tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Mỗi tháng lại có một ngày sát chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Tháng 1, 5, 9 sát chủ ở các ngày Tý § Tháng 2, 8, 10 sát chủ ở các ngày Mão

                                   Mỗi tháng lại có một ngày sát chủ

 

§         Tháng 1, 5, 9    sát chủ ở các ngày                   

§         Tháng 2, 8, 10  sát chủ ở các ngày                    Mão

§         Tháng 3, 7, 11  sát chủ ở các ngày                    Ngọ

§         Tháng 6, 4, 12  sát chủ ở các ngày                    Dậu

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®