tư vấn bao la vạn sự

Thọ Mai gia lễ

Trọng tang lại gặp trọng tang

Cập nhật : 05/07/2014
Chở cha chưa hết mà lại gặp tang mẹ, thì nên bỏ đồ chở cha đi làm lễ đại tường như lễ hết chở cha vậy, làm lễ rồi bấy giờ mặc đồ chở mẹ, nếu mẹ chưa chôn mà đã kịp ngày dỗ hết cha (nhị tường) thì cũng không được mặc đồ tường nhục vội

Trọng tang lại gặp trọng tang

            Chở cha chưa hết mà lại gặp tang mẹ, thì nên bỏ đồ chở cha đi làm lễ đại tường như lễ hết chở cha vậy, làm lễ rồi bấy giờ mặc đồ chở mẹ, nếu mẹ chưa chôn mà đã kịp ngày dỗ hết cha (nhị tường) thì cũng không được mặc đồ tường nhục vội, chở mẹ gặp tang thì cũng thế, nghĩa là phục trừ phục, chớ để hai phục gặp nhau, có ý tang trước đã hết rồi vậy.

Tốt khóc là mọi chuyện gần yên, đại tường là điềm tốt lành hết thảy cho nên đặt lễ này để cầu bình an vậy.

Thọ Mai gia lễ

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail: tk_baolavansu@yahoo.com

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®