tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh Đế bốn mùa sang hèn

Cập nhật : 05/07/2014
Huỳnh Đế Số này sanh ở tại chân , Tu hành đắc quả có hơn người thường , Biết đời nên igúp nghĩa thương , Khá tu nhơn đức lo lường ngày sau , Chỗ cha mẹ ở đặng nào , Vợ chồng thứ nhứt khắc hào ,

Số 24 : Coi tuổi ông Huỳnh  Đế bốn mùa sang hèn

Phàm  số người sanh tháng mấy,  nhằm chỗ nào trong mình ông Huỳnh  Đế ,coi giàu nghèo, sang hèn, lợi hại ,số người ra sao .

Mục lục : Mùa Xuân

Sanh tháng giêng, tháng 2, tháng 3 mùa xuân

Sanh nhằm mùa xuân thì  12 tuổi , tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm  coi tuổi mình chỗ nào rồi tím ra chương sau coi bài đó,có tám câu  thơ nói số của  mình, phú quý hay bần

tiện .


Tuổi tầm chỗ

Tuổi                tại đầu

Tuổi Dần              tại chân


 

 

Tuổi Sửu              tại hông

Tuổi Mẹo          tại vai


Tuổi Thìn           tại đầu gối   Tuổi Tỵ


tại bàn tay


Tuổi Ngọ          tại bụng


Tuổi Mùi              tại bàn tay


Tuổi Thân         tại chân           Tuổi Dậu Tuổi Tuất           tại đầu gối  Tuổi Hợi Mục lục : Mùa Hạ

Sanh tháng 4, tháng 5, tháng 6 mùa hạ


tại vai

tại hông


Sanh nhằm mùa hạ thì 12 tuổi , tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm  coi tuổi mình  chỗ nào rồi tím ra chương sau coi bài đó,có tám câu thơ nói số của  mình, phú quý hay bần tiện .

Tuổi tầm chỗ


Tuổi                tại bụng


Tuổi Sửu


tại tay


Tuổi Dần              tại chân           Tuổi Mẹo


tại vai


Tuổi Thìn           tại đầu gối


Tuổi Tỵ


tại bàn tay


Tuổi Ngọ          tại đầu               Tuổi Mùi             tại hông Tuổi Thân       tại chân                Tuổi Dậu              tại vai Tuổi Tuất         tại đầu gối   Tuổi Hợi                  tại hông

Mục lục : Mùa Thu

Sanh tháng 7, tháng 8, tháng 9 mùa thu

Sanh nhằm mùa thu thì 12 tuổi , tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm  coi tuổi mình  chỗ nào rồi tím ra chương sau coi bài đó,có tám u thơ nói số của  mình, phú quý hay bần tiện .

Tuổi tầm chỗ

Tuổi                tại vai              Tuổi Sửu              tại bàn tay


 

Tuổi Dần              tại đầu gối   Tuổi Mẹo                  tại hông


Tuổi Thìn           tại chân           Tuổi Tỵ


tại bàn tay


Tuổi Ngọ          tại vai              Tuổi Mùi              tại hông

Tuổi Thân         tại bụng          Tuổi Dậu              tại đầu gối


Tuổi Tuất          tại chân


Tuổi Hợi           tại đầu


Mục lục : Mùa đông

Sanh tháng 10, tháng 11, tháng 12 mùa xuân

Sanh nhằm mùa đông thì 12 tuổi , tuổi nào cũng đều coi đây cả, kiếm  coi tuổi mình chỗ nào rồi tím ra chương sau coi bài đó,có m câu thơ nói số của  mình, phú quý hay bần

tiện .


Tuổi tầm chỗ

Tuổi                tại bụng          Tuổi Sửu


 

 

tại đầu gối


Tuổi Dần              tại hông          Tuổi Mẹo          tại vai


Tuổi Thìn           tại chân           Tuổi Tỵ


tại đầu


Tuổi Ngọ          tại bàn tay


Tuổi Mùi              tại đầu gối


Tuổi Thân         tại hông          Tuổi Dậu              tại vai

Tuổi Tuất          tại chân           Tuổi Hợi           tại bàn tay .

Luận số mạng mỗi người châu thân ông Huỳnh Đế, tiếp theo bốn mùa, tuổi nào chỗ   quí tiện, dầu tuổi nào cũng trong bài thơ này .

Bài thơ trên đầu ông Huỳnh  Đế

Sanh tại trên đầu ông Huỳnh  Đế , Trong đời vui vẻ khỏi đời nhọc  lo

Rảnh rang phú quí trời cho ,

Cao lương mỹ vị ăn no thiếu , Công danh phú quí lo chi ,

Tự nhiên danh giá một khi đặng nhờ , Số này dầu giá đào thơ ,

Gặp cảnh duyên  nợ đặng nhờ nào phu , Sánh duyên  cùng với danh phu ,

Dầu cho nam nữ công  phu kịp kỳ. (số này nam nữ cũng đều tốt cả )

Bài thơ trên vai ông Huỳnh  Đế

Sanh nhiều chỗ trên vai ,

Tuổi xuân cực khổ nào hay vận thời , Ba mươi gặp vận thới lai ,

Sắp lên lớn tuổi tiền tài thiếu  chi , Chừng  ấy trâu ruộng  thiếu

Số trời đã định  phải thì thua ai , Anh em số phận  tiền tài ,

Chuyện mình mình liệu khó bề cậy nương .

(số này nhỏ cực  lớn khá ,không  nhờ anh em )

Bài thơ hông ông Huỳnh  Đế

Sanh nhằm Huỳnh Đế hông,

Phước hồng thì đặng chờ trông làm giàu ,


 

Thi thơ kinh sách thông thạo ,

Số khoa mục đặng hào công danh, Lương duyên tóc đặng  thành,

Trăm năm chung hưởng phước sanh an hoà , Làm  ăn gặp đặng  số nên ,

Vợ chồng lo tính vậy đặng nên .

(số này làm ăn khá, đặng khá công danh )

Bài thơ tại bụng ông Huỳnh Đế May sanh nhằm bụng ông vua , Của tiền ăn mặc thua ai đâu   , Chẳng văn thì số ta ,

Hai bên chầu chực xướng ca vui mừng , Nữa đời sung sướng quá chừng ,

Trong ngoài của cải lẫy lừng thiếu  chi , Số này chung thủy khả vi

Dầu không chức phận hướng thì giàu sang

(số này dễ làm ăn lắm,   quyền chức, gái chồng giàu sang )

Bài thơ tại tay ông Huỳnh  Đế

Ơ tay Huỳnh Đế tốt thay ,

Phước ta đặng  tiền tài thiếu  chi , Ra đi nhiều  kẻ yêu ,

Trong nhà trăm việc thiếu cho vật dùng , Lao tâm tuổi nhỏ chẳng  cùng ,

Đến khi lớn tuổi thung dung vẹn toàn , Bốn phương lui tới luận  bàn ,

Của tiền tài vật muôn  đàn thiếu  chi

(số này tuổi nhỏ trung bình đến 35 tuổi sắp lên phát đạt lắm )

Bài thơ tại đầu gối ông Huỳnh  Đế

Ơ nơi đầu gối khổ ôi !

Thuở trẻ cực khổ lôi thôi trăm bề , Đi nhiều chân chẳng muốn về ,

Xiết bao lao khổ chớ hề ngồi không  . Gia đàng trể nải không  xong ,

Đến bốn mươi tám tuổi mới hòng ngồi an , Chừng  ấy lo liệu gia đàng ,

Trong ngoài  đến  đó vững  vàng  lập nên  .

(s này tuổi trẻ đi đứng nhiều , 48 tui mới n )

Bài thơ chân ông Huỳnh  Đế

S này sanh tại cn ,

Tu hành  đắc quả hơn người thường , Biết đời nên igúp nghĩa thương ,

K tu nhơn đức lo lường ngày sau , Chỗ cha mẹ đặng nào ,

Vợ chồng  thứ nhứt khắc hào ,


 

Đời sau mới đặng vẹn bề ,

Gia đình kc xứ mi hề lập nên .

(số này tu đắc quả, vợ chồng thay đổi một lần mới nên)

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®