tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Giáp Thìn

Cập nhật : 05/07/2014
Phải mang trường bịnh chịu đành trong thân. Khó khăn ý tứ mười phần, Khó ngừa tánh nết khó căn lòng người. Giận để trong dạ ngoài cười, Đền ơn trả oán vẹn mười kế mưu, Trong đời xung ý sầu ưu, Thường hay lo tính ít vui trong lòng. Hào tài ta khó giữ xong.
 Tuổi : Giáp Thìn

Mạng: Phúc Đăng  Hỏa

Nam: thờ Ông Quân  Đế Thán  Quân  độ mạng
Nữ: thờ Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Đoán xem số ta như là,

Giáp Thìn Mạng Hỏa số ta như vầy.

Tuổi Thổ Mạng  Hỏa số này,

Tuổi cùng với mạng đặng vầy tương sanh,

Tuổi  nhỏ bịnh chẳng lành,

Phải mang trường bịnh chịu đành trong thân.

Khó khăn ý tứ  mười phần,

Khó ngừa nh nết khó căn lòng người.

Giận để trong dạ ngoài cười, Đền ơn trả oán vẹn  mười kế mưu, Trong đời xung ý sầu   ưu,

Thường hay lo tính ít vui trong lòng.

Hào tài ta khó giữ xong.

Tay ra của chụi vòng tốn hao. Không phần chơi bạn về sau,

Tin hùn giúp đỡ đến  sau phản lòng.

Số ta nhờ chút phước hồng,

Tay nghề nghiệp  mới mong vững bền.

Hoặc quan chức cũng nên, Tiểu phượng ta đặng nền ấm thân. Rảnh rang số đặng  hưởng  phần,

Ít ra khổ cực tấm thân đố là. Đệ huỵnh  cốt nhục  của ta, Cũng   no ấm ta khó gần. Vợ chồng hoà hiệp ái ân,

Trăm năm tóc châu trần bề lâu, Hào con sung túc ngõ hầu,

Cũng   nên  đặng  đáo đầu  cũng  vinh.

Ta nên tích đức xem kinh

Hưởng nơi vãng cảnh gia đình an khương.

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.


Điều hạp: m ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 5 phần, nhơn giúp đỡ, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.


cầu việc quan người quới


Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng động  việc  quan làng, và giữ mình kẻo bị té, sanh việc lo buồn.

Tháng 2  Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tiền tai 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày,   trong lòng lo tính nhiều việc, bịnh  đau nên cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 3  Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.


 

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản, hoặc có bịnh đau chút ít, sanh việc xung ý than buồn.

Tháng 4  Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 5  Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn : 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, người   quyền tước gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ,

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, ngừa kẻ tiểu nhơn phản, việc  đi đường hoặc đổi dời, nên cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 6  Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn tiền tai 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  có việc kỵ đề phòng cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng hình phạt,  phòng trộm cắp mất đồ, hoặc có việc tranh phản rầy rà, vợ chồng   việc buồn giận nhau chút ít.

Tháng 7  Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phn,  cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, phòng động  việc  quan làng, giữ mình kẻo bị té, sanh việc xung buồn.

Tháng 8  Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui, dầu   việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít, trong lòng lo tính nhiều việc.

Tháng 9  Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người, của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, hoặc   bịnh  đau chút ít, sanh việc xung buồn.

Tháng 10Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.


 

Tuổi đàn : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hạp: làm ăn   thạnh vượng tiền tai 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 11Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người   quyền tước gặp việc may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 12Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  có việc kỵ chút ít đề phòng cũng đặng                                                                        qua.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, phòng trộm cắp mất đồ, việc  tranh phản  rầy rà, hoặc   động việc quan làng.

Ngày kỵ, hạp  của tuổi Giáp Thìn

NGÀY                        ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,   thần  đọ,   quới  nhơn hộ trợ, (kỵ: người thân phản, đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi sông, than buồn)

NGÀY SỬU                       ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (Kỵ: gian tham, phép luật, tranh rầy, gái hờn chồng)

NGÀY DẦN                     ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ: đi té, quan sự,

dời chỗ  ở, đào  đất,  than buồn)


NGÀY  MẸO

bịnh hoạn, lo nhiều)


...  hạp: cầu tài, kết  hôn,  dời chỗ  ở, cầu tiên cứu bịnh, (kỵ:


NGÀY  THÌN                      ...  hạp: quới  nhơn hộ trợ, (kỵ: nghe lời, can thiệp, hùn hạp, ác nhơn mưu hại)

NGÀY  TỴ                  ...  hạp: cầu  tài, kết  hôn,  dời chỗ  ở, đào  đất, (Kỵ: trai hờn vợ, nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  NGỌ                    ...  hạp: thần linh độ mạng,  quới nhơn hộ trợ, (Kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, đi sông,  ác nhơn phản, đi nhiều)

NGÀY   MÙI                      ...  hạp: cầu tài, cầu phước, gặp hung hóahiền, (Kỵ: kẻ gian tham, phép  luật, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  THÂN                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, (kỵ: đi té, quan sự, dời chỗ  ở, đào  đất,)

NGÀY   DẬU                      ...  hạp: yên vui, mỗi việc bình an, cầu tiên cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn,  nhức mỏi, trai hờn vợ, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  TUẤT                       ...  hạp: thần  linh độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, hùn hạp, nghe lời, đi sông, xung buồn)


 

NGÀY  HỢI                      ...  hạp: câu tài, kết hôn, an vui, đào đất, (kỵ: nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ)

(Điều kỵ, hạp  đúng  ngày,  phòng  hờ trước sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®