tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Phú đoán Mệnh cung

Cập nhật : 05/07/2014
Ngôi Tử vi lâm vào chốn hãm Quyền cứu nguy thiểu giảm vô uy Phủ phùng Không xứ tài suy...

    CUNG MỆNH

Ngôi Tử vi lâm vào chốn hãm

Quyền cứu nguy thiểu giảm vô uy

Phủ phùng Không xứ tài suy

Chung thân nan bảo tư cơ lưu truyền

Phượng Long Mão Dậu đôi miền

Vượng thì kim bảng ghi tên ngao đầu

Mấy người bất hiển công danh

Chỉ vì Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi

Quý Ân Mùi Sửu hạn lưu

Đường mây nhẹ bước danh cao bảng rồng

Ân Khôi Quý Việt Cái Hồng

Nam cận cửu trùng nữ tác cung phi

Công danh đợi tuổi tác cao

Giáp Liêm giáp Sát một hào không sai

Giáp Bát toạ giáp Tam thai

Thiếu niên đã dự các đài nghênh ngang

Giáp Long giáp Phượng mấy ai

Trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh

Những người nên thiếu công danh

Hồng Loan, Bát toạ ở mình không sai

Hồng Cơ Tẩu Vũ Hỷ Đào

Gái nghề ca xướng luận vào Mạnh viên

Hồng Loan ngộ Kiếp Không lâm thủ

Xá bàn chi bần lũ yểu vong

Tham Liêm Tỵ Hợi không bàn

Chng Tiêu thuở trước tân toan ngục hình

Thiên Nguyệt đức Giải thần tàng

Cùng là Quan Phúc một làng trừ hung

Luận xem phú quý mấy người

Mạnh vô chính diệu trong ngoài tam Không

Toạ Quý hướng Quý chẳng phùng Không xứ

Gặp Khoa thời nhất cử thành danh

Ấn mang vị liệt công hầu

Sao lành Tướng Cáo hội chầu Mạnh viên

Đào Hồng Sát Phá Tham Liêm

Lâm vào nữ phái chỉ hiềm sát phu

Tang Đào ở Mạnh cung sau trước

Gái đã đành lỡ bước cầu ô

Vận lưu đại tiều trùng phùng

Cát thời thịnh vượng, hung thời truân chuyên

Dương Đà xâm chiếm Mạnh vieê

Nói năng loạn thuyết những phường điêu ngoa

Lỗ tai điếc lác lo phiền

Dương Đà Không Kiếp Cự miền Mạnh viên

Miệng ấp úng nói không ra tiếng

Vì Tuế Đà Riêu Cái Mạnh cung

Kỵ tinh Xương Khúc đồng cung

Nhan Hồi yểu tử nghĩ thương anh tài

Cơ Loan Hồng Phúc Mạnh trung

Cửi canh kim chỉ vá may thêu thùa

Trai bất nhân Phá quân Thìn Tuất

Gái bạc tình Tham Sát nhàn cung.Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®