tư vấn bao la vạn sự

Trang thông tin Liệt Sĩ

Where you can buy Louis Vuitton Replica :

hermes evelyne replica fake louis vuitton tas kopen replica Louis Vuitton supreme Backpack louis vuitton backpack replica zaino louis vuitton falso replica louis vuitton hobo fake chanel wallet louis vuitton shoes replica gucci replica 1:1 replica chanel wallet louis vuitton district pm replica louis vuitton wallet replica hermes belt replica replica lv australia replica goyard replica goyard Louis Vuitton wallet replica fake lv man bag chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louboutin pas cher louboutin pas cher chanel bag replica louis vuitton imitazioni hermes belt replica gucci replica replica Louis Vuitton shoes louis vuitton district pm replica Replica Fendi Backpacks borse false louis vuitton napoli replica louis vuitton wallet 1:1 replica cartier love bracelet louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica louboutin cartier love bracelet replica Borse Louis Vuitton false dove trovarl louboutin pas cher Louis Vuitton Replica replica goyard dior tasche replica chanel imitazioni perfette van cleef replicaa replica gucci shoes cartier schmuck replica deutschland borse gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica chanel shoes replica handbags replica Australia cartier love imitazione zaino louis vuitton falso

Một số thông tin liệt sĩ tại Tây Ninh

Cập nhật : 05/07/2014
Danh sách liệt sĩ quê ở Hà Nam & Nam Định an nghỉ tại nghĩa trang Dương minh Châu

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn H¶i HËu

 

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.      

NguyÔn V¨n Thuyªn

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

03 - 10 - 1973

2.      

§Æng Ngäc ThÞnh

1954

H¶i HËu

Th­îng sü

 

30 - 05 - 1970

3.      

TrÇn Xu©n T¶o

1957

H¶i HËu

H¹ sü

C8-D2-E48

24 - 07 - 1978

4.      

NguyÔn §øc NhuËn

1953

H¶i HËu

Th­îng sü

 

 

5.      

Vò §×nh T­¬ng

 

H¶i HËu

Trung sü

 

23 - 06 - 1968

6.      

TrÇn Hïng S¬n

1944

H¶i HËu

 

 

10 - 11 -1975

7.      

NguyÔn V¨n ChiÕn

1945

H¶i HËu

Trung sü

 

05 - 04 - 1968

8.      

Hoµng Ngäc MÉn

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

21 - 03 - 1967

9.      

L¹i Ngäc ChÊn

1942

H¶i HËu

ChuÈn uý

 

28 - 01 - 1964

10. 

Chu V¨n Chiªu

1949

H¶i HËu

ThiÕu uý

C8 - D50 - V104

23 - 05 - 1969

11. 

NguyÔn ChÝ Hång

1944

H¶i HËu

 

D9 - §200

10 - 08 - 1973

12. 

NguyÔn ThÕ Hång

 

H¶i HËu

 

D9 - §200 - V104

01 - 08 - 1973

13. 

Ph¹m V¨n H¶i

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

26 - 09 - 1971

14. 

§µo Thanh Th­¬ng

1949

H¶i HËu

Th­îng sü

( 11/62 )

10 - 05 - 1973

15. 

Thu V¨n Thiªn

 

H¶i HËu

H¹ sü

( 11/147 )

23 - 05 - 1969

16. 

Hoµng Quang Th«ng

 

H¶i HËu

Binh NhÊt

 

03 - 03 - 1969

17. 

NguyÔn §×nh Chóc

1954

H¶i HËu

A Phã

C6 - D8    ( 10/63 )

11 - 03 - 1975

18. 

NguyÔn ThÕ TruyÒn

1946

H¶i HËu

 

Binh 1

02 - 03 - 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn vô b¶n

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.      

§ç V¨n Long

 

Vô B¶n

Binh NhÊt

 

19 - 10 - 1970

2.      

Vò C«ng Sü

1948

Vô B¶n

 

C1 - D4

     - 01 - 1969

3.      

Ph¹m V¨n Trô

1939

Vô B¶n

 

        D25

     - 05 - 1979

4.      

Lª C«ng B×nh

1951

Vô B¶n

Binh NhÊt

 

05 - 03 - 1972

5.      

TrÇn Xu©n Èn

1948

Vô B¶n

Binh NhÊt

 

08 - 07 - 1968

6.      

Lª C«ng §inh

1951

Vô B¶n

 

Binh 1 §2009B

08 - 03 - 1972

7.      

Ph¹m V¨n VÉn

1945

Vô B¶n

H¹ sü

 

02 - 03 - 1974

8.      

TrÇn ThÞ Liªn

1949

Vô B¶n

Trung sü

 

28 - 06 - 1969

 

 

 

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn ý yªn

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.      

Th¹ch H­¬ng §èng

1934

ý Yªn

Binh NhÊt

 

12 - 10 - 1968

2.      

NguyÔn Xu©n T×nh

1930

ý Yªn

H¹ sü

C9 - D50 - V104

20 - 05 - 1969

3.      

Ph¹m Kh¸nh Toµn

1940

ý Yªn

Th­îng sü

 

05 - 08 - 1970

4.      

NguyÔn V¨n H­ëng

1948

ý Yªn

Th­îng sü

 

24 - 04 - 1975

5.      

Ph¹m Gia ViÓn

1946

ý Yªn

 

 

18 - 02 - 1968

6.      

Bïi V¨n NghiÓn

1949

ý Yªn

 

Binh 1 §2253

30 - 03 - 1971

7.      

Ph¹m Lª N¨m

1948

ý Yªn

Binh nhÊt

 

23 - 06 - 1968

 

 

Danh S¸ch LiÖt sü huyÖn mü léc

 

 

Sè TT

Hä vµ Tªn

N¨m Sinh

Quª qu¸n

Chøc vô

§¬n vÞ

N¨m hy sinh

1.