tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 5 : Coi Theo Mùa Tầm Giờ Sanh

Cập nhật : 05/07/2014
4 giờ 20 điểm, đến 6 giờ 19 điểm là giờ Dần 6 giờ 20 điểm , đến 8 giờ 19 điểm là giờ Mẹo 8 giờ 20 điểm , dến 12 giờ 19 điểm là giờ Thìn 10 giờ 20 điểm , đến 12 giờ 19 điểm là giờ Tỵ 12 giờ 20 điểm , đến 2 giờ 19 điểm là giờ Ngọ 2 giờ 20 điểm , đến 4 giờ 19 điểm là giờ Mùi
 Số 5 : Coi Theo Mùa Tầm Giờ Sanh

Phép tầm giờ theo như dưới đây

 

 

THÁNG GIÊNG , THÁNG 9

 

 

Giờ ban ngày

4 giờ 20 điểm, đến 6 giờ 19 điểm giờ Dần

6 giờ 20 điểm , đến 8 giờ 19 điểm giờ Mẹo

8 giờ 20 điểm , dến 12 giờ 19 điểm giờ Thìn

10 giờ 20 điểm , đến 12 giờ 19 điểm là giờ Tỵ

12 giờ 20 điểm , đến 2 giờ 19 điểm giờ Ngọ

2 giờ 20 điểm , đến 4 giờ 19 điểm giờ Mùi

 

 

Giờ ban đêm

4 giờ 20 điểm, đến 6 giờ 19 điểm giờ Thân

6 giờ 20 điểm , đến 8 giờ 19 điểm giờ Dậu

8 giờ 20 điểm , đến 12 giờ 19 điểm giờ Tuất

10 giờ 20 điểm , đến 12 giờ 19 điểm giờ Hợi

12 giờ 20 điểm , đến 2 giờ 19 điểm giờ

2 giờ 20 điểm , đến 4 giờ 19 điểm giờ Sửu

 

 

THÁNG 2 , THÁNG 8

 

 

Giờ ban ngày

4 giờ , đến 5 giờ 59 điểm giờ Dần

6 giờ , đến 7 giờ 59 điểm giờ Mẹo

8 giờ ,đến 9 giờ 59 điểm giờ Thìn

10 giờ , đến 11 giờ 59 điểm giờ Tỵ

12 giờ , đến 1 giờ 59 điểm giờ Ngọ

2 giờ , đến 3 giờ 59 điểm giờ Mùi

 

 

Giờ ban đêm

4 giờ , đến 5 giờ 59 điểm là giờ Thân

6 giờ , đến 7 giờ 59 điểm giờ Dậu

8 giờ , đến 9 giờ 59 điểm giờ Tuất

10 giờ , đến 11 giờ 59 điểm giờ Hợi

12 giờ , đến 1 giờ 59 điểm giờ

2 giờ , đến 3 giờ 59 điểm giờ Sửu

 

 

THÁNG 3 , THÁNG 7

 

 

Giờ ban ngày

4 giờ 30 điểm , đến 6 giờ 29 điểm giờ Dần

6 giờ 30 điểm , đến 8 giờ 29 điểm giờ Mẹo

8 giờ 30 điểm ,đến 10 giờ 29 điểm giờ Thìn

10 giờ 30 điểm , đến 12 giờ 29 điểm giờ Tỵ

12 giờ 30 điểm , đến 2 giờ 29 điểm giờ Ngọ

2 giờ 30 điểm , đến 4 giờ 29 điểm giờ Mùi

 

 

Giờ ban đêm

4 giờ 30 điểm , đến 6 giờ 29 điểm giờ Thân

6 giờ 30 điểm , đến 8 giờ 29 điểm giờ Dậu

8 giờ 30 điểm ,đến 10 giờ 29 điểm giờ Tuất

10 giờ 30 điểm , đến 12 giờ 29 điểm giờ Hợi

12 giờ 30 điểm , đến 2 giờ 29 điểm giờ Tỵ

2 giờ 30 điểm , đến 4 giờ 29 điểm giờ Sửu

 

 

THÁNG 4 , THÁNG 6

 

 

Giờ ban ngày

4 giờ 40 điểm , đến 6 giờ 39 điểm giờ Dần

6 giờ 40 điểm , đến 8 giờ 39 điểm giờ Mẹo

8 giờ 40 điểm ,đến 10 giờ 39 điểm giờ Thìn

10 giờ 40 điểm , đến 12 giờ 39 điểm giờ Tỵ

12 giờ 40 điểm , đến 2 giờ 39 điểm giờ Ngọ

2 giờ 40 điểm , đến 4 giờ 39 điểm giờ Mùi

 

 

Giờ ban đêm

4 giờ 40 điểm , đến 6 giờ 39 điểm giờ Thân


 

6 giờ 40 điểm , đến 8 giờ 39 điểm giờ Dậu

8 giờ 40 điểm ,đến 10 giờ 39 điểm giờ Tuất

10 giờ 40 điểm , đến 12 giờ 39 điểm giờ Hợi

12 giờ 40 điểm , đến 2 giờ 39 điểm giờ

2 giờ 40 điểm , đến 4 giờ 39 điểm giờ Sửu

 

 

THÁNG 5

 

 

Giờ ban ngày

5 giờ 20 điểm , đến 7 giờ 19 điểm giờ Dần

7 giờ 20 điểm , đến 9 giờ 19 điểm giờ Mẹo

9 giờ 20 điểm ,đến 11 giờ 19 điểm giờ Thìn

11 giờ 20 điểm , đến 1 giờ 19 điểm giờ Tỵ

1 giờ 20 điểm , đến 3 giờ 19 điểm giờ Ngọ

3 giờ 20 điểm , đến 5 giờ 19 điểm giờ Mùi

 

 

Giờ ban đêm

5 giờ 20 điểm , đến 7 giờ 19 điểm giờ Thân

7 giờ 20 điểm , đến 9 giờ 19 điểm là giờ Dậu

9 giờ 20 điểm ,đến 11 giờ 19 điểm giờ Tuất

11 giờ 20 điểm , đến 1 giờ 19 điểm giờ Hợi

1 giờ 20 điểm , đến 3 giờ 19 điểm giờ Tý

3 giờ 20 điểm , đến 5 giờ 19 điểm giờ Sửu


 

 

THÁNG 11

Giờ ban ngày

3 giờ 40 điểm , đến 5 giờ 39 điểm giờ Dần

5 giờ 40 điểm , đến 7 giờ 39 điểm giờ Mẹo

7 giờ 40 điểm ,đến 9 giờ 39 điểm giờ Thìn

9 giờ 40 điểm , đến 11 giờ 39 điểm giờ Tỵ

11 giờ 40 điểm , đến 1 giờ 39 điểm giờ Ngọ

1 giờ 40 điểm , đến 3 giờ 39 điểm giờ Mùi

 

 

Giờ ban đêm

3 giờ 40 điểm , đến 5 giờ 39 điểm giờ Thân

5 giờ 40 điểm , đến 7 giờ 39 điểm giờ Dậu

7 giờ 40 điểm ,đến 9 giờ 39 điểm giờ Tuất

9 giờ 40 điểm , đến 11 giờ 39 điểm giờ Hợi

11 giờ 40 điểm , đến 1 giờ 39 điểm giờ

1 giờ 40 điểm , đến 3 giờ 39 điểm giờ Sửu .

 

 

THÁNG 10, THÁNG 12

Giờ ban ngày

4 giờ , đến 5 giờ 59 điểm giờ Dần

6 giờ , đến 7 giờ 59 điểm giờ Mẹo

8 giờ ,đến 9 giờ 59 điểm giờ Thìn

10 giờ , đến 11 giờ 59 điểm giờ Tỵ

12 giờ , đến 1 giờ 59 điểm là giờ Ngọ

2 giờ , đến 3 giờ 59 điểm giờ Mùi

 

 

Giờ ban đêm

4 giờ , đến 5 giờ 59 điểm giờ Thân

6 giờ , đến 7 giờ 59 điểm giờ Dậu

8 giờ ,đến 9 giờ 59 điểm là giờ Tuất

10 giờ , đến 11 giờ 59 điểm giờ Hợi

12 giờ , đến 1 giờ 59 điểm giờ

2 giờ , đến 3 giờ 59 điểm giờ Sửu .

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®