tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

LỜI HỒI SỞ BẢN SÁCH SỐ DƯƠNG CÔNG HẦU

Cập nhật : 05/07/2014
Người soạn giả : Danh từ Dương Công Hầu: Sư Hiệu (Khương Đức) Sanh năm 1928 quê hương ở làng Khánh Bình, Quân Cà Mau, Tỉnh Bạc Liêu. Thân sinh tôi là nhà nho học lưu truyền, lại thêm chuyện luyện khoa học, một bàn Sách số này nhiều năm kinh nghiệm thạo thông, để lưu truyền tử tôn kế nghiệp : Bởi thấy quả thật bản Sách Số này nói rõ tỉ mỉ chi tiết những việc dĩ vãng không sai. Lại còn thông hiểu những việc vị lai quả quyết, tiên tri, bá vô nhất thất.
 LỜI  HỒI   SỞ

 BẢN SÁCH SỐ


DƯƠNG CÔNG HẦU

Người soạn  giả : Danh từ Dương Công Hầu: Hiệu (Khương Đức)

Sanh năm 1928 quê hương làng Khánh Bình, Quân   Mau, Tỉnh Bạc Liêu.

Thân sinh tôi là nhà  nho học lưu truyền, lại thêm chuyện luyện khoa học,  một bàn Sách số này nhiều năm kinh nghiệm  thạo thông, để lưu truyền tử tôn kế nghiệp :

Bởi thấy quả thật bản Sách Số  này  nói   tỉ mỉ  chi tiết những việc vãng không  sai. Lại còn thông hiểu những việc vị lai quả quyết,  tiên tri, nhất  thất.

Thật   một bản sách  Trứ Danh, hiệu Diễn Cầm Tam Thế Tướng Pháp một khoa học tinh thông,  để diễn luận vận mạng  của người xem số mạng cho trẻ hài nhi mới sanh nuôi đặng sống hay không ?

Lại còn xem người lớn tuổi : Vận mạng  thọ phú quý,  bần tiện hoạ phước ra sao? Đoán  quả quyết   ngoa, thật   bản sách  số này quý lượng giá.

Bởi thế  cho nên,  tôi đành  chia ngày  giờ lần lượt  tìm cách trích lục Diễn nghĩa cho đặng thành toàn bản sách này, để giúp ích cho vận mạng  của chư vị, đặng tiên viễn kiến thức những việc vị lai.

Quyển  sách này cũng hiệp với bộ máy Huyền  Cơ, bởi do theo ngũ hành sanh khắc mới chuyển biến vận mạng  của người,  bởi đó phát sanh cái điều thạnh,  suy, bỉ, thái, ứng biến  cho người được tiên tri những chuyện  vị lại thật là tiện  dụng.


 

Nên xem đặng  bản Sách Số này thể tường  vi vận mạng của mình không  còn lo  ngại chuyện chi khác nữa.

Nếu gặp thạnh  thì tấn hành, gặp suy thì thoái  bộ, gặp bỉ thì ẩn nhẫn,  gặp thái thì mở rộng, lấy đó so sánh với cái vận mạng, tuỳ thời hành sự, ba nhất thất .

LỜI TRƯNG BẰNG KẾT LUẬN

Thầy  Liệt Tử nói rằng  : Niên ngoạt  nhật thời giai tái định Toan lai do mạng  bất do nhơn : Mạng hữu  thời  chung hữu : Mạng hữu thời mạt cượng  cầu :

Nghĩa là :

Năm tháng ngày giời định trước. Tính lại bởi mạng chẳng bởi người. Mạng thời  sau tua có,

Mạng không  thời chớ gượng cầu.

Theo thế thường  ai cũng  luận  vậy,  đó cũng  hữu lý, tuy vậy,  cũng  có hai cái trường  hợp đáng suy nghĩ.

Giả như : Một bực Đế Vương còn phải dùng Quân   để xem vận mạng  tuần kiến những điều trị loạn, hưng vong, dường như chiếc thuyền lớn lái để chế  khiến đi ngay mới đặng.

Còn  thứ nhơn  cũng   cái vận  mạng thạnh, suy, bỉ, thái,  khi việc  làm thế nào để cứu giúp cho vận mạng  đặng tiên kiến, phổ cứu nhơn thân.

phải dùng bản Sách Số này để tìm điều hoạ phước thì đặng kiến thức tiên tri, lấy đó mà lừu lượt cái sự phổ cứu vận mạng  .

Giả như người hữu sự phải đi đêm tối, thì cây đuốc dẫn đàng mới đặng sáng suốt. Còn người muốn lập thân, thì nên xem Sách Số này mới tường  tri vận mạng :

Đây cũng do nơi cái tâm trí viễn tự của chư vị lưu ý đó  thôi.

Đức Phu Tử nói rằng  :

Nhơn viễn  tự tất hữu cận ưu
Nghĩa là : 
Người không lo xa ắt lo gần.

Nếu không lo xa khi việc  gần  lo sao kịp.

Lời Cáo Bạch

7 năm ngồi tại bàn hàng ngày luận xem vn mạng cho người,  đã trải qua thấy những điều hoạ phước y như lời hẹn  không  sai, vậy nên ông quyết định diễn nghĩa. Đó cũng   nhờ gia giáo lưu truyền  thiện  nghệ,  nên mới dám kỉnh bút (Diễn nghĩa ) bản số sách này.

Lời Diễn Kết

Trước khi quí khán giả muốn  xem bản Sách Số này , nên tìm hiểu Thập Thiên Can, Thập Nhị Địa Chi ráp lại thành  tuổi rồi tìm mình mạng ? rồi tìm mình giáp nào ? Tìm tay trường sanh mình nhằm chữ ?

Rồi biên ra xem sách mới đặng.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®