tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 11 : Coi làm ăn nghề nghiệp gì thuận số

Cập nhật : 05/07/2014
Số câu, chài lưới, đáy rọ, mua thuỷ lợi Mạng Kim : sanh tháng giêng, tháng 3, tháng 9, tháng 10 có số Mạng mộc : sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 12 có số Mạng Thuỷ : sanh tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có số Mạng Hỏa : sanh tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 11 có số Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 9 có số
 Số 11 : Coi làm ăn nghề nghiệp gì thuận số

 

 

Phi kiếm coi cho hết mới rõ nghề của mình, làm trái nghề không khá.

Nam nữ coi chung

 

Số mua bán :

Mạng Kim : sanh tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 10 có số Mạng  mộc : sanh tháng 4, tháng 6, tháng 10, tháng 12 số Mạng Thuỷ : sanh tháng 4, tháng 8, tháng 12   số

Mạng  Hỏa : sanh tháng 5, tháng 11 số

Mạng Thổ : sanh tháng 7, tháng 8, tháng 10 số

Số câu, chài lưới, đáy rọ,  mua thuỷ lợi

Mạng Kim : sanh tháng giêng, tháng 3, tháng 9, tháng 10 số

Mạng  mộc : sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 12 số

Mạng Thu : sanh tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 số

Mạng  Hỏa : sanh tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 11 số

Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 9 số

Số làm thợ

Mạng Kim : sanh tháng 8 ,  tháng 10 số

Mạng  mộc : sanh tháng 6, tháng 10 số

Mạng Thuỷ :sanh tháng 7, tháng 11, tháng 12 số

Mạng  Hỏa : sanh tháng giêng số

Mạng Thổ : sanh tháng giêng, tháng 3, tháng 7, tháng 10 số

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®