tư vấn bao la vạn sự

Phép so tuổi Vợ Chồng

Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần

Cập nhật : 05/07/2014
“Châu huyện khai môn thiên địa tuyệt khi” Nghĩa là: Cửu châu huyền đều mở, hai khí âm dương đã hết. Sanh đúng thời cưới đúng thời sẽ có con trai

Chữ Canh

Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dần

“Châu huyện khai môn thiên địa tuyệt khi”

Nghĩa là: Cửu châu huyền đều mở, hai khí âm dương đã hết. Sanh đúng thời cưới đúng thời sẽ có con trai. Nếu trái lại chỉ có 1 người học hành khá thi đỗ cao mà thôi.

Trai Canh lấy vợ tuổi Mẹo

“Thiền thuyền độ hải, chủ tử bất ách”

Nghĩa là: Thuyền sắt vượt biển, chết không tai ách, đó là sự bền vững kiên cố. Vợ chồng gặp nhau đầu có gian khổ nhưng sau sang sướng cả con cái hiển vinh.

 

Trai Canh lấy vợ tuổi Thìn, Tỵ

"Vân thê thất lộ, đại tán kỷ hung"

            Nghĩa là: Thang máy đã nổ, mọi sự hung dữ đều đem chôn cả. Dù thi rớt lấy vợ cũng làm nên và thi đỗ. Con trai sanh nhiều học giỏi đỗ cao sanh sau già goá vợ.

Trai canh lấy vợ tuổi Ngọ

"Mã đạp trường thành phú quý vô hạn"

Nghĩa là: Ngựa vượt trường thành, giàu sang không có hạn định. Thi đỗ cao lấy vợ giàu sang vô định. Đó là sang thời thuận khác thì.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®