tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Phép để chở thầy

Cập nhật : 05/07/2014
Ông Trình tử nói rằng thầy dạy phải để chở, nhưng không mặc áo chở thầy cốt lấy ơn sâu nghĩa trọng, ở cho phải đạo tớ nghĩa thầy thì hơn, kia như thầy Nhan Hồi và thầy Mẫu tử để chở Đức Khổng tử 3 năm trảm thôi thời ai bì,

Phép để chở thầy

Ông Trình tử nói rằng thầy dạy phải để chở, nhưng không mặc áo chở thầy cốt lấy ơn sâu nghĩa trọng, ở cho phải đạo tớ nghĩa thầy thì hơn, kia như thầy Nhan Hồi và thầy Mẫu tử để chở Đức Khổng tử 3 năm trảm thôi thời ai bì, vật trò để chở thầy, nên lấy tâm tang mà chở 3 năm hoặc 1 năm trời chánh đáng lắm, chứ không phải mặc đồ chở, nếu không thế ngoài nghề học chữ ra còn trăm nghề khác đều có thầy dạy cả há cứ nhất khái chở thầy mặc đồ chở chăng.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®