tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Quí Dậu Mạng : Kiếm Phong Kim

Cập nhật : 05/07/2014
Qúi Dậu kim mạng kim khăc hiềm, Tánh người cứng cỏi lập nghêm bề ngoài Số phần duyên nợ đổi thay, Quả Tú chiếu, mạng đắng cay nợ tình Có duyên sắc đẹp ba sinh, Nhiều nơi tính lại chung tình khó xong Thiên Đức chiếu mạng phước hông Số người trường thọ tấm lòng trung cang Tâm tánh cứng cỏi vững vàng Miệng thời hay nói chẳng màng sợ ai Bộ niệng không kín hôm nay, Có việc vui miệng nói rày lậu ra Tiền tài y lộc số ta, Cũng là đủ dụng đạo nhà ấm no Tánh hay vui vẻ truyện trò

 

Tuổi : Quí Dậu
Mạng : Kiếm Phong Kim
Nam: thờ Ong Tử vi độ mạng

Nữ: thờ Cửu Thiên  Huyền  Nữ độ mạng.

Đoán xem số mang như

Qúi Dậu kim mạng kim khăc hiềm, Tánh người  cứng cỏi lập nghêm bề ngoài Số phần duyên  nợ đổi thay,

Quả chiếu, mạng đắng cay nợ tình

duyên  sắc đẹp  ba sinh,

Nhiều nơi tính lại chung tình khó xong

Thiên Đức chiếu mạng  phước hông

Số người trường  thọ tấm lòng trung cang

Tâm tánh cứng cỏi vững  vàng Miệng thời hay nói chẳng  màng  sợ ai Bộ niệng không kín hôm nay,

việc vui miệng nói rày lậu ra

Tiền tài y lộc số ta,

Cũng đủ dụng  đạo nhà ấm no

Tánh hay vui vẻ truyện trò


 

Thông minh tánh  sáng  số đo việc m

con lãnh đạm đành cam Không nhờ thân tộc tay làm chắc  ăn Vãng cảnh phát đạt vượng  tăng.

Đến khi lớn tuổi như trăng đêm rằm

Ta nên tích đức noi tâm,

Phải phòng số phạm nhằm lao

duyên  đi đứng ra vào

Việc  khó hóa dễ chuyện  nào cũng xong

Mạng  này co số quyền công, Cũng tài nghệ  trong lòng bàn tay. Ta nên tích đức hậu lai,

Mong nhờ vãng cảnh hưởng  rày vinh vang.

 

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,   việc kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: binh đau trong ngày, hoặc tiếng thị phi rầy , bịnh đau nên cầu

nguyện  Trời phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 2                   Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp: làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ. Điều kỵ: chớ nên can thiếp tin cậy người, việc  đi đường, hoặc di đổi, vợ chồng việc buồn giận với nhau, hoặc   bịnh đau chút ít, sanh việc xung buồn.

 

Tháng 3                   Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp: làm ăn gặp việc  may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việch chi cũng đạng  sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: việc  tranh phản  rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc, trong mình nhức mỏi

chút ít.

 

Tháng 4                   Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiên tài 10 phần đặng 2 phần, cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường nhiều  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc bi ai, hoặc tai nạn, chó

nên đi xa đường, và phòng trộm cắp hao tài, vợ chồng việc  buồn  giận  với nhau, ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  nên đề phòng   cầu nguyền  Trời Phật phò họ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 5                   Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng ng suốt,  dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: tiêng thị phi rầy rà, phòng   động  việc  quan làng hình phạt vợi chồng việc

buồn giận chút ít

 

Tháng 6                   Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.


 

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Điều hạp:  làm ăn tiền i 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý đề phòng,  việc kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin người,  của tiền hao tốn, giữ mình kẻo bị té, hoặc   động việc quan làng.

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc hi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ:   bịnh   đau trong ít ngày,  hoặc   việc  buồn  lo chút  ít, bịnh   đau nên  cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người quyền tước gặp vận may về chức phận, cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ:  chớ nên  can thiệp tin cậy người,  phòng  trộm  cặp hao tài, ngừa  kẻ tiểu  nhơn

phản,  hoặc   bịnh đau chút ít, sanh nhiều việc xung ý  than buồn.

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp  may thạnh vượng tiên tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ:   việc   tranh phản   rầy   trong mình mức  mỏi chút  ít, trong lòng lo tính

nhiều việc.

 

Tháng 10                 Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 2 phần, cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ. Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều  hoặc  đổi dời chỡ ở, phòng   việc  bi ai hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,   vợ chồng   việc buồn giận với nahu, ngừa k tiểu nhơn phản,  nên đề phòng   cầu nguyện Trời phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

 

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần,   cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,  dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng   động  việc quan làng, hình phạt, vợ chồng việc buồn giận chút ít,

tiếng thị phi rầy rà.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

 

Điều hạp: làm  ăn tiền  tài 10 phần đặng 5 phần,  gái thì cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: của tiền   hao tốn, kỵ đi sông sâu ng lớn, giữ mình kẻo bị té, phòng    động

việc quan làng.

Ngày kỵ, hạp của tuổi Quí Dậu

 

NGÀY                          hạp: cầu tài, cầu phước,  kết hông, gặp hung hóa hiền, kỵ: pháp luật, bịnh hoạn, gái hờn chồng.


 

NGỲ   SỬU                         hạp:   thần độ, quới nhơn h trợ, kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự bị té, đi sống, rầu buồn.

NGÀY DẦN                    hạp:  cầu tài, cầu tiên   cứu bịnh, kỵ: bịnh hoạn.

NGÀY MẸO                  hạp: có quới nhơn hộ trợ, k: nghe lời, hùn hạp, đi nhiều, trai hơn vợ, than buồn.

NGÀY THÌN                 hạp:cầu tài, đào đát, tạo chỗ  ở, kỵ:  pháp luật, rầy rà, nhức  mỏi, lo chi phòng thất vọng.

NGÀY TỴ                    hạp:  văn thơ, đơn tờ, nhập hc,  đi đường, kỵ:  kẻ  gian tham, người thân phản, đào đất, trai hờn vợ.

NGÀY NGỌ                  hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hồn, gặp hung hóa hiền, kỵ:  pháp luật rầy rà, gái hờn chồng.

NGÀY  MÙI                    hạp: có thần  độ mạng, kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời hùn hạp,  đi

té, đi sông, quan sự.


NGÀY THÂN


    hạp:  cầu tài, cầu tiên   cứu bịnh, kỵ: bịnh hoạn,


NGÀY DẬU                    hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập hc,  quới nhơn hộ trợ, kỵ:  nghe lời, hùn hạp, gian tham, người phản, đào đất, than buồn.

NGÀY TUẤT                   hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hồn, đào đất, kỵ:  rầy rà, nhức  mỏi, lo nhiều, lo chi phòng thất vọng, gái hờn chồng.

NGÀY HỢI                       hạp:  văn thơ, đơn tờ, nhập  học, đi đường, kỵ:  kẻ  gian tham, người thân phản, đào đất, than buồn, trai hờn vợ.

( Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®