tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Mạng Thuỷ

Cập nhật : 05/07/2014
Bình giải: Đại hải và Thiên hà Thuỷ, không sợ Thổ gặp Thổ mạng phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn bốn loại Thuỷ khắc là Giang hạ, Trương lưu, Tuyên Trung và Đại khuê Thuỷ

Mạng Thuỷ

Đại hải Thuỷ, Thiên hà Thuỷ lưu

Nhi ban bất dữ Thổ vi cừu

Phùng chi y lộc tất nan cầu.

Bình giải: Đại hải và Thiên hà Thuỷ, không sợ Thổ gặp Thổ mạng phối ngẫu càng mau hiển đạt. Còn bốn loại Thuỷ khắc là Giang hạ, Trương lưu, Tuyên Trung và Đại khuê Thuỷ đều kỵ mạng Thổ. Nếu phối ngẫu với nhau tất nghèo khó vất vả cả đời.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®