tư vấn bao la vạn sự

Phép xin quẻ Trạng Lường

Quẻ 29

Cập nhật : 05/07/2014
Khâm tứ du hành biến hải nhai Kim bai ngự mã lộ dao giai Trường an nhập hữu kim tư tưởng Tương tắc thử hôn trước tửu đài

Quẻ 29

Khâm tứ du hành biến hải nhai

Kim bai ngự mã lộ dao giai

Trường an nhập hữu kim tư tưởng

Tương tắc thử hôn trước tửu đài

Dịch thơ

Vâng mệnh đi thăm bãi biển dài

Thẻ vàng lên ngực tới Dao Giai

Trường An gặp bạn bao mong nhớ

Cùng bạn vui chung chén rượu đài

Giải

Nhận sở hành, đắc danh lợi, giai bình an, vô cấm kỵ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®