Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Bát môn đại độn

Xem mưu sự thế nào? Xem mưu sự thế nào?

Đổ: Thành cát Ø Cảnh: Thành cát Ø Tử: Bất thành Ø Kinh: Sự hữu nghi Ø Khai: Thành cát.

Xem thêm ...
Xem kiện được không? Xem kiện được không?

Thương: Nhân ngã cụ bại Ø Đổ: Nhân ngã đồng lực Ø Cảnh: Ngã thắng nhân bại Ø Tử: Nhân ngã cụ bại

Xem thêm ...
Xem buôn bán lỗ lãi thế nào? Xem buôn bán lỗ lãi thế nào?

Thương: Đắc tài hữu, khẩu thiệt Ø Đổ: Đắc tài Ø Cảnh: Đắc tài bán thất Ø Tử: Bất lợi, hung

Xem thêm ...
Xem người lành dữ? Xem người lành dữ?

Hưu: Hỷ cát Ø Sinh: Hữu ẩm thực hỷ Ø Thương: Bất cát Ø Đổ: Hoan hỷ Ø Cảnh: Đại cát

Xem thêm ...
Xem sinh trai gái thế nào? Xem sinh trai gái thế nào?

Ø Hưu: Sinh nam trì trì Ø Sinh: Sinh nam tốc, cát Ø Thương: Sinh nam hữu ưu Ø Đổ: Sinh nữ, trì

Xem thêm ...
Can, Chi thuộc ngũ hành và bốn phương, bốn mùa Can, Chi thuộc ngũ hành và bốn phương, bốn mùa

Bốn chi thìn, mùi, tuất, sửu nói về vị đơn thì thuộc hành Thổ, là bốn tháng quý (bốn tháng cuối của bốn mùa, là tháng 3, tháng 6, tháng 12), bống phương duy (bốn phương giáp: Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam).

Xem thêm ...
Mười hai tháng dựng Địa chi Mười hai tháng dựng Địa chi

Năm thì lấy hai chữ đầu Can, Chi mà đặt khởi từ năm Giáp tý, rồi cũng chuyển lần đi, cứ 10 năm là một giáp, nghĩa là trải suốt 10 can, qua năm 11 là Giáp tuất

Xem thêm ...
Chiêm cầu tài Chiêm cầu tài

Hưu tất cầu tài bất kiến tài · Sinh du vô vọng đắc tương lai · Thương đa khẩu thật tất lai thiểu

Xem thêm ...
CÁCH ĐỘN QUẺ CÁCH ĐỘN QUẺ

Xem kỹ tháng 1- 4 - 7 - 10 mỗi tháng chiếm một cung. Còn 1 cung nọ mỗi cung chiếm hai tháng. Vậy là tháng nào cung nấy nhất định và trên tháng khởi ngày, trên ngày khởi giờ Tý đến giờ khách đến xem cửa nào lấy cửa đó đoán quẻ.

Xem thêm ...
BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN BÁT MÔN ĐẠI ĐỘN

Bát môn vốn là bát quái biến ra khỏi thuận hành mỗi cung mỗi vị, tại khảm thuận hành là Hưu sinh thương đổ cảnh tử kinh khai.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®