tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 17 : Coi thi cử lấy khoa đặng hay không ?

Cập nhật : 05/07/2014
Kim Cung Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan võ có oai võ không sai Mộc Thương Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan võ có oai võ không sai Thủy Giác Số này có số thi kỳ nhì lấy đặng tiểu khoa nhưng mà làm việc với thượng thẩm quan

 

Số 17 : Coi thi cử lấy khoa đặng hay không ?

Phàm khi coi thi kỳ nhứt   coi đây

Trước phải tìm tuổi ? ? rồi n sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó lên đầu hàng coi nhằm  chữ ? rồi tìm ra chương sau gặp 2 chữ đó thi bài  nói khoa thi. Nếu  không   nói thi, không  nói khoa, nếu trùng 2,3 tháng  cũng   của mình.


 

Nam nữ coi chung.

Mục lục

 

Tuổi

Tháng sanh

Tâm

Mão

Tinh

Tâm

Mão

Can

Quỷ

Lưu

Nguu

Tháng

7

1

4

7

1

7

1

4

10

7

Sửu

Tháng

11

5

8

11

2

11

5

8

2

11

Dần

Tháng

3

9

12

3

6

3

9

12

6

3

Mẹo

Tháng

1

7

1

4

7

10

4

7

1

10

Thìn

Tháng

5

11

5

8

11

2

8

11

5

2

Tỵ

Tháng

9

3

9

12

3

6

12

3

9

6

Ngọ

Tháng

4

10

7

10

4

1

10

1

7

4

Mùi

Tháng

8

2

11

2

8

3

2

5

11

8

Thân

Tháng

12

6

3

6

12

9

6

9

3

12

Dậu

Tháng

10

4

10

1

1

4

7

10

4

1

Tuất

Tháng

2

8

2

5

5

8

1

2

8

5

Hợi

Tháng

6

12

6

9

6

12

3

6

12

9

 

 

Số này hội thi gặp nhằm năm , thi lấy phận khoa phần k chắc , thì nhằm năm thìn thì cũng lấy phận khoa kể chắc , còn nhằm năm khác thì phước đúc đặng chăng ?

Tâm  

Số này hội thi gặp nhằm năm Dần, năm Mẹo thì thi lấy phận khoa kể chắc, còn nhằm  năm khác thì phước đúc đặng chăng  ?

Mão Tú

Số này hội thi gặp nhằm  năm Mùi thì thi lấy phận  khoa kể chắc,  còn nhằm  năm khác thì phước đúc đặng chăng  ?

Tinh

Số này hội thi gặp nhằm năm Ngọ thì thi lấy phận  khoa kể chắc,  còn nhằm  năm khác thì phước đúc đặng chăng  ?

Can

Số này  hội thi gặp nhằm  tháng 7, tháng 8 thì thi lấy phận  khoa kể chắc,  còn nhằm  năm khác thì phước đúc đặng chăng ?

Quỷ

Số này  thi không kỵ năm tháng chi cả, như học giỏi siêng năng , đến khi thi dễ lấy khoa đặng 2 chữ công danh hiển  đạt  .

Lâu

Số này học siêng  năng đến khi thi dễ lầy khoa tuy học cực khổ quá mặc dầu nên cần năng thì bảng đề chói rạng  , danh thơm.

Ngưu

Số này  tuy học d mặc dầu nhưng hải ráng cần học đến sau cũng lấy khoa ngày sau cũng công danh đặng .


 

 

 

Coi thi cử kỳ nhì lấy khoa đặng hay không ?

Phàm khi coi thi k nhì coi đây

Trước phải tìm tuổi ? ? rồi ngó sang tìm tháng sanh tháng mấy , rồi ngó n đầu hàng coi nhằm  chữ ? rồi tìm ra chương sau gặp 2 chữ đó thi bài  nói khoa thi. Nếu  không   nói thi, không  nói khoa, nếu trùng 2,3 tháng  cũng   của mình.

Nam nữ coi chung.

Mục lục

 

Tuổi

Tháng sanh

Cung

Kim

Thượng

Mộc

Giác

Thủy

Di

Hỏa

Thổ

Kim

Cung

Mộc

Thượng

Thủy

Giác

Hỏa

Di

Thổ

Tháng

2

4

3

2

1

8

1

7

2

8

Sửu

Tháng

4

7

9

4

8

1

8

10

4

1

Dần

Tháng

8

12

2

4

12

4

2

8

1

8

4

Mẹo

Tháng

3

10

4

8

4

2

4

1

3

2

Thìn

Tháng

9

5

8

3

9

6

9

4

9

3

Tỵ

Tháng

12

2

1

1

3

9

3

2

11

9

Ngọ

Tháng

5

9

12

5

5

11

5

9

5

11

Mùi

Tháng

12

9

6

12

11

5

11

3

12

5

Thân

Tháng

3

6

5

3

6

12

6

11

3

12

Dậu

Tháng

6

1

11

6

1

6

12

5

6

6

Tuất

Tháng

10

8

7

10

7

10

10

12

10

7

Hợi

Tháng

7

12

10

7

10

7

7

6

7

10

 

 

Cung Kim

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rất vinh hiễn tôn trọng  đặng danh thơm

Thương Mộc

Số này   số thi k nhì lấy đặng  trung khoa , đặng hiển vinh tôn nhưng không    truyền đặng cho con cháu.

Giác Thủy

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rất vinh hiển , quyền cao chức trọng

Di Hỏa

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao vang danh Huê Hạ rực rỡ tiếng khen

Thổ

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao lãnh quyền hành rất oai nghi vinh hiển

Kim Cung

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan oai không sai

Mộc Thương

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng khoa cao rồi sang làm quan võ oai không sai

Thủy Giác

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng tiểu khoa nhưng làm việc với thượng thẩm quan


 

Hỏa Di

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng tiểu khoa cũng đặng sang trọng  quý thể

Thổ

Số này  số thi kỳ nhì lấy đặng trung khoa rồi sau n chức đặng bền lâu .

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®