tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Ất Tỵ

Cập nhật : 05/07/2014
Phu thê không trọn chung tình, Hiệp tan đôi độ nghĩa tình lãng xao. Vợ chồng chẳng đặng vui nào. Lấy sự nhẫn nại đặng hao bền lâu. Tù lao số phạm lo âu, Phải phòng hình phạt ngỏ hầu một khi. Thông minh tánh sáng vậy thì, Thấy việc mau hiểu làm thì khéo khôn. Người chí khí chẳng bôn chôn,
 Tuổi : Ất Tỵ

Mạng: Phúc Đăng  Hỏa

Nam: thờ Ông Quan Đế Thánh Quân độ mạng
Nữ: thờ Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng Đoán xem số mạng như là,

At Tỵ mạng Hỏa số ta như vầy.

Tuổi Hỏa Mạng  Hỏa số này,

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rầy.

Phước đức chiếu mạng  đặng may. Hào tài thạnh vượng tay cầm tiền. Tánh ưa trang diểm tự nhiên,

An   sạch  sẽ lòng hiền vui thay.

Lòng rộng rãi ý lại ngay,

Ban đêm giấc mộng thấy bay lừng mình.

Phu thê không trọn chung tình, Hiệp tan đôi độ nghĩa tình lãng xao. Vợ chồng chẳng đặng vui nào.

Lấy sự nhẫn nại đặng hao bền lâu.

lao số phạm lo âu,

Phải  phòng hình phạt ngỏ hầu một khi.

Thông minh tánh sáng vậy thì, Thấy việc mau hiểu làm thì khéo khôn. Người chí khí chẳng bôn chôn,

Khoa danh hiển đạt người tôn yêu vì.

Anh em cách trở vậy thì,

Một người  một xứ dễ chi đặng gần.

Gia đình dời đổi đôi lần. Mới là tạo  đặng  phần  bền  lâu, Thị phi lời tiếng nhiều câu,

Cứu người không nghĩa  người âu hại thầm.

Đầu lòng sanh gái khó cầm, Muộn  mà sanh đặng trái cấm quí thay. Khá nên tích đức hậu lai,

Ngày sau đặng  hưởng  tiền tài thảnh  thơi.

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.                       

Điều hạp: m ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, việc  kỵ đề phòng cũng đặng nhẹ.


 

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, phòng động  việc  quan làng,   tiếng thị phi rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc.

Tháng 2  Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần, người quyền tước gặp  việc  may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng  trộm cắp mất đồ, phòng   động  việc  quan làng, chớ nên can thiệp tin cậy người, việc  đi đường  hoặc đổi dời, giữ mình kẻo bị té.

Tháng 3  Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn : 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày,   kẻ tranh phản  rầy

Tháng 4  Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 3 phn,  cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, chớ nên  can thiệp tin cậy người, của tiền   hao tốn, kỵ đi sông  sâu sóng  lớn, hoặc   bịnh  đau chút ít, sanh việc xung buồn.

Tháng 5  Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  chút ít, trong mình nhức mỏi ít ngày,  hoặc có tiếng thị phi rầy chút ít.

Tháng 6  Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 2 phần, lo tính việc chi nên để ý đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản, giữ mình kẻo bị té, nên đề phòng   cầu nguyện Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 7  Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,   việc kỵ đề phòng cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng động việc quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong lòng lo tính nhiều việc.

Tháng 8  Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn : 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.


 

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần, người   quyền tước gặp  việc  may về chức phận, cầu việc quan người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng trộm cắp hao tài, giữ mình kẻo bị té, phòng   động  việc  quan làng.

Tháng 9  Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều hạp: việc  tranh phản  rầy rà, bịnh  đau trong ít ngày.

Tháng 10Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn : 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, chớ nên  can thiệp tin cậy người, của tiền   hao tốn,, kỵ đi sông  sâu sóng  lớn, hoặc   bịnh  đau chút ít sanh việc xung buồn.

Tháng 11Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui, việc  kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít, trong mình nhức mỏi chút ít ngày, hoặc   động  việc  quan làng.

Tháng 12Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn : 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần,  gái thì cảnh duyên nợ vấn vương,  cầu việc quan có người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  hoặc   trộm cắp mất đồ, nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Ngày kỵ, hạp  của tuổi At Tỵ

NGÀY                        ...  hạp: cầu i, đào đất, (kỵ: phép luật, nhức mỏi, trai hờn vợ, lo chi phong thất vọng)

NGÀY SỬU                    ...  hạp: quới  nhơn hộ trợ, (kỵ: người thân phản, gian tham, ai

bi)


NGÀY DẦN                     ...


hạp: cầu i, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, trai


hờn vợ, gái hờn chồng,  hay lo nhiều)

NGÀY  MẸO                       ...  hạp: quới  nhơn hộ trợ, (kỵ: đi té, gian tham, quan sự, nghe lời, hùn hạp,  đi nhiều)


NGÀY  THÌN                      ... bịnh hoạn, tranh rầy)


hạp: cầu i, kết  hôn,  dời chỗ  ở, cầu tiên cứu bịnh, (kỵ:


NGÀY  TỴ                  ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường, thần linh độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, xung buồn, đi sông)


 

NGÀY  NGỌ                    ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, đào đất, (kỵ: rầy rà, lo chi phòng thất vọng,  nhức mỏi, gái hờn chồng)

NGÀY   MÙI                      ...  hạp: (không  có), (kỵ: người quen phản, phòng buồn than, đi té) NGÀY  THÂN                                                   ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật,

lo nhiều, trai hờn vợ, gái hờn chồng)

NGÀY  DẬU                      ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường,  thần độ, quới nhơn trợ, (kỵ: quan sự kẻ gian tham, đưa tiền ra, cầu tài, đi té, đi sông)

NGÀY  TUẤT                       ...  hạp: yên vui, kết hôn, cầu tiên cứu bịnh, (kỵ: rầy rà, bịnh hoạn, nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  HỢI                      ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học  thần  độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, đi đường nhiều)

(Điều kỵ, hạp  đúng  ngày,  phòng  hờ trước sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®