tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Chở cha mẹ

Cập nhật : 05/07/2014
Cha mẹ sinh ra mình đều phải chở ba năm, chở cha thì mặc áo vén gấu (chảm thôi) chống gậy tre, chở mẹ thì mặc áo sổ gấu, như thường (tề thôi) chống gậy vông nếu cha mất trước rồi khi mẹ chết thì cũng sổ gấu cả gậy cứ thế.

Chở cha mẹ

Cha mẹ sinh ra mình đều phải chở ba năm, chở cha thì mặc áo vén gấu (chảm thôi) chống gậy tre, chở mẹ thì mặc áo sổ gấu, như thường (tề thôi) chống gậy vông nếu cha mất trước rồi khi mẹ chết thì cũng sổ gấu cả gậy cứ thế.

Đồng cư kế phu (cha ghẻ) là như đương ở cùng thì chở một năm, nếu trước có ở với, sau về không ở nữa thì chở ba tháng, nếu không theo ở với ngày nào là bất đồng cư kế phụ, thì không phải chở.

Tòng kế mẫu gia - phụ là cha mất rồi kế mẫu lại lấy chồng khách, mình có theo mẹ đi ở với cha ấy, thì chở cha ấy một năm. Nếu không theo ở với ngày nào thì không phải chở (vô phục).

Đích mẫu, kế mẫu, dưỡng mẫu thì chở tề thôi hoặc trảm thôi cũng đều ba năm, nếu kế mẫu bị cha dãy bỏ thì cũng vô phục.

Từ mẫu là mẹ đẻ ra đã mất, mình còn nhỏ cha lại khiến mê thiếp khác nuôi lấy con, ấy gọi là từ mẫu thì chở tề thôi hay trảm thôi, ba năm, nếu cha không khiến mình chỉ có ở chung thôi, thì chở năm tháng.

Giá mẫu, xuất - mẫu là mẹ sinh ra hoặc bị cha mẹ mất hay cha bỏ (dẫy) lại đi lấy chồng khác, hai mẹ ấy với thứ mẫu đều phải để trở một năm.

Vợ lẽ hay nàng hầu cha thì chở có 3 tháng thôi.

Nhũ - mẫu là vú nuôi sữa cho bú cũng để chở ba tháng.

Thứ tử phục sinh mẫu là con vợ lẽ của cha đẻ ra, khi người mẹ sinh mất thì phải chở lề thôi ba năm.

Bá thúc phụ mẫu với cô là bác giai bác gái cùng chú thím với cô là anh em chị em ruột với cha đều chở một năm, nếu cô đã xuất giá rồi thì giáng xuống chín tháng.

Đường bá thúc phụ mẫu với đường cô, là bác giai bác gái chú thím họ với cô họ là anh em chị em ruột với cha đều chở năm tháng, nếu cô đã xuất giá rồi thì để chở ba tháng mà thôi.

Lộc bá thúc phụ mẫu với cô, bác giai bác gái chú thím họ với cô họ là anh em chị em cháu chú cháu bác với cha đều chở ba tháng, cô xuất giá thì thôi

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®