tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 16 : Coi học giỏi dở ?

Cập nhật : 05/07/2014
Trực Hướng, Trực Hiệp Sanh nhằm Trực Hướng, Trực Hiệp thì sự học đặng thông minh , học ít hiểu nhiều , khi đi thi lây khoa đặng bậc trung mà thôi, số này hễ tấn thì Vi Quan, dầu có thôi cũng Vi Sư , nghĩa là tới thì làm quan, lui thì làm thầy.

Số 16 : Coi học giỏi dở  ?

Phàm khi coi số học  phải coi tuổi ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu hàng coi nhằm chữ ? rồi tìm ra chương sau coi chữ đó thì hiu hc giỏi dở

Nam nữ coi chung.

Mc lục

 

 

Tuổi

 

Tháng sanh

 

Trực

Kiên

 

Trực

Giai

 

Trực

Giai

 

Trực

Giai

 

Trực

Không

 

Trực

Không

 

Trực

Phá

 

Trực

Hướng

 

Trực

Hướng

 

Trực

Hướng

 

Trực

Hip

 

Trực

Hiệp

Dần

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ngọ

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tuất

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Thân

Tháng

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Tháng

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Thìn

Tháng

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Tỵ

Tháng

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Dậu

Tháng

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Sửu

Tháng

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Hợi

Tháng

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mẹo

Tháng

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mùi

Tháng

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Trực Kiên

Sanh nhằm Trực Kiên thì học rất thông minh , học ít hiểu nhiều,  sự học rất phát đạt,  dầu học văn hay học võ, cũng đều lấy khoa đặng dễ dàng, khi lầy khoa thì đặng khoa cao không  

lấy nhỏ.

Trực Hướng, Trực Hiệp

Sanh nhằm Trực Hướng, Trực Hiệp thì sự học đặng thông minh , học ít hiểu nhiều , khi đi thi lây khoa đặng bậc trung thôi, số này hễ tấn thì Vi Quan, dầu thôi cũng Vi , nghĩa tới thì làm quan, lui thì làm thầy.

Trực  Phá, Trực  Giai, Trực Không

Sanh nhằm Trực Phá, Trực Giai , Trực Không :cái sự học  nhiều  việc  thông  hiển   ít, cho nên cái sự học ngày sau ít sở cậy về sự học.  Bất học  cho biết chữ để nói chuyện  với đời đó thôi khó lấy khoa cho đặng .

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®