tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 15 : Coi ruộng đất có không ?

Cập nhật : 05/07/2014
Chữ Hiệp Số này nhằm Chữ Hiệp cha mẹ cho ruộng đất đặng giữ gìn lại còn mua tạo thêm, cũng đều đặng tốt, số này có điền địa rất thịnh vượng vững bền. Lời luận thêm Tích xưa hồi đời Tam Quốc, có lời của Đức Quan Đế Thánh Quân. Ngài nói rằng:”Hữu phước thì hữu Điền, vô phước thì vô điền,” ởi chữ phước có chữ điền Còn nói tâm lý bởi bộ tâm sanh hiền. Vậy người muốn có điền địa phải tự kiên tâm nghĩa là : Tâm Trung Tâm

Số 15 : Coi ruộng đất không ?

Phép coi phải tìm mục lục chương số 6 , coi mạng cho biết , rồi coi mới đặng , trước tìm mạng  rồi biết mình sanh tháng mấy , rồi coi ngang ra gặp tháng sanh rồi ngó lên đầu hàng  coi nhằm chữ ? rồi coi tiếp theo sau đây tìm chữ đó coi thì .


 

Mục lục

 

Đây       mạng

Tháng sanh

Không

Bại

Hướng

Kiên

Giai

P

Hiệp

Kim

Tháng

4

10

3

7

6

1

 

Tháng

5

12

11

 

9

2

8

Mộc

Tháng

7

9

4

1

10

 

11

Tháng

 

12

5

2

3

8

6

Thủy

Tng

1

12

3

 

10

4

7

Tháng

2

6

9

11

 

5

8

Hỏa

Tháng

6

7

8

4

 

10

1

Tháng

 

12

9

5

3

11

2

Thổ

Tháng

7

1

2

4

5

10

 

Tháng

8

9

 

12

3

11

6

 

 

Chữ Không

Số này  nhằm Chữ Kng dầu ruộng  cha mẹ cho, giữ cũng không  còn, đến khi nghèo còn 2 bàn tay trắng, rồi   ý lo tạo, hay là mua đặng ít nhiều rồi mới m đặng n.

Ch Bại

Số này nhằm Chữ Bại ruộng đất cha mẹ cho hay mình tạo,  tại chốn quan sanh thì bị thất bại, nếu ý chí lớn đi xứ khác lập điền viên, thì có đặng chút ít .

Ch Hướng

Số này  nhằm Chữ Hướng dầu ruộng đất cha mẹ cho cũng không  cần gìn giữ đi đến đâu thấy rụông đất cũng không  ham bởi thế cho n, không giữ không tạo đặng , lo ăn mặc chơi

bời đó thôi .

Chữ Kiên

Số này nhằm  Ch Kiên cha mẹ cho ruộng  đất giữ đặng  hay tự tạo cũng đặng  thành,  đặng thịnh vượng , làm ăn nghề rụông thường  gặp đặng mùa bềb vững.

Chữ Giai

Số này nhằm Chữ Giai cha mẹ cho ruộng  đất giữ không được lâu dài, tự nhiên tay trắng tạo thành ruộng đất điền viên, rất nên thịnh  vượng  về lúc tuổi già.

Chữ Phá

Số này nhằm  Chữ Phá du cha mẹ cho ruộng  đất cũng hết, rồi asu khi đền  xứ khác  lập lại cũng không  thành,  tại số khác  điền  địa  , số không   ruộng.

Chữ Hiệp

Số này nhằm  Chữ Hiệp cha mẹ cho ruộng đất đặng giữ gìn lại còn mua tạo thêm, cũng đều đặng  tốt, số này điền địa rất thịnh  vượng  vững bền.

Lời luận thêm

Tích xưa hồi đời Tam Quốc,    lời của Đức  Quan Đế Thánh Quân. Ngài nói rằng:”Hữu phước thì hữu Điền,   phước  thì điền,” ởi chữ phước   chữ điền

Còn  nói tâm   bởi bộ tâm  sanh hiền.

Vậy người  muốn   điền  địa phải tự kiên  tâm nghĩa  : Tâm Trung Tâm Chánh,  Tâm Thiện,,  Tẩm Từ, Tâm Từ , Tâm- Hòa , Tâm Công Bình, Tâm Cố Gắng lo phận sự, tự nhiên cầm thiên đặng , cũng   thể bền.


 

Sách  cổ câu  nói rằng:”Phước  Đức năng thắng số”, dầu số điền   không   đức giữ gìn cũng không đặng, muốn điền trước phải bồi công tích đức mới đặng .

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®