tư vấn bao la vạn sự

Địa lý Tả ao

Dã đàm Tả Ao

Cập nhật : 05/07/2014
Dã đàm Tả Ao

DÃ ĐÀM TẢ AO

 

Chương thứ nhất:

MỞ

1-          Đấng làm quân tử đạo ta

2-          Ơn vua, ơn chúa, ơn cha, ơn thầy

3-          Có làm báu cả xưa nay

4-          Văn chương, y dược, đạo này là ba

5-          Lấy làm ba Bảo truyền nhà

6-          Song le Địa lý thật là thần tiên

7-          Học thầy khẩu thụ tâm truyền

8-          Nhiệm màu mọi vẻ, kính tin mười phần

9-          Đạo cao, đức trọng, chưng thân

10-     Hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh

11-     Đức, nhân vốn ở cả mình

12-     Trước là tích đức, sau là tầm long

 

Chương thứ hai:

TỪ LONG KHỞI TỔ ĐẾN HUYỆT TRƯỜNG

13-     Nẻo xa liền hỏi tổ tông

14-     Bởi đâu hoà đến mạch long địa hình

15-     Nước phân chữ bát phân minh

16-     Hai bên chảy thuận, loan hình tống long

17-     Cửa trời, trên đã mở thông

18-     Thượng phân là đấy, chính long thực vào

19-     Đến đâu hai nước tống giao

20-     Ấy dưới cửa đất, đóng vào cẩn thay

21-     Hạ hợp là đấy vậy vay

22-     Nơi chính thủy tụ, thực hay chẳng nhầm


Chương thứ ba:

24 LONG NHẬP THỦ

23-     Đáo đầu nhất tiết hạ châm

24-     Thấu long cho biết lai lâm chữ gì

25-     Biết phương Nam Bắc Đông Tây

26-     Hai mươi bốn vị can chi chữ nào

 

Chương thứ tư:

ÂM DƯƠNG THEO LÝ KHÍ

27-     Nhận xem cho biết long vào

28-     Âm long, âm hướng, thuỷ toàn phóng âm

29-     Dương long, dương hướng chớ nhầm

30-     Thuỷ phóng dương vi, luận âm dụng gì ?

 

Chương thứ năm:

ÂM DƯƠNG THEO HÌNH THẾ CAO THẤP

31-     Âm dương lại có phép kia

32-     Âm lai dương thụ, âm su dương hồi

33-     Âm là gò đống đất ghềnh

34-     Dương là ruộng phẳng đất bằng như lai

35-     Núi non kia cũng âm hoài

36-     Long cường thì chớ huyệt nơi cao cường

37-     Long nhược nơi thấp chớ màng

38-     Lai dương hoả lại dương thì bằng chi.

 

Chương thứ sáu:

LONG T Ả TO ÀN V À LONG HỮU TOÀN

39-     Ruộng giống ngọc sích tiện vi

40-     Dương tả, âm hữu, long chia hai đường

41-     Tích phòng Đông chí sinh dương

42-     Nãi dương Giáp Tý khí sương tả hành

43-     Khởi tự Hợi, Tý phân minh

44-     Tiến lên ngăn ngắn, thuận hành tả biên

45-     Qua Dần, Mão đến Tuất, Càn

46-     Chuyển Hợi, nhập cuộ, chi huyền phân minh

47-     Quần tiên đi,có tống nghinh

48-     Mạch nào bên hữu đã đành chân long

49-     Xa nhận nước ở tả cung

50-     Dương thủy chảy lại, hội đồng thiên tâm

51-     Đạo trời hạ chí sinh âm

52-     Nãi âm Giáp Tý khí âm hữu toàn

53-     Tông Tý nghịch suy Hợi, Càn

54-     Qua Dậu, Thân, Tuất, đến bên Mão, Dần

55-     Nghịch hành về Cấn, Sửu hành

56-     Chuyển tả nhập cuộc ấy phần Dươnglong

57-     Dùa hoà thấy nước hữu cung

58-     Âm thuỷ chảy lại hội đồng giao dương

59-     Âm long dương thuy đã tường

60-     Dương long, âm thuỷ đôi đường gặp nhau

61-     Bên trước, nước đã hợp thâu

62-     Lại nhận có đống bến sau chăng là

63-     Hoành long thì nước thực thà

64-     Dù chẳng có nước ắt là đồi không

65-     Âm dương đã có thư hùng

66-     Cửa nhà đã hợp vợ chồng liên giao

67-     Ắt là khí dựng thai bào

68-     Tự nhiên sinh dục, lẽ nào vậy vay

69-     Chân long chính huyệt ở đây

70-     Ấy đất hoành kỵ lời thầy truyền ta

71-     Kết thoái dự khí, còn  xa

72-     Hoặc đi trăm dặm mới ra chiên thần

 

Chương thứ bảy:

THUỶ PHÁP

73-     Muốn sinh tử tức, vượng nhân

74-     Thì tìm Sinh vị bản thần triều lai

75-     Muốn thăng quan tước lộc tài

76-     Thì tìm Vượng vị, thuỷ lai hội đường

77-     Cứ nơi mạch ấy cho tường

78-    Tả thuận hữu nghịch đôi đường cho thông

79-    Lập huyệt, toạ hướng, mới dùng

80-    Cứ phép bão lại, Huyền Không Ngũ Hành

81-    Cứ như thuỷ pháp Nang Kinh

82-    Kim, Mộc, Thuỷ, Thổ thông minh như lề

83-    Năm hành phỏng luận một vì

84-    Bình mộc Giáp, Ất, Giáp thì mộc dương

85-     Ất là âm mộc đã tường

86-     Phỏng đây suy biết âm dương ngũ hành

87-     Cứ đó mà khởi tràng sinh

88-     Giáo sinh tại Hợi, Ất dành Ngọ cung

89-     Hợi thuận, Ngọ nghịch hai dòng

90-     Hằn còn xuôi ngược cho thông một vì

91-     Nước Sinh, nước Vượng chầu về

92-     Nước Tử, nước Tuyệt chảy đi mặc lòng

93-     Cứ hướng làm chủ bản cung

94-     Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả cho thông hướng nào

95-     Nhất thì được nước sinh vào

96-     Nhì thì được nước khắc vào hướng ta

97-     Mong sao sinh khắc đến ta

98-     Là nước ấy có ích chi ta hoà dùng.

 


Chương thứ tám:

LUẬN: THẤU LONG

 

99-            Phép trong Ngọc sích đã thông

100-       Bèn mới lại luận thấu long cho tường

101-       Nhâm long ngôi ở đầu hàng

102-       Bính Tý chính khí một phương chớ rời

103-       Khảm long Canh Tý chính ngôi

104-       Quý long: Đinh Sửu, là nơi bản về

105-       Sửu long: Tân Sửu kể đi

106-       Cấn long chẳng lệch bào ly: Mậu Dần

107-       Dần long: Chính khí Nhâm Dần

108-       Giáp long: Đinh Mão là phần chính cung

109-       Mão long: Quý Mão thì dùng

110-       Canh Thìn chính khí: Ất long đang quyền

111-       Thìn long: Chính khí Giáp Thìn

112-       Tốn long Tân Tỵ đã yên một dòng

113-       Tỵ long: Ất Tỵ thấu long

114-       Bính long: Nhâm Ngọ phép trong nhiệm màu

115-       Ngọ long: Bính Ngọ làm đầu

116-       Thánh hiền truyền dạy trước sau ghi lòng

117-       Quý Mùi: Là chính Đinh Long

118-       Mùi long: Đinh vị, Khôn dòng: Giáp Thân

119-       Mậu Thân: Chính khí long thân

120-       Canh long: Ất Dậu là phần chính Canh

121-       Bính Tuất: Chính khí địa hình long Tân

122-       Tuất long: Canh Tuất bản phần

123-       Càn long: Đinh Hợi sai phân chớ hề

124-       Hợi long, Tân Hợi một vì

125-       Dành dành chính khí thấu suy đã tường


Chương thứ chín:

LUẬN: HƯỚNG HUYỆT CỦA 24 LONG

 

126-       Lại luận: long, hướng các phương

127-       Tà khí, tạp, bác, âm, dương cho thuần

128-       Nhâm long: Ba hướng khả phân

129-       Phương: Ngọ, Khôn, ất xoay vần kể chi

130-       Tý long: Khôn hướng về một bề

131-       Quý long: hay huyệt hướng về Ngọ Khôn

132-       Sửu long: Bính hướng vi tôn

133-       Cấn long tám huyệt kể tồn từng ngôi

134-       Bính, Đinh, Canh, Tân, Tỵ, Mùi

135-       Tốn, Đoài tám hướng, trạch chính an ngôi

136-       Dần lông hai hướng Khôn, Thân

137-       Giáp long: định hướng  về phần Càn Khôn

138-       Mão long: Bốn hướng kể dồn

139-       Canh, Tân, Đinh, Hợi đã yên một bề

140-       Ất long: Khôn hướng một vì

141-       Thìn long: hay huyệt hướng về Càn, Khôn

142-       Tốn long: Tân Hợi, Cấn môn

143-       Dụng ba hướng ấy là khôn sánh tầy

144-       Tỵ long: Một hướng Hợi thần

145-       Bính long bốn huyệt kể bầy làm nơi

146-       Hợi, Canh, Tân, Cấn, hướng ngôi

147-       Ngọ long: hai hướng về trời: Quý, Nhâm

148-       Đinh long: Cấn, Hợi thuần âm

149-       Mùi long, một hướng cục nhằm: Cấn Ly

150-       Khôn long: Phương Quý hướng đĩ

151-       Thân long: Quý, Giáp hai vì cho minh

152-       Hướng: Mão, Cấn là Long Canh

153-       Cấn, Tốn, Tỵ hướng đã đành: Dậu lon

154-       Tân long: Tốn, Mão, Cấn cung

155-       Ngôi một hướng ất: Tuất, Long địa bàn

156-       Cùng theo hướng ất: Long Càn

157-       Bính, Tốn, Đinh hướng Long đồng: Hợi long.

 

Chương thứ mười:

KẾT LUẬN

158-       Âm long, âm hướng thuỷ đồng

159-       Dương long, Dương hướng thuỷ cung một bề

160-       Âm, Dương đều đã hoà suy

161-       Mọi đều nhiệm nhặt trước suy đã tường

162-       Báu này, yêu tựa ngọc vàng

163-       Được thì nên trọng, nên sang, nên giàu

164-       Lấy tín, lấy kính làm đầu

165-       Đoạ có sở cầu, có chí ắt nên

166-       Lọ là cưỡi hạc, đeo tiền

167-       Trước tiên học lấy thần tiên trên đời

168-       Ắt là gọi cô chúa tôi

169-       Mưa móc ơn trời, phúc thay thượng thư

170-       Hoà nhà phú quý phong lưu

171-       Con con, cháu cháu thiên thu dõi truyền

172-       Đến khi vui đạo thánh hiền

173-       Ứng lời học trước, thần tiên chép bàn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®