Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Kinh dịch, Tứ trụ, Xin quẻ :

Quẻ 67 Quẻ 67

Thánh nhân tuyệt lập tại ư tần Thiên tích kin lân giáng hạ thần Tử lộ tuy cơ nhưng dũng chiến Thiên trù tống lực lý kim lân

Xem thêm ...
Quẻ 68 Quẻ 68

Nhãn tiền mạc luận cá nhân ân Huynh đệ thân thân bất nhược ngân Bản vị thánh triều từ chấp chính Trung thần phản bất nhược gian thần

Xem thêm ...
Quẻ 69 Quẻ 69

Tích nhật dương phi phối thọ vương Chí tơ cước hậu sự minh hoàng Tư thời hoạng sủng quang ân cập Quách phủ hưng Đường hựu diệt Dương

Xem thêm ...
Quẻ 70 Quẻ 70

Nhất diệc khinh châu nhât đoản bồng Nhân sơn chí thuỷ vãn lưu thông Sinh nhai thuỷ diện vô cùng tận Tụ lạc thiên luân hiển thế phong

Xem thêm ...
Quẻ 71 Quẻ 71

Sơn trung ẩn ngọc hà nhân chức Thiên ý lưu di đắc ngọc nhân Lỗ quốc sản châu minh chiếu dạ Trung hoa thụ cống thử kỳ châu

Xem thêm ...
Quẻ 74 Quẻ 74

Để mạnh truyền tuyên mặc vị càn Tiết phong mộc vũ phủ Tràng An Đê đầu khuất tất kim giai hạ Yên cập minh huyên tiễn hậu đoàn

Xem thêm ...
Quẻ 75 Quẻ 75

Hoàng Oanh loan báo chủ nhân thâm Nhật hữu ân thâm Thánh để tâm Tứ dữ nhân dân quan quyền thế Tam công hiển ứng lệnh tiên tầm

Xem thêm ...
Quẻ 76 Quẻ 76

Tam tỷ thành danh phạm tử chân Khuyến quân hà tất thái tâm sầu Vi kiêm thả đạm gia trung dụng Noãn nhật tiêu sương toại chí cầu

Xem thêm ...
Quẻ 77 Quẻ 77

Kim ngộ bất cấm phóng đăng tinh Thành thị giao quang đối nguyệt minh Nguyện sắc hữu tình đăng hữu ảnh Nhất ban vạn sự bất thăng tinh

Xem thêm ...
Quẻ 78 Quẻ 78

Nhạn hồng bắc khứ thuỷ nam lưu Trục lãng đào hoa xuất phố đầu Phong tống cô phàm đông hải thệ Nhật khuynh hành lãng nhật tây châu

Xem thêm ...
Quẻ 79 Quẻ 79

Bất tu hà đại tác quân vương Bạng xúc sơn lâm thọ khảo xương Vườn tích xa trần môn bất tuyệt Nam thư nữ chức sẽ trung tường

Xem thêm ...
Quẻ 80 Quẻ 80

Hào vinh hảo tửu hảo cầm thi Hảo điểu hảo hoa đối cuộc kỳ Bất công bất sỹ bất thương mại Thiên tích tràng sinh vĩnh tứ thời

Xem thêm ...
Quẻ 81 Quẻ 81

Tằng văn lưu Nguyễn nhập đào nguyên Cánh hữu tiên nhân hợp túc duyên Khả hận trần tâm lưu bất tại Ngọc thơ nhãn khán lệ lưu biên

Xem thêm ...
Quẻ 82 Quẻ 82

Uyển trung bách thảo cộng tranh nghiên Điệp náo ong ca trí vạn thiên Thử nhật thuỳ vô kiều thả vọng Tầm minh hô hữu yến tư tiền

Xem thêm ...
Quẻ 84 Quẻ 84

Đa tích kim tiền giữ tử tôn Tử tôn vị tất thủ năng tồn Bất như phương thốn tồn âm chất Đức động vu thiên thị phúc môn

Xem thêm ...
Quẻ 85 Quẻ 85

Quân tự thông minh chí quá nhân Hà tu cầu đảo tự minh chân Tài hôn hôn sự kỳ lai nhật Bệnh tụng khiên liên ngũ nguyệt tuần

Xem thêm ...
Quẻ 86 Quẻ 86

Đào hoa điệp lộ sắc thiêm kiệu Liễu giá nghênh phong cử nhược điều Tối thị nhất trường thanh thắng cảnh Thanh thanh ngân đối sắc yêu yêu

Xem thêm ...
Quẻ 87 Quẻ 87

Nội phụ nhương thành tam đầu tửu Kim tiêu hạnh tiếp quý nhân tâm Đa mông chỉ thị đăng vân lộ Cánh bá hồ trường đáo nhất trâm

Xem thêm ...
Quẻ 88 Quẻ 88

Tương thân thử nhật viễn lai hành Hàm lệ vô thanh xướng vị thành Cánh chúc thành công lai hậu nhật Hy hy hạ hạ trúng môn sinh

Xem thêm ...
Quẻ 89 Quẻ 89

Tuy nhiên đại chí học như ngu Nhậm chí long xà ẩn bất câu Thiện dưỡng hiển nhiên ngộ chính khí Chi quan vu tựu má ngôn du

Xem thêm ...
Quẻ 90 Quẻ 90

Tam quả đào hồng thứ đệ sinh Liên chi đời điệp phó phân minh Khanh đương kỵ hạ thừa song thủ Thị nhữ gia trung khánh thuỵ chinh

Xem thêm ...
Quẻ 91 Quẻ 91

Trọng do phụ mễ dưỡng gia lương Hiếu hạnh ư tư đạt bỉ thương Tòng sự thánh môn tri đại đạo Chí kim hàn mặc thị lưu phương

Xem thêm ...
Quẻ 92 Quẻ 92

Chiêu Quân mã thượng lộng tỳ bà Sơn toả nga my đãn tiệp gia Tối thị hồng nhan đa bạc phận Mao diên bút hoạ ngọc vi hà

Xem thêm ...
Quẻ 94 Quẻ 94

Tằng lịch trùng trùng điệp điệp sn Hồi đầu hà sứ thị Tràng An Nhân thù cảnh dị thuỳ tri dữ Trưởng ngã gia hương lộ diễn man

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®