tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Mạng Hoả

Cập nhật : 05/07/2014
Bình giải: Ba loại Phúc đăng, Lư trung, Sơn dầu hoả đều đại kỵ thuỷ mạng. Nếu gặp nước thì ba loại lửa ấy tắt ngay, còn Thiên thượng, Sơn hạ và mạng thuỷ vì ba loại hoả này gặp Thuỷ

 

Mạng Hoả

Phúc đăng Lự Trung dữ sơn dầu

Tam Hoả nguyên lai phách thuỷ lưu

Thiên thượng, Thích lịch, Sơn hạ hoả

Thuỷ phùng như tượng ngộ Vương hầu

Bình giải: Ba loại Phúc đăng, Lư trung, Sơn dầu hoả đều đại kỵ thuỷ mạng. Nếu gặp nước thì ba loại lửa ấy tắt ngay, còn Thiên thượng, Sơn hạ và mạng thuỷ vì ba loại hoả này gặp Thuỷ thì càng rạng rỡ hơn ra cũng như bậc khanh, Tướng gặp được vương hầu vậy
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®