tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Mạng Kim

Cập nhật : 05/07/2014
Bình giải: So mạng của đôi trai gái tìm biết mạng xem kim mà thuộc loại kim nào? Nếu là kiếm phong kim và sa trung Kim thì càng nên phối hợp với người có màng hoá

Mạng Kim

Sa trung kiếm phong lương ban kim

Mộc mạng nhượng phùng tức khắc liềm

Ngoại lưu từ kim giai kỵ hoả

Kiếm sa vô hoả bất thành hình

Bình giải: So mạng của đôi trai gái tìm biết mạng xem kim mà thuộc loại kim nào? Nếu là kiếm phong kim và sa trung Kim thì càng nên phối hợp với người có màng hoá. Bởi vì hai thứ Sa Kim và Kiếm Kim mà không có lửa hì không thành khi vật hữu dụng. Ngoài ra, Sa KIếm chỉ đai khắc mộc mạng vì nó gặp phải là có hình kỵ không sai. Còn bốn chữ Kim khác như: Hải trung, Bạch lạp, Thoa khuyến, Kim bá đầu đại kỵ hoả nhưng khắc Mộc nhẹ hơn.

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®