tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 24

Cập nhật : 05/07/2014
Nhàn khán mai tuyết lưỡng tranh xuân Khả thử kim thời vị lợi nhân Dĩ lợi bách ban giai vị thử Tài tâm tương động khả tường chân

Quẻ 24

Nhàn khán mai tuyết lưỡng tranh xuân

Khả thử kim thời vị lợi nhân

Dĩ lợi bách ban giai vị thử

Tài tâm tương động khả tường chân

Dịch thơ

Ngồi xe mai tuyết chúng đua chen

Ví tự con người vị lợi riêng

Chỉ vì mối lợi sinh lắm chuyện

Đồng tiền tác động dạ sao yên

Giải

                      Nên cẩn thận, phòng gian nhân, cần thủ thân, nên giữ mồm
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®