thiên, Hậu khởi nhị sơn hình tự bảng.

Xem thêm ...
Đất phát giáp khoa 7 kiểu Đất phát giáp khoa 7 kiểu

Định huyệt tu chính mạc y tà, Tá thủy văn quan tiến bút hoa? Bạch hổ bão lai hình đặc dị? Thanh long hồi cố thế kham gia, Văn chương bút án phô tiền lập

Xem thêm ...
Đất phát chính khoa 9 kiểu Đất phát chính khoa 9 kiểu

Văn tinh xuất hiện án môn tiền, Chính thị sơn vân án chiếu nhiên. Long cố tam hồi xưng cố tổ, Hổ lai tam bảo hiệu lai huyên

Xem thêm ...
Phép xem Thập nhị Long hình Phép xem Thập nhị Long hình

Phép này căn cứ theo 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và gọi theo tuổi của người chết là: “THẬP NHỊ LONG HÌNH” .Dùng 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng...

Xem thêm ...
Thập nhị Long hình Thập nhị Long hình

Phép này căn cứ theo 12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và gọi theo tuổi của người chết là: “THẬP NHỊ LONG HÌNH” .Dùng 12 phần hình thể của con Rồng để tượng trưng

Xem thêm ...
Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long Ý nghĩa 12 bộ vị Huỳnh Long

1. Thần: Môi Rồng 2. Tề (: Rốn Rồng 3. Mục: Mắt Rồng 4. Vĩ: Đuôi Rồng 5. Tảng: Trán Rồng 6. Phúc: Bụng Rồng 7. Giác: Sừng Rồng 8. Nhĩ: Tai Rồng

Xem thêm ...
Phép giải: Phép giải:

Thần, Giác chi niên sự bất tường Nhĩ, Tề tất định chủ hồi hương Mục, Yêu gia phá nhân dâm đảng Vĩ, Túc ca du loại cổ phường

Xem thêm ...
Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng

Phép tầm Long, Điểm huyệt,Phân kim,Lập hướng Ứng dụng Thập nhị Huỳnh Long cho việc làm Nhà&táng Mộ

Xem thêm ...
Xem cung Tử Xem cung Tử

Cung tử là cung của người chết. Tìm cung người chết để biết tốt xấu vì người chết phạm phải năm tốt hay xấu có ảnh hưởng đến con cháu người còn sống được hưng vượng hay bị suy vi.

Xem thêm ...
Đông phương Thanh Long Đông phương Thanh Long

Đông phương Thanh long (青龍): Giác (角) Cang (亢) Đê (氐) Phòng (房) Tâm (心) Vĩ (尾) Cơ (箕)

Xem thêm ...
Tây phương Bạch hổ Tây phương Bạch hổ

Tây phương Bạch hổ (白虎): Khuê (奎) Lâu (婁) Vị (胃) Mão (昴) Tất (畢) Chủy/Tuy (觜) Sâm (參)

Xem thêm ...
Nam phương Chu Tước Nam phương Chu Tước

Nam phương Chu tước (朱雀): Tỉnh (井) Quỷ (鬼) Liễu (柳) Tinh (星) Trương (張) Dực (翼) Chẩn (軫)

Xem thêm ...
Bắc phương Huyền Vũ Bắc phương Huyền Vũ

Bắc phương Huyền vũ (玄武): Đẩu (斗) Ngưu (牛) Nữ (女) Hư (虛) Nguy (危) Thất (室) Bích (壁)

Xem thêm ...
Nhị thập bát tú Nhị thập bát tú

Nhị thập bát tú

Xem thêm ...
1-Giác mộc Giao 1-Giác mộc Giao

Giác tinh tọa tác chủ vinh xương, Ngoại tiến điền tài cập nữ lang, Giá thú hôn nhân sinh quý tử, Văn nhân cập đệ kiến Quân vương. Duy hữu táng mai bất khả dụng,

Xem thêm ...
2-Cang kim Long 2-Cang kim Long

Cang tinh tạo tác Trưởng phòng đường, Thập nhật chi trung chủ hữu ương, Điền địa tiêu ma, quan thất chức, Đầu quân định thị hổ lang thương. Giá thú, hôn nhân dụng thử nhật,

Xem thêm ...
3-Đê thổ Lạc 3-Đê thổ Lạc

Đê tinh tạo tác chủ tai hung, Phí tận điền viên, thương khố không, Mai táng bất khả dụng thử nhật, Huyền thằng, điếu khả, họa trùng trùng, Nhược thị hôn nhân ly biệt tán,

Xem thêm ...
4-Phòng nhật Thố 4-Phòng nhật Thố

Phòng tinh tạo tác điền viên tiến, Huyết tài ngưu mã biến sơn cương, Cánh chiêu ngoại xứ điền trang trạch... Vinh hoa cao quý, phúc thọ khang. Mai táng nhược nhiên phùng thử nhật.......

Xem thêm ...
5-Tâm nguyệt Hồ 5-Tâm nguyệt Hồ

Tâm tinh tạo tác đại vi hung, Cánh tao hình tụng, ngục tù trung, Ngỗ nghịch quan phi, điền trạch thoái, Mai táng Cát bộc tử tương tòng. Hôn nhân nhược thị phùng thử nhật....

Xem thêm ...
6-Vĩ hỏa Hổ 6-Vĩ hỏa Hổ

Vĩ tinh tạo tác đắc thiên ân, Phú quý, vinh hoa, phúc thọ ninh, Chiêu tài tiến bảo, tiến điền địa, Hòa hợp hôn nhân, quý tử tôn. Mai táng nhược năng y thử nhật...

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®