tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 6 : Coi con nít mới sanh Mạng gì ? Kiết hung

Cập nhật : 05/07/2014
Mạng thuỷ sanh ra cái mặt nó buồn lắm , nó hay khóc dạ đêm trong lúc ban đêm, từ 8 ngày sắp lên 21 ngày thì khỏi sự khóc, phải có thầy yếm mới đặng , rồi phải cho bà con nuôi hay người quen nuôi. Cha mẹ đừng nhìn đến năm 3 tuổi phải chuộc về nuôi mới đặng . Nếu để cha mẹ nuôi cái mạng nó 10 kể có 2 mà thôi , khi nó lớn có tính hay buồn trong lúc êm tịnh lắm .
 Số 6 : Coi con nít mới sanh Mạng gì ? Kiết hung

Mng Kim

Mạng Kim dễ nuôi nhưng nó ít nhõng nhẽo, rồi nhằm  khi khóc thì khó dỗ lắm.

                                      

Mạng  Mộc

Mạng Mộc  dễ nuôi,  lớn lộc trời cho ăn mặc nhiều,  không chết yểu, mạng đặng sống lâu, dễ làm ăn.

 

Mng Thuỷ

Mạng  thuỷ sanh ra cái mặt buồn  lắm , hay khóc dạ đêm trong lúc ban đêm, từ 8 ngày sắp lên 21 ngày thì khỏi sự khóc,  phải thầy yếm  mới đặng  , rồi phải cho con nuôi hay người quen nuôi.

Cha mẹ đừng nhìn đến năm 3 tuổi phải chuộc  về nuôi mới đặng  . Nếu để cha mẹ nuôi cái

mạng nó 10 kể 2 thôi , khi nó lớn có tính hay buồn trong lúc êm tịnh  lắm  .

 

 

Mng Ha

Mạng  Hỏa hay khóc dạ đêm, sanh ra chừng 8 ngày hoặc 21 ngày thì khởi sự khóc nhiều lắm,  vậy phải  kiếm  thầy  pháp  giỏi ếm mới hết khóc,  rồi mới dễ nuôi.

Con trai, gái mới sanh nuôi đặng không  ?

1. Coi số trời  đánh  hay không ?

Đây dùng Thiên Can năm hiệp với giờ sanh kiết hung. Năm  Giáp,  Năm  At sanh nhằm  giờ Ngọ  (phạm)

Năm Bính, Năm Đinh sanh nhằm  giờ Tý (phạm) Năm Mậu,  Năm Kỷ sanh nhằm  giờ Tuất (phạm) Năm Can, Năm Tân sanh nhằm  giờ Dần(phạm)

Năm Nhâm, Năm Quýsanh nhằm giờ Dậu (phạm)

Số nói trên  sanh con nít phạm nhằm nuôi không đặng . Con nuôi đặng thì đếnlớn bị trời đánh .

2. Coi số rắn  cắn  hay không ?

Năm  Giáp,  Năm  At sanh nhằm  giờ Tỵ , Dậu ,Sửu (phạm)  Năm Bính, Năm Đinh sanh nhằm  giờ Thân,   ,Thìn (phạm) Năm Mậu,  Năm Kỷ sanh nhằm  giờ Hợi, Mẹo ,Mùi(phạm) Năm Nhâm, Năm Quýsanh nhằm giờ Dần, Ngọ  , Tuất (phạm)

Số này  2 năm phạm 3 giờ,  nếu   phạm giờ  như trên đây, trong 3 tuổi  trởi lại thì nuôi

không đặng .

3. Coi số chết  yểu hay không ?

Đây dùng tháng sanh, dùn giờ sanh hiệp lại biết kiết hung. Sanh tháng giêng, tháng 5, tháng 9 giờ Thìn(phạm )

Sanh tháng 2, tháng 6, tháng 10 giờ Mùi (phạm ) Sanh tháng 3, tháng 7, tháng 11 giờ Tỵ (phạm ) Sanh tháng 4, tháng 8, tháng 12 giờ Dần (phạm )


 

Coi trên đây 3 tháng   phạm 1 giờ kỵ.  Nếu   phạm số này  thì khó nuôi đến 12 tuổi hoặc mới sanh.

4. Coi số nít nuôi khó, dễ, trai gái ?

Sanh tháng 2 giờ Dậu Kỵ                          Sanh tháng 8 giờ Mẹo  Kỵ Sanh tháng 3 giờ Tuất Kỵ                                                       Sanh tháng 9 giờ Thìn Kỵ Sanh tháng 4 giờ Hợi Kỵ                                                  Sanh tháng 10 giờ Tỵ Kỵ Sanh tháng 5 giờ Kỵ                                                       Sanh tháng 11 giờ Ngọ  Kỵ Sanh tháng 6 giờ Sửu Kỵ                                                       Sanh tháng 12 giờ Mùi Kỵ Sanh tháng 7 giờ Dần Kỵ

Thuở nhỏ phạm số này  thì khi lớn tuổi đau về bệnh  ho ra huyết.  Nhứt thiết về bệnh  máu

huyết .

5. Coi số nít té sông,  té giếng hay không ?

Sanh tháng giêng  giờ Dần Kỵ                      Sanh tháng 7 giờ Thân Kỵ


Sanh tháng 2 giờ Mẹo  Kỵ


Sanh tháng 8 giờ Dậu Kỵ


Sanh tháng 3 giờ Thìn Kỵ                      Sanh tháng 9 giờ Tuất Kỵ


Sanh tháng 4 giờ Tỵ Kỵ


Sanh tháng 10 giờ Hợi Kỵ


Sanh tháng 5 giờ Ngọ  Kỵ                          Sanh tháng 11 giờ Kỵ


Sanh tháng 6 giờ Múi Kỵ


Sanh tháng 12 giờ Sửu Kỵ


12 tháng trên đây, nếu sanh con nít phạm tháng này, giờ này thì phải coi chừng   sông, té giếng,  nếu giữ qua đặng 12 tuổi thì đặng khỏi, đến lớn phải coi chừng chìm ghe.

6. Coi sanh bốn mùa   phạm  giờ khóc hay không ?

Sanh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Ngọ  Kỵ

Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ Kỵ  Sanh tháng 7, tháng 8, tháng 9, giờ Dậu Kỵ  Sanh tháng 10, tháng 11, tháng 12, giờ Mẹo  Kỵ

Nếu sanh phạm 3 tháng  nhằm  giờ này thì mi sanh hay khóc dạ đêm. Dùng thầy pháp

giỏi ếm hết.

7. Coi sanh con kỵ cha mẹ hay không ?

Sanh tháng giêng , tháng 7, giờ Tỵ , giờ Hợi Kỵ Sanh tháng 2, tháng 8, giờ Tuất , giờ Thìn Kỵ Sanh tháng 3, tháng 9, giờ Mẹo  , giờ Dậu Kỵ Sanh tháng 4, tháng 10, giờ Dần , giờ Thân Kỵ Sanh tháng 5, tháng 11, giờ Sửu , giờ Mùi Kỵ Sanh tháng 6, tháng 12, giờ , giờ Ngọ  Kỵ

Nếu sanh con nít phạm  tháng này, thì một khó nuôi  đến lớn, nếu nuôi  đặng  thì cha mẹ phải phân ly, nếu không phân ly thì lớn bị chết  chém.

8. Coi số con nít đau ghẻ hay không ? Sanh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Thìn , giờ Tuất Kỵ Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ Sửu , giờ Mùi Kỵ

Sanh tháng 7, tháng 8, tháng 9 giờ Tuất , giờ Hợi Kỵ

Sanh tháng 10, tháng 11,tháng 12 , giờ Sửu, giờ Dần Kỵ

Nếu sanh trong 3 tháng này, gặp nhằm 2 giờ này thì hay sanh bệnh  ghẻ chóc lúc nhỏ đến lớn mới hết .


 

9. Coi số con nít nuôi đặng hay không ? Sanh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Sửu , giờ Mùi Kỵ Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ Thìn , giờ Tuất Kỵ Sanh tháng 7, tháng 8, tháng 9 giờ , giờ Ngọ  Kỵ

Sanh tháng 10, tháng 11,tháng 12 , giờ Mẹo  , giờ Dậu Kỵ

Sanh con nít trong 3 tháng này gặp phải giờ này nếu phạm nhằm thì nuôi không đặng, số đi chầu Diêm Vương.

10. Coi con nít dễ nuôi hay không ?

Sanh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Thìn , giờ Dậu Kỵ

Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ , giờ Mẹo  Kỵ Sanh tháng 7, tháng 8, tháng 9 giờ Sửu , giờ Mùi Kỵ Sanh tháng 10, tháng 11,tháng 12 , giờ Tỵ , giờ Hợi Kỵ

Sanh con nít trong 3 tháng này gặp phải 2 giờ này thì ngủ  giật  mình, van vái mới dễ nuôi  tới lớn : Tuổi hay kỵ về tên , đạn .

11. Coi con nít dễ nuôi hay không ?

Sanh năm Tý, giờ Dậu kỵ

Sanh Tuất , giờ Sửu, giờ Dần, giờ Thân  , giờ Tỵ,  giờ Mẹo  Kỵ

Sanh năm Hợi ,  giờ Thìn Kỵ

Nếu sanh nhằm năm này thì bị quỷ bắt khó nuôi, phải kiếm thầy pháp giỏi ếm nó, đến lớn tuổi bị ma nhát thường.

12. Coi con nít dễ nuôi hay không ? Sanh năm Giáp,  năm At , giờ Dậu , giờ Thân kỵ Sanh năm Bính , năm Đinh , giờ Hợi , giờ kỵ

Sanh năm Mậu , năm Kỷ , giờ Dần , giờ Mẹo, giờ Sửu kỵ

Sanh năm Canh , năm Tân, giờ Tỵ , giờ Ngọ  kỵ

Sanh năm Nhâm , năm Quý , giờ Thìn , giờ Tuất , giờ Sửu , giờ Mùi kỵ

Nếu sanh con nít nhằm  năm này,gặp giờ này thì khó nuôi nhưng nuôi đặng thì lớn bị đánh bằng cây chết.

13. Coi con nít dễ nuôi hay không ? Sanh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Dậu Kỵ Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ Kỵ

Sanh tháng 7, tháng 8, tháng 9 giờ Mẹo  Kỵ

Sanh tháng 10, tháng 11,tháng 12 , giờ Ngọ  Kỵ

Sanh con nít trong 3 tháng  này gặp phải   giờ này thì là  hay đau hoặc    tật.  Nếu  có phước đức nhiều,  đến lớn công  danh, làm ăn phát đạt,  phòng kẻ hung ác chém  lén .

14. Coi con nít dễ nuôi hay không ? Sanh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Dậu Kỵ Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6, giờ Kỵ

Sanh tháng 7, tháng 8, tháng 9 giờ Mẹo  Kỵ

Sanh tháng 10, tháng 11,tháng 12 , giờ Ngọ Kỵ

Sanh con nít trong 3 tháng  này gặp phải   giờ này thì là  hay đau hoặc    tật.  Nếu  có phước  đức của Ong nhiều  thì qua đặng , đến  lớn làm ăn đặng  , còn phước  đức ít thì phải chịu đi ăn xin.


 

15. Coi con nít dễ nuôi hay không ?

Sanh tháng giêng , tháng 2, giờ Tỵ,  giờ Ngọ,  giờ Thân , giờ Dậu Kỵ

Sanh tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12, giờ Tý, giờ Hợi  , giờ Sửu, giờ Mùi  Kỵ

Sanh tháng 4, tháng 5, giờ Hợi,  giờ Kỵ

Sanh tháng 7, tháng 8,giờ Dần, giờ Mẹo, giờ Tỵ , giờ Ngọ  Kỵ

Sanh tháng 10, tháng 11 , giờ Tý, giờ Ngọ,  giờ Thìn, giờ Mẹo  kỵ


Sanh con nít trong mấy tháng  này gặp phải


giờ này thì  hay đau trong 100 ngày ,nuôi


dưỡng  rất khổ cực , phải cần mẫn thuốc  thang nhiều mới đặng.  Nếu qua đặng thì lớn lên  nó hay bệnh  lặt vặt trong mình.

16. Coi số con nít té sông,  té giếng hay không ?

Sanh tháng giêng , tháng 2, tháng 3, giờ Mẻo kỵ

Sanh tháng 4 ,tháng 5, tháng 6 , giờ Ngọ  kỵ Sanh tháng 7 ,tháng 8, tháng 9 , giờ Dậu kỵ Sanh tháng 10 ,tháng 11, tháng 12 , giờ kỵ

Sanh 3 tháng kỵ một giờ coi chừng   sông, giếng nhưng qua khỏi, đến khi lớn tuổi phải đề

phòng .

17. Coi số con mắt  tỏ sáng  hay không ?

Mạng Kim : sanh tháng 1-4-5-10-11 (phạm) Mạng Mộc : sanh tháng 4-5-7-8 (phạm) Mạng Thủy: sanh tháng 1-4-5-9 (phạm) Mạng  Hỏa : sanh tháng 1-4-5 (phạm)

Mạng  Thổ : sanh tháng 1-4-5-10-11 (phạm)

Số nói trên  đây ai mạng  này sanh nhằm tháng này, phải đề phòng con mắt hay bệnh, hay bị tối, mù. Cũng nên làm lành thi ân trợ khổ thì được qua  .

18. Coi số đau lưng hay không ?

Mạng Kim : sanh tháng 1-5-7-8 (phạm) Mạng Mộc : sanh tháng 4-5-7-8 (phạm) Mạng Thủy: sanh tháng 1-2-4-5 (phạm) Mạng  Hỏa : sanh tháng 4-5 –10-11(phạm) Mạng  Thổ : sanh tháng 4-5-10-11 (phạm)

Số nói trên  đây ai mạng  này sanh nhằm tháng này hay đau lưng, tánh thông minh. Gia đạo hưng vượng, Phước  Lộc sanh.

19. Coi số bị lửa cháy  hay không  ?

Tuổi                : sanh tháng 1 , tháng 7 kỵ Tuổi Sửu         : sanh tháng 2 , tháng 8 kỵ Tuổi Dần        : sanh tháng 3 , tháng 9 kỵ Tuổi Mẹo                 : sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ Tuổi Thìn    : sanh tháng 5 , tháng 11 kỵ Tuổi Tỵ    : sanh tháng 6 , tháng 12 kỵ Tuổi Ngọ          : sanh tháng 1 , tháng 7 kỵ

Tuổi Mùi              : sanh tháng 2 , tháng 8 kỵ


Tuổi Thân


: sanh tháng 3 , tháng 9 kỵ


Tuổi Dậu              : sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ

Tuổi Tuất          : sanh tháng 5 , tháng 11 kỵ


 

Tuổi Hợi           : sanh tháng 6 , tháng 12 kỵ

tội kiếp  trước khinh thần thánh nên sanh nhằm tháng kỵ , vậy nên làm điều Am chất thi ân bố đức , đức hạnh  nhiều thì qua.

20. Coi số cỡi trâu,  cỡi ngựa kiết hung ?

Tuổi                : sanh tháng 1 , tháng 7 kỵ Tuổi Sửu         : sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ Tuổi Dần      : sanh tháng 7 , tháng 1 kỵ Tuổi Mẹo                 : sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ Tuổi Thìn     : sanh tháng 1 , tháng 7 kỵ Tuổi Tỵ     : sanh tháng 10 , tháng 4 kỵ Tuổi Ngọ          : sanh tháng 7 , tháng 1 kỵ

Tuổi Mùi              : sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ


Tuổi Tn


: sanh tháng 7 , tháng 1 kỵ


Tuổi Dậu              : sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ

Tuổi Tuất          : sanh tháng 7 , tháng 1 kỵ


Tuổi Hợi


: sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ


Sanh nhằm tháng kỵ trên đây :

Đời xưa kỵ cỡi ngựa trâu đời nay kỵ

Cỡi các loại  xe nên phòng ngừa .

21. Số bị rắn cắn cọp ăn?

Tuổi Tý               : sanh tháng 1 , tháng 7 kỵ

Tuổi Sửu              : sanh tháng 2 , tháng 8 kỵ


Tuổi Dn


: sanh tháng 3 , tháng 9 kỵ


Tuổi Mẹo          : sanh tháng 4 , tháng 10 kỵ


Tuổi Thìn


: sanh tháng 5 , tháng 11 kỵ


Tuổi Tỵ             : sanh tháng 6 , tháng 12 kỵ


Tuổi Ng


: sanh tháng 7 , tháng 1 kỵ


Tuổi Mùi              : sanh tháng 8 , tháng 2 kỵ

Tuổi Thân         : sanh tháng 9 , tháng 3 kỵ

Tuổi Dậu              : sanh tháng 10 , tháng 4 kỵ


Tuổi Tuất


: sanh tháng 11 , tháng 5 kỵ


Tuổi Hợi           : sanh tháng 12 , tháng 6 kỵ

Trên đây mỗi tuỗi kỵ hai tháng nếu sanh nhằm hai tháng trên đây đất bằng kỵ rắn, còn ở rừng kỵ cọp dữ phải đề phòng.

22. Số kỵ cây,   sông giếng ?

Mạng Kim : sanh tháng 5-7 kỵ Mạng Mộc : sanh tháng 5-7 kỵ Mạng Thủy: sanh tháng 1-10 kỵ Mạng  Hỏa : sanh tháng 4-10 kỵ Mạng  Thổ : sanh tháng 4-10 kỵ

Sanh táng kỵ trên đây : trèo leo phòng  té, qua mương cầu đi suối sông nên giữ mình khéo té nặng  hại  thân.

23. Số này phòng  khi đủ tuổi  mãn  số dọc đàng, không nhà ?

Tuổi                : sanh tháng 7 –3-5 kỵ


 

Tuổi Sửu              : sanh tháng 4-8-6 kỵ Tuổi Dần  : sanh tháng 5-9-7 kỵ Tuổi Mẹo        : sanh tháng 10-6-8  kỵ Tuổi Thìn            : sanh tháng 7-11-9  kỵ

Tuổi Tỵ            : sanh tháng 8-12-10 kỵ


Tuổi Ng


: sanh tháng 1-9-11  kỵ


Tuổi Mùi              : sanh tháng 10-2-12 kỵ Tuổi Thân     : sanh tháng 11-3-1 kỵ Tuổi Dậu : sanh tháng 4-1-12 kỵ Tuổi Tuất          : sanh tháng 1-5-3 kỵ Tuổi Hợi           : sanh tháng 2-6-4 kỵ

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®