Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bài viết

 Tuổi : Quí Mẹo Tuổi : Quí Mẹo

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày, Bổn thân có bịnh chẳng may, Hoặc thiếu máu huyết hôm nay nhức mình, Thái Dương chiếu mạng thông minh, Tánh sáng mau hiểu ý tình khéo khôn. Tâm linh biết trước tiên ngôn, Nghi Điều hung kiết tâm hồn chẳng sai. Người la ghét ý hôm nay, Thường bị kẻ phản cạnh rầy khí am.

Xem thêm ...
 Tuổi : Giáp Thìn Tuổi : Giáp Thìn

Phải mang trường bịnh chịu đành trong thân. Khó khăn ý tứ mười phần, Khó ngừa tánh nết khó căn lòng người. Giận để trong dạ ngoài cười, Đền ơn trả oán vẹn mười kế mưu, Trong đời xung ý sầu ưu, Thường hay lo tính ít vui trong lòng. Hào tài ta khó giữ xong.

Xem thêm ...
 Tuổi : Ất Tỵ Tuổi : Ất Tỵ

Phu thê không trọn chung tình, Hiệp tan đôi độ nghĩa tình lãng xao. Vợ chồng chẳng đặng vui nào. Lấy sự nhẫn nại đặng hao bền lâu. Tù lao số phạm lo âu, Phải phòng hình phạt ngỏ hầu một khi. Thông minh tánh sáng vậy thì, Thấy việc mau hiểu làm thì khéo khôn. Người chí khí chẳng bôn chôn,

Xem thêm ...
 Tuổi : Bính Ngọ Tuổi : Bính Ngọ

Lạt lòng tánh rộng trong tâm, Không để thù oán hại thầm một ai. Số có quyền tước trong tay, Quới nhơn trọng đãi người rày mến thương. Hào tài cũng đặng bình thường, Đủ ăn đủ mặc gia đường ấm no. Liên can chiếu mạng ráng dò, Tin cậy giúp đỡ người lo phản lòng.

Xem thêm ...
 Tuổi : Đinh Mùi Tuổi : Đinh Mùi

Sớm sanh kể thác chẳng may, Om đau lận đận nận tai nhiều lần. Mạng sanh nhờ có Giải Thần, Đỡ che phù hộ đặng phần nhẹ qua. Trầm Phù phạm số của ta, Sông sâu sóng lớn rủi mà thiệt thân. Lòng hiền tánh chẳng tham sân, Lòng nay tin tưởng lại phần lạt tâm. Hào tài ta khó giữ cầm,

Xem thêm ...
 Tuổi : Mậu Thân Tuổi : Mậu Thân

Tâm linh biết trước trong vòng kiết hung. Việc lmà mau lẹ không cùng, Một lời cay đắng tâm trung khổ rày. Số có quyền tước trong tay, Quới nhơn trọng đãi người hay yên vì. Điếu khách chiếm mạng vầy thì, Phải phòng té nặng một khi tật rày. Trong mình thường có bịnh hoài,

Xem thêm ...
 Tuổi : Kỷ Dậu Tuổi : Kỷ Dậu

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh. Thái Dương chiếu mạng khôn lanh, Thông minh tánh sáng tài lành tâm linh. Địa giải độ mạng an nhinh, Ít gặp tai nạn thân mình đặng an. Hào tài làm đặng dễ dàng, Của tiền phát đạt nhóm tan không chừng. Tánh cứng cỏi hay tự xưng,

Xem thêm ...
 Tuổi : Canh Tuất Tuổi : Canh Tuất

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh. Lòng rộng rãi ưa Điều lanh, Ham Điều trồng tỉa chưởng canh cấy cày. Điếu khách chiếu mạng chẳng may. Số phạm té nặng chịu rày tật thân. Nơi tâm lo liệu 10 phần, Hay rầu lo tính só phần nghĩ suy. Số ta dời đổi nhiều khi, Muộn sau mới đặng vầy thì lập nên.

Xem thêm ...
 Tuổi : Tân Hợi Tuổi : Tân Hợi

Thấy việc mau hiểu tài tình tam linh. Lời nói chắc thiệt đinh ninh, Không chịu thay đổi ý tình sâu xa. Chẳng để thốt động đến ta, Thất ý bất hạp thời ta chẳng gần. Tay làm ra của nhiều lần, Thất bại nhiều độ đặng phần ấm no. Tánh người hay tính hay lo, Địa giải độ mạng rủi ro nhẹ rày.

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tý Tuổi : Nhâm Tý

Miệng lanh hay nói việc lành kiết hung. Phước đức chiếu mạng thung dung, Hào tài thạnh vượng gia trung vui vầy. Luận xem duyên nợ số này, Khắc hào chồng vợ đổi xây nhiều lần. Tình duyên hoa nguyệt phân vân, Muộn sau mới gặp đặng phần bền lâu. Tam hình số phạm giữ âu,

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tý Tuổi : Nhâm Tý

Sô người có tiếng có danh, Miệng lanh hay nói việc lành kiết hung. Phước đức chiếu mạng thung dung, Hào tài thạnh vượng gia trung vui vầy. Luận xem duyên nợ số này, Khắc hào chồng vợ đổi xây nhiều lần. Tình duyên hoa nguyệt phân vân, Muộn sau mới gặp đặng phần bền lâu. Tam hình số phạm giữ âu, Phải phòng tù tội có hầu một khi.

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Sửu Tuổi : Quí Sửu

Có duyên đi đứng khôn lanh, Người đều yêu chuộng phước lành mến thương. Bịnh phù chiếu mạng hữu thương, Có tiểu tật bịnh ở thường trong thân. Số ta cha mẹ phân vân, Hoặc là cách trở hoặc phần mồ côi. Luận xem tiền của tài bồi,

Xem thêm ...
 Tuổi : Giáp Dần Tuổi : Giáp Dần

Tuổi Mộc mạng Thủy số này, Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy. Sớm sanh tai nạn chănngr may, Đau ốm kể thác bao ngày khó nuôi. Người lớn có tánh khéo kế mưu, To gan lớn mật,, vẻ vui bề ngoài. Không phần chơ bạn hôm nay, Người quen phản ý, dưới tay phản tính.

Xem thêm ...
 Tuổi : At Mẹo Tuổi : At Mẹo

Người có mưu kế thông minh, Văn hay vô biết gia đình nhiều nơi. Số ta nhà cửa đổi dời, Nghiệp nghề tráo chát tay thời mở mạng. Luận xem hào của hiêpj tan, Tay khó cầm của gia đình đủ no. Vợ chồng cách trở âu lo, Đời sau hội hiệp ấm no yên hoà.

Xem thêm ...
Tuổi : Bính Thìn Tuổi : Bính Thìn

Phải phòng té nặng vương mang tật rày. Luận xem y lộc tiền tài, Cũng là đủ dụng đổi thay trung bình. Tánh hay lo tính tự mình, Mưu thầm trong bụng ít tin lòng người. Văn xương chiếu mạng tốt tươi, Sáng ý mau hiểu vui cười bạn thân

Xem thêm ...
 Tuổi : Đinh Tỵ Tuổi : Đinh Tỵ

Tuổi cùng với mạng hai bên hạp rày. Thái Dương chiếu mạng đặng may, Tâm linh tính sáng tài nghệ tinh thông. Có duyên người trọng tấm lòng, Việc chi lo tính tâm đồng đỡ nưng. Thiên cổ chiếu mạng thường từng, Trong mình nhức mỏi ghẻ sưng có hoài. Số ta y lộc tiếp tài, Gia đình phát đạt hưởng rày ấm no.

Xem thêm ...
 Tuổi : Mậu Ngọ Tuổi : Mậu Ngọ

Người đều ưa chuộng phước làm duyên phần, Tam hình chánh chiếu bổn thật, Lao tù số phạm một lần không sai. Luận hào chồng vợ hôm nay, Nguyệt hoa ong bướm số rày của ta. Phu thê xung ý bất hoà,

Xem thêm ...
 Tuổi : Kỷ Mùi Tuổi : Kỷ Mùi

Người có thiện tánh lòng lành, Thương người giúp đỡ chẳng đành hại ai. Bịnh phù chiếu mạng chẳng may, Thường khi có bịnhở rày trong thân. Lòng hay lo tính phân vân, Rối lòng rộn trí ít phần rảnh tâm. Hào tài ta có tay cầm, Đặng phần lo ấm phước lâm hưởng phần.

Xem thêm ...
 Tuổi : Canh Thân Tuổi : Canh Thân

Sớm sanh bổn mạng chẳng may, Khó nuôi kể thác nạn tai tuổi đầu. Đời sanh có tánh buồn rầu, Không phần chơi bạn ngõ âu phản lòng. Tâm tánh không định trước phòng, Muốn làm làm đại ý khong ngăn ngừa.

Xem thêm ...
 Tuổi : Tân Dậu Tuổi : Tân Dậu

Vẽ vui tánh nết không đường ngạo kiêu. Luận xem tiền của đặng nhiều, Hưởng sự no ấm ít nhiều bực trung. Miệng hay vui nói chẳng cùng, Người đều thương mến bao dung tấm lòng.

Xem thêm ...
 Tuổi : Nhâm Tuất Tuổi : Nhâm Tuất

Kính trên thương dưới tánh ta công bình. Luận xem tiền của gia đình, Thiếu niên đủ dùng an ninh qua ngày. Trung niên vãng cảnh đậu tai, An lành tự toại hưởng rày thảnh thơi. Tay có công nghệ vậy thời,

Xem thêm ...
 Tuổi : Quí Hợi Tuổi : Quí Hợi

Kỵ sông giếng âu giữ phần, Thuở nhỏ đau ôm nhiều lần không an. Số ta tay có quyền ban, Chức tước danh phận là đàng lập nên. Lòng hay thương dưới kính trên, Tâm hiền nhân đạo chi bền thẳng ngày. Luận xem y lộc tiền tài,

Xem thêm ...
 Số 28. Coi sao mỗi năm kiết – hung Số 28. Coi sao mỗi năm kiết – hung

Vì sao này có kiết có hung, đàn ông đi làm ăn khá, đi xa có tài lợi, đàn bà hay có tai nạn, kỵ đi sông sâu, kỵ tháng 4, tháng 8, mỗi tháng ngày 21 giáng hạ, cúng 7 ngòn đèn,7 chén nước, 3 cây nhang, dùng giấy vàng viết bài vị, lạy về hướng Bắc, nên cúng đặng tốt.

Xem thêm ...
 Số 31. Coi Vua Diêm Vương định Số 31. Coi Vua Diêm Vương định

Phàm như muốn coi số sống lâu mau thì phải dùng mạng, rồi nhớ mẹ sanh tháng mấy, rồi coi dưới hàng số tháng, thấy định số mấy mươi thì rõ, có tiểu số là ít, như qua đặng thì thọ hưởng đại số đặng sống lâu, có khi làm lành có dư, làm ác có thiếu.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®