tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Lời dặn

Cập nhật : 05/07/2014
Phàm người xin bói Cốt ở lòng thành Xem đùa vô ích Cầu thật mới linh Hoạ giáng kẻ dữ Phúc cho người lành Nếu hỏi sự quấy Phật chẳng chứng minh.

LỜI DẶN

Phàm người xin bói

Cốt ở lòng thành

Xem đùa vô ích

Cầu thật mới linh

Hoạ giáng kẻ dữ

Phúc cho người lành

Nếu hỏi sự quấy

Phật chẳng chứng minh.

          Đó là phần người xem, còn người đoán cũngphải luận cho cao thì mới có lẽ trúng. Số là thuật số là sự huyền vi biến ảo, quỷ thần thường chỉ nói bóng cho mà luận ra. Vậy người đoán phải nên tuỳ theo địa vị, phân lượng,công việc, thời thế của người xem mà liệu ý luận cho cao, thì mới là linh nghiệm thần thông, chớ ít khi nệ lời trên mặt quẻ mà đoán nhất định được. Muốn suy lẽ đó, thì hãy xem lời dặn nơi cuối phần thứ nhất (Phép xem số) sẽ hay.

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®