tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Mạng Thổ

Cập nhật : 05/07/2014
Bình giải: Ba loại Thộ Lộ Bàng - Đại Trạch – Sa Trung không sợ mộc. Được phối hợp với mộc thì công danh rạng rõ, phát đạt mọi đường. Chỉ có Thành đầu Thổ

 

Mạng Thổ

Lộ Bàng Đại trạch Sa trung Thổ

Đắc mộc như đạt thanh văn lọ

Ngoại hữu tan bang phách mộc gia

Phùng chi tất mạng tu nhập mộ

Bình giải: Ba loại Thộ Lộ Bàng - Đại Trạch – Sa Trung không sợ mộc. Được phối hợp với mộc thì công danh rạng rõ, phát đạt mọi đường. Chỉ có Thành đầu Thổ - Bích thượng hổ, óc thượng Thổ là đại kỵ với Mộc. Nếu gặp mạng Mộc thì không khác nào đem thân chôn sống đầy mồ.

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®