tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép chở ba hạng thượng

Cập nhật : 05/07/2014
Trưởng thương, chung thương và hạ thương, ba thương ấy cứ mỗi hạng đảm đi một bậc như đáng chở cơ niên thì trưởng thương giáng xuống 9 tháng, chung thương giáng xuống 7 tháng, hạ thương giáng xuống 5 tháng

Phép chở ba hạng thượng

Trưởng thương, chung thương và hạ thương, ba thương ấy cứ mỗi hạng đảm đi một bậc như đáng chở cơ niên thì trưởng thương giáng xuống 9 tháng, chung thương giáng xuống 7 tháng, hạ thương giáng xuống 5 tháng, như đáng chở đại công thì trưởng thương giáng xuống 7 tháng chung thương giáng xuống 5 tháng, hạ thương giáng xuống 3 tháng.

Mười sáu đến mười chín tuổi là trưởng thượng, mười hai đến mười lăm tuổi là trung thương, tám tuổi cho đến mười tuổi là hạ thương.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®