tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Bính Tý Mạng :giang Hạ Thủy

Cập nhật : 05/07/2014
Tuổi cùng với mạng hai đây không toàn Điều Khách chiếu mạng chẳng an Một lần té nặng phải mang tật rầy. Hoặc té sông giếng hôm nay, Sông sâu sóng lớn nạn tai phải phòng Của tiền khó giữ cho xong Tay làm ra của kho mong giữ tròn Thiếu niên tài lộc hao mòn, Trung niên phát đạt lại còn vinh quang Số này tay có quyền ban, Cùng là chức tước gần hàng quới nhơn Đời sanh thanh khiết không sờn

Tuổi : Bính

Mạng :giang Hạ Thủy

 

 

Nam: thờ Cậu Tài, Cậu Quí độ mạng Nữ: thờ Chúa Ngọc Nương độ mạng Đoán xem số mạng như

Bính mạng  Thuỷ số ta như vầy

Tuổi cùng với mạng hai đây không toàn Điều Khách chiếu mạng chẳng an Một lần nặng  phải mang tật rầy. Hoặc sông giếng hôm nay,

Sông sâu sóng lớn nạn  tai phải phòng

Của tiền khó giữ cho xong

Tay làm ra của kho mong giữ tròn

Thiếu niên tài lộc hao mòn, Trung niên phát đạt lại còn vinh quang Số này tay quyền ban,

Cùng chức  tước  gần  hàng  quới  nhơn

 

Đời sanh thanh khiết  không  sờn

Giần hờn để dạ căm hờn nhớ dai.

Miệng nói nhơn nghĩa ai hay, Lòng thời lo vắn lo dài khó phần. To gan lớn mật chẳng cần,

Đến khi nói cọc  không  phân trẻ già.

Không phần chơi bạn  số ta.

Can thiệptin cây việc xong đâu.

Phu thê hội hiệp dáo đầu,

Lỡ duyên  buổi trước  ngõ hầu đời sau

Thông minh chí khí phước o,

Một đời thanh khiết sang giàu bậc trung.

Làm ăn những việc không cùng,

Việc  nhỏ nên đặng  lớn dùng chẳng  xong.

Ta nên tích đức lòng,

Mong nhờ ai hưởng trong vòng vãng niên.

 

 

Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.
Tháng Giêng:


 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường,   vợ chồng   việc buồn giận với nhau, ngừa  kẻ tiểu  nhơn phản,  nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

 

Tháng 2                   Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần,   cảnh duyên  nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,  dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: động  việc  quan làng hình phạt,   tiếng thị phi rầy rà, vợ  chồng    việc

buồn giận chút ít.

 

Tháng 3                   Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

 

 

Điều hạp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần đng 4 phần,  gái thì cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi giữ bực trung tốt

Điều kỵ: của tiền   hao tốn, phòng   động  việc  quan làng, kỵ đi sông  sâu sóng lớn, giữ

mình kẻo bị té.

 

Tháng 4              Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng  3 phần, lo tính việc chi nên  để ý   đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an. Phòng trộm cặp hao tài, bịnh  đau nên

cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

 

Tháng 5              Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

 

Điều  hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  người  tuổi gặp may về chức phận,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ


 

 

Điều kỵ: chớ nên can thiếp tin cậy người,    việc  đi đường,  hoặc  đổi dời, vợ chồng  việc buồn giận chút ít, hoặc   bịnh đau ít ngày, sanh việc xung buồn.


Tháng 6


Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.


 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần,   cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng ng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: kẻ tranh phản  rầy rà, trong lòng lo tính nhiều  việc trong mình nhức

mỏi chút ít.

 

Tháng 7              Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

 

Tuổi đàn : 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần dặng 4 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường, vợ chồng việc buồn giận nhau, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, nên đề phòng cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 8              Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt,  dầu việc  kỵ chút ít, đề phòng cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng, vợ chồng có việc buồn giận chút ít, tiếng  thị

phi rầy rà, hoặc đề phòng  trộm  cắp mất đồ

 

Tháng 9              Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều  hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: chớ nên  can thiệp tin cậy người,   của tiền   hao tồn, phòng   động việc  quan

làng, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té.

 

Tháng 10            Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài  10 phần đặng  3 phần,  lo tính việc chi nên  để ý   đề phòng, dâu việc  kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an, phòng  trộm  cắp hao tài, bịnh  đau

nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

 

Tháng 11            Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần đặng5 phần, người quyền tước gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cy người,  ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, hoặc   bịnh  đau chút

ít, sanh việc xung buồn.

 

Tháng 12            Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

 

Điều hạp: làm ăn gặp  việc may thạnh vượng, tiền tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.


 

Điều kỵ: việc  tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiều  việc,   trong mình nhức mỏi ít ngày

Ngày kỵ, hạp của tuổi Bính

 

NGÀY                        ...  hạp: quới nhơn, văn thơ, đơn tờ, nhập  học  (kỵ: nghe lời, can thiệp, hùn hạp, người quen phản)

NGÀY  SỬU                       ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  đào đất, dời chỗ ở, (kỵ:  rầy rà, gái hờn chồng, nhức mỏi, lo việc chi phòng thất vọng)

NGÀY DẦN                     ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, ( kỵ: trai hờn vợ, người quen phản, đào đất)

NGÀY  MẸO                     ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hôn, gặp hung hóa hiền (kỵ:  pháp luật, rầy rà, bịnh hoạn  gái hờn chồng)

NGÀY   THÌN                     ...  hạp:   thần  hộ mạng,  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi sông, đí té, chó dữ0

NGÀY   TỴ                    ...  hạp:  mỗi việc   hạp  ý, tiên    độ mạng, (kỵ:bịnh hoạn,  cắp trộm gian tham, hung dữ, phá hoại)

NGÀY  NGỌ                  ...  hạp:  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ: nghe lời, hùn hạp,  chồng hờn vợ, xung buồn, đi nhiều)

NGÀY   MÙI                   ...  hạp: cầu  tài,  kết  hôn,  dời chỗ  ở, đào  đất,  (kỵ: pháp luật, tranh rầy,

lo chi phòng thất vọng,  nhức mỏi)


NGÀY  THÂN

trai hờn vợ)


 

...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập hc,  đi đường, (kỵ:  rầy rà, đào đất,


NGÀY   DẬU                       ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hôn, gặp hung hóa hiền,  (kỵ  gian tham, pháp luật, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY   TUẤT                       ...  hạp:   thần  linh hộ mạng, ( kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, nghe lời, can thiệp, xung buồn)

NGÀY   HỢI                           ...  hạp: lo liệu  hạp   ý, cầu tiên   cứu bịnh,  (kỵ:  bịnh hoạn cướp

trộm,  phá hao)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®