tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi:Ất Hợi Mạng : Sơn Đầu Hỏa

Cập nhật : 05/07/2014
Người lại thầm ghét bất đồng ý ta. Tuổi nhỏ số khắc mẹ cha, Hoặc cha cùng mẹ chịu rày gian nan. Tuổi xuân nhiều việc tai nạn. Khắc hào phu phu không toàn căn duyên. Lỡ duyên buổi trước ưu phiền, Đời sau họi hiệp vẹn tuyền trăm năm Trung niên vãng cảnh tài lâm,

 

 

Tuổi:Ất Hợi

Mạng : Sơn Đầu Hỏa

 

 

Nam: thờ ông Quan Đế Thánh Quân độ mạng Nữ: thờ Cửu Thiên  Huyền  Nữ độ mạng Đoán xem số mạng như

Ấtt Hợi mạng hỏa số ta như vây.

Tuổi Thuỷ mạng  hỏa số này, Mạng cùng với tuổi hai đây khác rày Trong mình bịnh ghẻ chẳng may,

Hoặc thiếu máu huyết hôm nay thân hình.

Người tánh  sáng  lòng  linh, Chưa tới biết trước  ý  tình mau thông duyên tánh khéo lòng,

Người lại thầm ghét bất đồng ý  ta.

Tuổi  nhỏ số khắc  mẹ  cha,

Hoặc cha cùng mẹ chịu rày gian nan.

Tuổi xuân nhiều việc tai nạn.

Khắc hào phu phu không toàn căn duyên.

Lỡ duyên  buổi trước  ưu phiền,

Đời sau họi hiệp vẹn tuyền trăm m

 

 

Trung niên vãng cảnh tài lâm,


 

Nửa đời phát đạt cũng cầm thiếu  chi.

Thường hay mang tiếng thị phi,

Ra vào miệng  lưỡi vậy thì sàm ngôn, Tánh người dưới trọng  trên tôn,

Thiên Thọ chiếu mạng bảo tồn sống lâu

Số này con khẩn con cầu,

Mới   nuôi đặng  ngõ hầu về sau. Đêm nằm giấc mộng chiêm bao,

Thấy thân đặng nhẹ bay mau lừng mình.

Mạng này dễ lập gia đình,

tay cầm của giữ gìn đặng  lâu.

Ta nên tích đức rộng sâu,

Lập nên nghiệp  ngõ hầu thảnh thơi.

 

 

Tháng Giêng                     Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tiên tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,   việc kỵ đề phòng  cũng nhẹ.

Điều kỵ: vợ chồng   việc  hờn giận nhau, có tiếng  thị  phi rầy rà, phòng    động việc

quan làng hình phạt, trong lòng lo tính nhiều việc.

 

 

Tháng 2                   Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần,  người quyền tước gặp việc  may về chức phận,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ: giữ mình kẻo té, phòng   động  việc  quan làng, hoặc của tiền hao tốn

 

 

Tháng 3                   Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

 

 

Điều hạp: làm ăn tiền  tai 10 phần đặng 7 phần   cảnh  duyên   nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui, dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ:  bịnh đau ít ngày, việc  tranh phản  rầy chút ít.


 

Tháng 4


Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92


Điều hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, chớ nên  can thiệp tin cậy người,  của

tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, hoặc đau bịnh chút ít sanh việc xung buồn.


 

Tháng 5


Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.


Điều hạp: làm ăn gặp việc  may thạnh vượng, tiền tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  gia đạo đặng sự an vui

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng, vợ chồng việc  buồn  chút ít trong mình nhức

mỏi ít ngày.

 

Tháng 6                   Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

 

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.


 

 

Điều hạp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần đng 3 phần,  gái thì cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi nên để ý  đề phòng,  dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: phòng   việc  bi ai, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu  nhơn phản,

phòng trộm cấp hao tài, nên đề phòng   cu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

 

Điều hạp: làm ăn tiền  tài 10 phần đặng7 phần, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng suốt,  việc kỵ chút ít đề phòng  cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: vợ chồng   việc buồn giận với nhau, tiếng  thị  phi rầy rà, phòng    động

việc quan làng, trong lòng lo tính nhiều việc.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần,  người quyền tước gặp việc  may về chức phận,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ: chớ nên  can   thiếp tin cậy người,    việc  đi đường,   hoặc  đổi dời chỗ ở,  giữ

mình kẻo bị té, phòng   động  việc  quan làng

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần,   cảnh  duyên  nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui

Điều kỵ: bịnh đau trong ít ngày, kẻ tranh phản rầy chút bịnh đau nên cầu

nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

 

Tháng 10                 Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ: việc  đi đường nhiều, hoặc đổi dời chỗ  ở, chớ nên  can thiệp tin cậy người,   

của tiền   hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, hoặc   bịnh đau chút ít sanh việc xung buồn.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

 

Tuổi đàn : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: tiếng  thị  phi rầy chút ít, vợ chồng việc  buồn  giận chút ít, trong mình

nhức mỏi ít ngày.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều  hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, lo tính việc chi nên  để ý  phòng dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: phòng việc  bi ai, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa trôm cắp hao tài,

 

 

kẻ tiểu  nhơn phản, giữ mình kẻo bị té, nên đề phòng    cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ


 

Ngày kỵ, hạp  của tuổi At Hợi

NGÀY                     hạp: cầu tài, phò  hộ, tạo  chỗ  ở, đào  đất,  (kỵ:  nhức mỏi lo nhiều, lo chi phòng thất vọng,  gái hờn chồng)

NGÀY  SỬU                   hạp: (khộng có) kỵ: kẻ gian tham, người quen phản, đi té, than buồn. NGÀY   DẦN                      ...  hạp:  cầu tài, phò hộ, (kỵ:  pháp luật, tiếng thị phi, lo nhiều, trai hờn vợ, gái hờn chồng)

NGÀY  MẸO              ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  thần đ, quới nhơn trợ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, kỵ té, đi sông, than buồn)

NGÀY  THÌN               ...  hạp:  kết hôn, cầu tiên   cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn,  rầy rà, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  TỴ            ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,   thần  độ mạng, ( kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, hùn hạp,  đi nhiều, than buồn)

NGÀY  NGỌ              ...  hạp:  cầu tài, tạo chỗ ở, đào  đất, ( kỵ: Pháp luật, nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY    MÙI                       ...  hạp:   quới nhơn hộ trợ, (kỵ:  người  thân phản,  kẻ gian tham, quan sự, than buồn)

NGÀY  THÂN                     ...  hạp:  cầu i, chức phận, gặp hung hóa hiền,  (kỵ:  pháp luật, lo nhiều, trai hờn vợ, gái hờn chồng)

NGÀY  DẬU                   ...  hạp:   quới nhơn hộ trợ,  đi đường, (kỵ: nghe lời, hùn hạp,    té, quan sự)

NGÀY  TUẤT                   ...  hạp:  cầu tài, tạo chỗ ở, kết hôn, cầu tiên cứu bịnh,  (kỵ: bịnh hoạn,  rầy rà)

NGÀY  HỢI                    ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, thần  độ mạng (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, hùn hạp,  than buồn)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®