tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Quí Sửu

Cập nhật : 05/07/2014
Có duyên đi đứng khôn lanh, Người đều yêu chuộng phước lành mến thương. Bịnh phù chiếu mạng hữu thương, Có tiểu tật bịnh ở thường trong thân. Số ta cha mẹ phân vân, Hoặc là cách trở hoặc phần mồ côi. Luận xem tiền của tài bồi,
 Tuổi : Quí Sửu

 

Mạng: Tang Đố Mộc

Nam: thờ Ong Tử Vi độ mạng

Nữ: thờ Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Đoán xem số mạng như là,

Quí Sửu mạng  Mộc số ta như vầy.

Tuổi Thổ mạng  Mộc số này,

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh.

duyên  đi đứng khôn lanh,

Người đều yêu chuộng  phước lành mến thương.

Bịnh  phù chiếu mạng  hữu thương, tiểu tật bịnh   thường trong thân. Số ta cha mẹ phân vân,

Hoặc cách  trở hoặc phần mồ côi.

Luận xem tiền của tài bồi,

Tay làm thịnh vượng   rồi hao ra.

Đời sanh khổ trí đó là,

Rối lo rộn tính khó mà rảnh rang.

Tánh người   lớn mật to gan.

Số ta trường thọ,tâm khoang vui vầy, Số ta duyên  nợ đổi xây,

Cách  đời thứ nhứt sum vầy đời sau.

Anh em thiếu sức quản bao, Nghèo nhiều giàu ít dễ nào lập nên. Tánh hay trong dưới kỉnh trên,

Thị phi chẳng  chịu  nói thêm  nói thừa.

Số ta cách  xứ quê  xưa,

Khác  xứ cha mẹ mới vừa lập nên.

Hào con muộn  mới bền.  Bằng  mà có sớm chẳng nên đâu mà, Tay có tài nghệ  vậy mà,

Số ta dời đổi cửa nhà đôi phen. Tích thiện  bố đức lòng bền,

Hưởng ngày hậu nhựt như đèn thêm du.

Tháng Giêng         Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp: làm ăn việc  gặp  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần, có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui. Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 2  Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94


 

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3phần, người   quyền tước gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, của tiền hào tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 3  Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  có việc kỵ chút ít đề phòng cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít, và kẻ tranh phản rầy rà.

Tháng 4  Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phn,  cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng động việc quan làng,  và giữ mình kẻo bị té, sanh việc xung buồn.

Tháng 5  Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 6 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày, trong lòng lo tính nhiều việc.

Tháng 6  Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý đề phòng,  dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, phòng trộm cắp hao tài, bịnh  đau chút ít, sanh việc xung buồn.

Tháng 7  Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn : 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần, có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui. Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong mình nhức mỏi chút ít,.

Tháng 8  Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người   quyền tước gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,   của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 9  Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95


 

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, dầu   việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: việc  tranh phản rầy rà, phòng   động  việc  quan làng, vợ chồng việc buồn giận nhau.

Tháng 10Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng động  việc  quan làng, giữ mình kẻo bị té, sanh việc lo buồn.

Tháng 11Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, gia đạo đặng sự an vui, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,   việc kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày, trong lòng lo tính nhiều việc.

Tháng 12Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  gái thì cảnh duyên nợ vấn vương,  cầu việc quan có người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, phòng trộm cắp hao tài, ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  hoặc   bịnh  đau chút ít, sanh việc xung ý than  buồn.

Ngay hạp, kỵ của tuổi Kỷ Sửu

NGÀY                        ...  hạp: cầu tài, cu tiên   độ mạng, đào  đất,  dời chỗ  ở, (kỵ: hay lo nhiều, phòng bịnh hoạn)

NGÀY SỬU                       ...  hạp: thần  linh độ mạng, quới  nhơn hộ trợ, (kỵ: nghe lời, trộm cắp, đưa tiền ra, cầu tài, người quen phản,  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng buồn)

NGÀY DẦN                     ...  hạp: cầu  tài, dời chỗ  ở, kết  hôn,  đào  đất, (kỵ: lo chi phòng thất vọng,  nhức mỏi, trai hờn vợ)

NGÀY  MẸO                       ...  hạp: thần  linh độ mạng, quới  nhơn hộ trợ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, người quen phản, đi nhiều, kỵté)

NGÀY  THÌN                      ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, bịnh hoạn, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  TỴ                  ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  hoc, đi đường, (kỵ: đào đất, buồn  ý,

quan sự, đi té)


NGÀY  NGỌ                    ...


hạp:  kết hôn, nhiều  việc  hạp,  cầu tiên cứu bịnh, (kỵ: lo


nhiều, lo chi phòng thất vọng, bịnh hoạn, trai hờn vợ)


NGÀY   MÙI                      ... than buồn)


hạp: (không  có), (kỵ: nghe lời, trộm cướp, can thiệp, hùn hạp,


 

NGÀY  THÂN                       ...  hạp:  cầu tài, kết hôn, đào đất, (kỵ: nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY  DẬU                      ...  hạp: thần linh độ mạng,  quới nhơn hộ trợ, hạp thơ tờ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, người thân phản, buồn phiền,  quan sự)

NGÀY  TUẤT                       ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: rầy rà, phép luật, khổ tầm, lo nhiều, gái hờn chồng)

NGÀY  HỢI                      ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ: đào đất, đổi dời, kỵ té, quan sự, buồn phiền)

(Điều kỵ, hạp  đúng  ngày,  phòng  hờ trước sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®