Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Kinh dịch, Tứ trụ, Xin quẻ :

Chiêm thời tiết Chiêm thời tiết

Ly thuộc Hỏa chủ trời tạnh; Khảm thuộc Thủy chủ trời mưa; Khôn thuộc Thổ là khí đất chủ u ám; Càn là trời chủ tạnh ráo; Chấn là sấm; Tốn là gió.

Xem thêm ...
Chiêm nhân sự Chiêm nhân sự

Nếu có quái sinh Thể quái, nên xem chương Bát Quái ở trước Quái sinh Thể có những gì tốt, khắc Thể có những gì xấu.

Xem thêm ...
Chiêm gia trạch Chiêm gia trạch

Thể khắc Dụng: chỗ ở vừa ý. Dụng khắc Thể: thì gia trạch bất ân. Thể sinh Dụng: chủ tư tài suy thối.

Xem thêm ...
Chiêm hôn nhân Chiêm hôn nhân

Thể quái mà vượng thì nhà mình được gia môn ưu thắng. Dụng quái mà vượng nhà thông gia có địa vị thuận lợi. Dụng sinh

Xem thêm ...
Chiêm sinh con Chiêm sinh con

Nếu muốn biết sinh nam hay nữ, nên dùng Bát quái trước đây mà suy. Dương quái mà dương hào nhiều hơn: sinh nam; Âm

Xem thêm ...
Chiêm ẩm thực Chiêm ẩm thực

Thể Dụng tỳ hòa, ăn uống phong túc. Trong quái có Khảm thì nhiều rượu, có Đoài thì nhiều mỹ vị; không Khảm không Đoài cả hai đều không.

Xem thêm ...
Chiêm Cầu mưu-Cầu danh Chiêm Cầu mưu-Cầu danh

Dụng sinh Thể, mưu sự thành đạt mà có lợi. Thể sinh Dụng, mưu sự khó thành chẳng được vừa ý. Thể Dụng tỵ hòa, mưu sự xứng tâm.

Xem thêm ...
Chiêm Cầu tài-giao dịch Chiêm Cầu tài-giao dịch

Muốn biết ngày có tài, dùng khí quái của quẻ sinh Thể mà suy. Muốn biết ngày phá tài, lấy khíquái của quẻ khắc Thể mà đoán.

Xem thêm ...
Chiêm Xuất hành-Hành nhân Chiêm Xuất hành-Hành nhân

Thể sinh Dụng ra đi ắt phá tài. Dụng sinh Thể, ngoại tài vô lượng. Thể Dụng tỵ hòa xuất hành tiện lợi.

Xem thêm ...
Chiêm Yết kiến-Thất vật Chiêm Yết kiến-Thất vật

Thể khắc Dụng, tìm được nhưng phải chậm. Dụng khắc Thể, tìm không được. Thể sinh Dụng, rất khó tìm.

Xem thêm ...
Chiêm bệnh tật Chiêm bệnh tật

Muốn biết có thể cứu được trong cơn hung thì xem có quẻ nào sinh Thể chăng. Thể sinh Dụng, bịnh dây dưa liên sàng,

Xem thêm ...
Chiêm quan tụng&Phần mộ Chiêm quan tụng&Phần mộ

Dụng sinh Thể, chủ hưng vượng, có âm phước hậu tự. Thể Dụng tỵ hòa, là chôn đất tốt, chôn chỗ ấy rất cát xương

Xem thêm ...
Tam yếu linh ứng Tam yếu linh ứng

Tai thì thông, Mắt thì sáng, Tâm thì thật trong sạch sáng suốt. Vì sự căn là do nơi Tâm

Xem thêm ...
Quy luật sinh mệnh của con người Quy luật sinh mệnh của con người

Quy luật sinh mệnh của con người

Xem thêm ...
Tám cung phương hướng Tám cung phương hướng

Khảm trung mãn: Chính Bắc, đương Tý là tháng Mười một. 3. Cấn phúc quản: Đông Bắc, Sửu, Dần là tháng Chạp, tháng Giêng.

Xem thêm ...
An nguyệt quái & thế thân An nguyệt quái & thế thân

Dương thế tùng Tý nhật khởi o Âm thế túng Ngọ nguyệt Sinh Ø Tý, Ngọ, trì thế, thân cư sơ o Sửu, Mùi trì thế, thân cư nhì

Xem thêm ...
Xem bệnh tật Xem bệnh tật

Bính Đinh thì kỵ Thuỷ thần Mậu Kỷ kỵ Mộc, Canh Tân, Hoả hào, Nhâm Quý là Thổ động vào Mộ môn hào ấy bệnh nào cho qua.

Xem thêm ...
Hào tán xa luân Hào tán xa luân

Xuân kê, Hạ thử, tán xa lai Thu thổ, Đông mã an bài bệnh nhân, Hiếu tử mãi quan tài Đại quá tiểu quả Chính hành tai, Ký tế vị tế khốc bi ai

Xem thêm ...
Xem ốm đau bệnh gì? Xem ốm đau bệnh gì?

Hoả động đau mắt đau mày Thượng thống ngày rày đau đầu chẳng tha Thổ động sang độc đó là Đau sưng thủng tuyết cùng là xưa nay. Chứng bệnh ốm đau bấy chầy

Xem thêm ...
Xem bệnh biết sống,chết? Xem bệnh biết sống,chết?

Du hồn kiếp sát lâm quan Ác là phu thác, lâm tài thê vong. Quỷ phùng bản mệnh xấu song Bản mệnh nhập mộ không vong chàng tiền. Mộc thượng Thổ hạ đăng yên

Xem thêm ...
Xem trì thế đoán bản mệnh Xem trì thế đoán bản mệnh

Phụ mẫu trì thế huynh đệ hoà Cháu con xa cách tật bệnh đa Cầu quan ứng cử đều được tốt Tử tôn dâm loạn phải lìa xa.

Xem thêm ...
Kim động Kim động

Sinh ra quái hiện một khi Tiểu nhiên mạnh vạy thì chẳng an Tây phương hào loạn mồ oan súc vật nuôi khó sái đường người đi Khẩu thiệt phản phúc bất kỳ

Xem thêm ...
Mộc động Mộc động

Cột kèo chắp nối động thời Mối đùn làm ổ ở nơi trong nhà Sinh ra đạo tặc gian tà Táo quân lủng nứt sái mà đường đi, Sinh ra quái hiện một khi

Xem thêm ...
Thủy động Thủy động

Một lợi một hại chẳng cùng Hai là Sinh khí dường đi vũng bàu Táo quân sái hướng cũng đau Súc vật nan dưỡng tiêu hao của tiền Gia đạo xào xáo chẳng yên

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®