tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 10 : Coi số sanh tổng luận nhiều điều

Cập nhật : 05/07/2014
Kiếp trước có tánh nói tiên phật, lòng còn rắn độc, kiếp này ăn mặc thiếu, hay đau con mắt, cô thế một mình, phải làm lành cho nhiều đặng trả quả xưa, đặng giải oan khiên, lành có dư thì trời phật cho chuyển hoá ví phước thì đặng tự lập sự nghiệp trở nên lúc cảnh già bằng không ăn năn thì chịu khổ tới già.
 Số 10 : Coi số sanh tổng luận nhiều điều

Thọ thai tháng 4, sanh tháng giêng

Số như vầy :

Kiếp  trước   tu hành   cứu người,   cho nên kiếp  này đặng  lộc thật đầy đủ, của tiền nhiều,    điền  viên  rộng,   chức phận  sang trọng, đặng  sống lâu, đi xa xứ khá  hơn, trong mình có tật kín, vợ chồng  buổi đầu không  thành   con đầu lòng khó bảo dưỡng.

Thọ thai tháng 5, sanh tháng 2

Số như vầy :

Kiếp trước hay bố thí in kinh phát cho người tu, kiếp này làm lành đặng sang trọng,  có phần đi xa xứ làm ăn, lập nên sự nghiệp, điền viên có, cái tính cứng mạnh,  không nhờ anh em, khó nuôi con, hay tiết kiệm, hay dạy người.

Thọ thai tháng 6, sanh tháng 3

Số như vầy :

Kiếp trước tánh ưa bài bạc   căn nghiệp,  kiếp này tánh hay phản phúc người ơn, làm việc gì thấy nên rồi thấy không chừng, khó làm con của cha mẹ, làm việc trước   sau không,  ăn mặc hẹp thiếu, tâm tánh thông minh, đến già mới khá.

Thọ thai tháng 7, sanh tháng 4

Số như vầy :

Kiếp trước thông minh khôn  khéo  lắm, kiếp này như sanh trong Mùa Xuân,  mùa Hạ thì phát  tài, làm  ăn thịnh vượng, sự nghiệp  lập đng  nên,  có điền  viên  khá,  khắc  cha mẹ, vợ chồng buổi đầu không thành, con đầu lòng khó bảo dưỡng.

Thọ thai tháng 8, sanh tháng 5

Số như vầy :

Kiếp  trước   tánh thế   khinh người, kiếp này hay say rượu khắc cha mẹ, anh em, vợ con đi tứ phương, đồ khổ,  sau khi lớn tuổi ăn mặc đủ, làm ăn khá, nếu biết làm lành thì điền viên

khá.

Thọ thai tháng 9, sanh tháng 6

Số như vầy :

Kiếp trước tánh can trường  rồi sau biết làm lành, kiếp này khắc cha mẹ, anh em vợ chồng và con trong mình tiểu  tật, làm lành  thì đng sống lâu, phát tài, chức  phận   minh

mẫn.

Thọ thai tháng 10, sanh tháng 7

Số như vầy :


 

Kiếp  trước   tánh hay bàn luận điều lành, hay bố thí cho người nghèo hèn bằng tiền gạo, kiếp này đi đến đâu thì người ta kính trọng đến đó, thuở nhỏ làm ăn bình thường,  lớn tuổi làm ăn phát  đạt,   chức phận, vợ chồng buổi đầu, con đầu lòng khó bảo dưỡng, nghề  lớn, tật đau lưng hay tật chân.

Thọ thai tháng 11, sanh tháng 8

Số như vầy :

Kiếp trước  tu niệm  lành, nhỏ ác, lớn thiện  lúc này lúc tuổi đang còn trả quả  làm  ác, thuở nhỏ phải chịu  tàn khổ khắc 3 đời chồng  vợ, ít con đi nhiều chỗ, không nhờ anh em, lúc 36 tuổi sắp lên làm ăn phát đạt,  lập nên sự nghiệp   chức phận, cha mẹ sống không lâu.

Thọ thai tháng 12, sanh tháng 9

Số như vầy :

Kiếp  trước   tánh vui vẻ, trung tính rộng rãi, kiếp này người hay yêu chuộng,  anh em có làm qua không đặng gần nhau, số  dời  chỗ   ở 3 ln, còn làm chẳng lành thì dời 5 lần mới đặng bình an, khắc cha mẹ .

Thọ thai tháng giêng, sanh tháng 10

Số như vầy :

Kiếp trước tánh  can đảm, tự tác, tự thị, không  phục  người,  kiếp này phải chịu độc một mình, đi lưu lạc tha phương tận khổ, đến lớn 50 tuổi lập nghiệp   mới đặng  phát tài, diện

mạo đng tốt.

Thọ thai tháng 2, sanh tháng 11

Số như vầy :

Kiếp  trước tánh kiêu  thái, khinh thị người,  kiếp này hay đau trái tim đau ngũ tạng,  trả quả, khắc cha mẹ, anh em, khó nuôi con, số này phải làm lành cho nhiều đặng giải oan thì đến

44 tuổi làm ăn đặng  phát tài. điền  viên  sự nghiệp    chức phận,  phải nên sửa tánh cho

sớm.

Th thai tháng 3, sanh tháng 12

Số như vầy :

Kiếp tớc nh nói tiên phật, ng còn rắn đc, kiếp y ăn mặc thiếu, hay đau con mắt, cô thế một mình, phải làm lành cho nhiều đặng tr quả xưa, đặng giải oan khiên, lành thì trời phật cho chuyển hoá phước thì đặng  tự lp sự nghiệp  trở nên lúc cảnh già bằng  không ăn năn thì chịu khổ tới già.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®