Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Kinh dịch, Tứ trụ, Xin quẻ :

Quẻ 95 Quẻ 95

Thiên niên tri lí thượng triều tiên Vạn tuế tri quy chúc thánh niên Thông thọ bàn đào duyên thọ toán Côi sơn lệ thuỷ khởi phi tàn

Xem thêm ...
Quẻ 96 Quẻ 96

Băng cước đông ba đệ nhất phong Khả lân khả mộc điểm ung dung Phan vân các tự tầm an túc Thương hải tang điền hữu biến tông

Xem thêm ...
Quẻ 97 Quẻ 97

Ngọc Dung đối kính tiếu hy hy Nhất đoạn phương tình mạc cá tri Khinh khai châu trần thanh nhất nhã Vị phùng dữ ngã tổng song my

Xem thêm ...
Quẻ 98 Quẻ 98

Lưỡng hổ tương tranh đáo nhất trương Vị tri cao hạ ná cao cường Khuyến quân thả thượg cao tùng mạc Nhất cử toàn thu lại nhất trường

Xem thêm ...
Quẻ 99 Quẻ 99

Thơ ngâm chi hướng hữu thuỳ tri Độc đối bình hoa trước tửu kỳ Thành thượng triều cao sơ chiếu vật Kê thanh viễn cận náo hy hy

Xem thêm ...
Quẻ 100 Quẻ 100

Bách xích cao lâu điểm bích hồng Vạn giang trúng thuỷ cộng triều đông Vu kim diện bích vân xong nội Đẳng đắc xuân lôi khởi ngoạ long

Xem thêm ...
Quẻ 72 Quẻ 72

Trương lương sơ dục thác tòng tiên Khởi bất trí tư tiệp mạn thuyền Minh triết bảo thân minh khứ tựu Hoàn Bành tưởng bối khởi đồng niên

Xem thêm ...
Cách xin quẻ Trạng Lường Cách xin quẻ Trạng Lường

Cách xin quẻ Trạng Lường

Xem thêm ...
Quẻ thứ 1 Quẻ thứ 1

Quyển tận phù vân kiến thái dương Cửu châu tứ hải cộng thanh quang Tri quân cầu vấn công danh lợi Tranh tụng hôn nhân sự sự xương

Xem thêm ...
Quẻ thứ 2 Quẻ thứ 2

Thời lai bất dị mộc phùng xuân Tài lợi thanh danh tự thử tân Thuỷ lục tầng tầng thần bảo hộ Do quân tâm niệm hợp Châu Trần

Xem thêm ...
Quẻ thứ 4 Quẻ thứ 4

Phàm nhân phong lực tiến hành châu Bất phạ sân sân xuất hải ngung Cơ hội thử thời quân mạc thất Nhất tiên thành cử nhất thiên thu

Xem thêm ...
Quẻ thứ 5 Quẻ thứ 5

Kim niên huynh đệ bất như tiền, Quân thả thâm tư nhiên bất nhiên Lập chí vi nhân hoàn hữu nhật Cao môn châu lí khách tam thiên

Xem thêm ...
Quẻ thứ 6 Quẻ thứ 6

Tạc nhật sơn gian đối dịch kỳ Tưởng lai cục thế kết chung tri Đẩy xe thúc mã xung đầu pháo Đắc ý huyên huyên thắng thử thì

Xem thêm ...
Quẻ thứ 7 Quẻ thứ 7

Thiên niên ngư dược dục thành long Hốt kiến ngư ông bố võng lung Tận lưu phấn thân la võng phá Vũ môn cấp lãng nhậm hoành tùng

Xem thêm ...
Quẻ thứ 8 Quẻ thứ 8

Tân phụ mạc chi công dưỡng tạo Lão cô bất hiếu chỉ thanh lườm Hiền lang liện khuyến tâm nhẫn nại Hậu nhật quyền hành ngã thiện tâm

Xem thêm ...
Quẻ thứ 9 Quẻ thứ 9

Phú gia nhi tử tính nguyên kiêu Vị thụ cơ hàn tại nhất triều Thử nhật bị cương nan nhẫn nại Tất sinh xúc giác thử nhà phao

Xem thêm ...
Quẻ thứ 10 Quẻ thứ 10

Bạch vân cao hữu nhân gia tại Tất thị tiên cư bộ vãng lâm Bất quải trần gian thân bất toại An năng dực thượng kỷ thiên tầm

Xem thêm ...
Quẻ thứ 11 Quẻ thứ 11

Tửu chung như đệ hựu như huynh Nghĩa hợp châu trần nhậm tuý tinh Sự hậu kim đồng nan biện giải Rong phu tục tử tớ thường tình

Xem thêm ...
Quẻ thứ 12 Quẻ thứ 12

Mãn sơn cao lộc bất như tòng Tiết thảo trường thanh lịch vạn đông Chi thượng hữu sào thư bạch hạc Thanh văn ư thượng cửu thiên không

Xem thêm ...
Quẻ thứ 14 Quẻ thứ 14

Nhĩ chỉ vu điền tác lão nông Xuân minh cam vũ lợi hoà phong Gia chung báo mãn giai hoà lạc Tức phụ thê nhi thiện sự ông

Xem thêm ...
Quẻ thứ 15 Quẻ thứ 15

Nhất kiến nhân gia nhất mỹ nhân Chủ trương tác ngã dự hoà thân Tiểu nhi trưởng đại nghi gia thất Vị bốc hà do hợp Tấn Tần

Xem thêm ...
Quẻ thứ 16 Quẻ thứ 16

Thử hướng giai do nhất bệnh nhân Bất tu cầu đảo tự hồi xuân Giữ ngô tu đính toàn kỳ tác Nhất phiến sinh hoàng tấn ngũ châu

Xem thêm ...
Mai Hoa Dịch Số Mai Hoa Dịch Số

Đời nhà Tống có ông Thiệu Khang Tiết, ẩn cư tại chốn sơn lâm, mùa đông lạnh không sưởi ấm, mùa hạ nóng mực không dùng quạt giải nhiệt, chỉ để tâm đến Dịch quên hẳn sức giá rét

Xem thêm ...
Chu Dịch Quái số Chu Dịch Quái số

Bát Cung thuộc Ngũ Hành: - Càn Đoài thuộc Kim, - Khôn, Cấn thuộc Thổ, - Chấn, Tốn thuộc Mộc, - Khảm thuộc Thủy,

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®