tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 18 : Coi số có ở tù hay không ?

Cập nhật : 05/07/2014
Tuổi Mậu Dần sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại Tuổi Kỷ Mẹo sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại Tuổi Canh Thìn sanh tháng 6 phạm quỷ phá bác hại Tuổi Tân Tỵ sanh tháng 6 phạm thối tài bác hại Tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 12 phạm thối tài bác hại

Số 18 : Coi số     hay không ?

phạm  nhiều điều hại khác nữa hay không ?

Kể dưới đây :

Ơ tù, thổi  tài,  dịch  lợi, lửa cháy, thay đổi vợ chồng phá nhà, quỷ phá hại, hại con phá của.

Nếu phạm số này phải giữ phận  : Tuổi trai, tuổi gái coi chung


Tuổi Giáp                            sanh tháng 6 phạm quỷ phá


bác hại


Tuổi At Sửu                             sanh tháng 9 phạm  phá nhà                          bác hại

Tuổi Bính Dần                       sanh tháng 10 phạm                              bác   hại

Tuổi Mậu Thìn          sanh tháng 12 phạm  dịch lệ                        bác hại


Tuổi Kỷ Tỵ                           sanh tháng 2 phạm kỵ vợ chồng


bác hại


Tuổi Canh Ng


sanh tháng 6 phạm  phá của                          bác hại


Tuổi Tân Mùi                           sanh tháng 12 phạm ít con                        bác hại

Tuổi Nhâm Thân sanh tháng 3 phạm                                       bác   hại

Tuổi Quý Dậu                            sanh tháng 9 phạm  thối tài                          bác hại


Tuổi Giáp Tuất


sanh tháng 9 phạm  phá của                          bác hại


Tuổi At Hợi                           sanh tháng 3 phạm thối tài


bác hại


Tuổi Bính                         sanh tháng 3 phạm  thối tài                          bác hại


Tuổi Đinh Sửu                      sanh tháng 9 phạm thi tài


bác hại


Tuổi Mậu Dần                    sanh tháng 12 phạm  thối tài                bác hại Tuổi Kỷ Mẹo                  sanh tháng 12 phạm  thối tài                bác hại Tuổi Canh Thìn   sanh tháng 6 phạm  quỷ phá                bác hại

Tuổi Tân Tỵ                sanh tháng 6 phạm  thối tài                  bác hại

Tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 12 phạm  thối tài                bác hại


Tuổi Quý Mùi


sanh tháng 2 phạm  thối tài                          bác hại


Tuổi Giáp Thân sanh tháng 9 phạm                                         bác   hại

Tuổi At Dậu                             sanh tháng 9 phạm                                bác   hại


Tuổi Bính Tuất       sanh tháng 3 phạm  thối tài


bác hại


Tuổi Đinh Hợi                       sanh tháng 3 phạm  phá nhà                          bác hại


Tuổi Mậu Tý


sanh tháng 6 phạm  lửa cháy                          bác hại


Tuổi Kỷ Sửu                            sanh tháng 9 phạm  lửa cháy                          bác tài

Tuổi Canh Dần                      sanh tháng 12 phạm  đổi vợ chồng               bác tài

Tuổi Tân Mẹo                        sanh tháng 12 phạm  thối tài                        bác tài


Tuổi Nhâm Thìn

Tuổi Quý Tỵ


sanh tháng 6 phạm  quỷ phá                         bác tài

sanh tháng 6 phạm ít tài                            bác tài


Tuổi Giáp Ngọ           sanh tháng 12 phạm  thối tài                        bác tài


 

Tuổi At i                           sanh tháng 3 phạm hao con                      bác tài


Tuổi Bính Thân


sanh tháng 9 phạm ít của                            bác tài


Tuổi Đinh Dậu                       sanh tháng 9 phạm ít của                            bác tài

Tuổi Mậu Tuất          sanh tháng 3 phạm ít của                            bác tài

Tuổi Kỷ Hợi                             sanh tháng 6 phạm ít của                            bác tài


Tuổi Canh Tý


sanh tháng 6 phạm  quỷ phá


bác tài


Tuổi Tân Sửu                           sanh tháng 9 phạm  đổi vợ chồng                bác tài

Tuổi Nhâm Dần   sanh tháng 4 phạm  thối tài                                  bác tài

Tuổi Quý Mẹo                        sanh tháng  7 phạm  quỷ phá                         bác tài


Tuổi Giáp Thìn                        sanh tháng 5 phạm  quỷ phá


bác tài


Tuổi At Tỵ                  sanh tháng 1 phạm  dịch  lệ                   bác tài Tuổi Bính Ngọ                sanh tháng 12 phạm                                 bác tài Tuổi Đinh Mùi                     sanh tháng 10 phạm  phá hoại          bác tài

Tuổi Mậu Thân  sanh tháng 3 phạm  thối tài                  bác tài


Tuổi Kỷ Dậu


sanh tháng 9 phạm  phá hoại                     bác tài


Tuổi Canh Tuất      sanh tháng 3 phạm                               bác tài

Tuổi Tân Hợi                         sanh tháng 3 phạm  dịch  lệ                          bác tài

Tuổi Nhâm                           sanh tháng 6 phạm thối tài                         bác tài

Tuổi Quý Sửu                           sanh tháng 9 phạm  quỷ phá                         bác tài


Tuổi Giáp Dần


sanh tháng  12 phạm  thối tài


bác tài


Tuổi At Mẹo                          sanh tháng 12 phạm  thối tài                        bác tài

Tuổi Bính Thìn                    sanh tháng 6 phạm  quỷ phá                         bác tài

Tuổi Đinh Tỵ                      sanh tháng 6 phạm  quỷ phá                         bác tài


Tuổi Mậu Ngọ


sanh tháng 3 phạm  dịch lệ


bác tài


Tuổi Kỷ Mùi


sanh tháng 3 phạm  dịch  lệ                          bác tài


Tuổi Canh Thân sanh tháng 9 phạm  quỷ phá                              bác tài

Tuổi Tân Dậu                           sanh tháng 9 phạm  quỷ phá                          bác tài


Tuổi Nhâm Tuất


sanh tháng 3 phạm  dịch  lệ                          bác tài


Tuổi Quý Hợi                            sanh tháng 2 phạm  quỷ phá                         bác tài

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®