tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Kỷ Mẹo Mạng : Thành Đầu Thổ

Cập nhật : 05/07/2014
Sô này tay có quyền bàn. Công danh chức phận người sang yêu vì Không phần chơi bạn số ni. Tin phần can thiệp dễ chi đặng tròn. Đối người trong hau lòng son. Ngày sau trở mặt lai còn phản tâm. Than lộc lãnh thảm buồn thầm Cùng là huynh đệ khó lòng thờ nhau. Vợ chồng đặng hiệp muôn sau, Mới là đặng tốt phước hào bền lâu. Người hay tín ngưỡng nhiệm màu, Yêu lành chuộng phải ngõ hầu thiện tâm. Của phụ ấm ta khó cầm, Dầu có ảnh tàm đường hao ra. Đêm thanh ngớ ngẩn lòng ta, Ngĩ suy buồn tuổi vậy mà quê xưa.

Tuổi : Kỷ Mẹo

Mạng : Thành  Đầu Thổ

 

 

 

Nam: thở Ngũ Công  Vương Phật  độ mạng Nữ: thờ Phật Quan Am độ mạng  Đóan xem số mạng như

Kỷ Mẹo mạng Thổ  số này,

Tuổi cùng với mạng  đặng vầy tương sanh

Khó nuôi thuở nhỏ chẳng lành,

Cực  khổ cha mẹ thường sanh bệnh  rày

Số ta y lộc tiền tài,

Tự nhiên lo đủ ngày ngày thảnh thơi

Ngao du vui vẻ ăn chơi

Người không khổ tri trong đời rảnh rang.

này tay quyền  bàn.

Công danh chức phận người sang yêu

Không phần chơi bạn  số ni.

Tin phần can thiệp  dễ chi đặng tròn.

 

 

Đối người trong hau lòng son.


 

Ngày sau trở mặt lai còn phản tâm.

Than lộc lãnh thảm buồn thầm Cùng huynh đệ khó lòng thờ nhau. Vợ chồng đặng hiệp muôn sau,

Mới   đặng  tốt phước  hào bền lâu. Người hay tín ngưỡng  nhiệm màu,

Yêu lành chuộng  phải ngõ hầu thiện tâm.

Của phụ ấm ta khó cầm, Dầu ảnh tàm đường  hao ra. Đêm thanh ngớ ngẩn lòng ta,

Ngĩ suy buồn tuổi vậy quê xưa.

Không chịu khi thị chẳng ưa, Ai mà khinh bỉ ta chừa người xa. Ta nên tích đức  đó là,

Ngõ hầu phát đạt cửa nhà vinh quang.

 

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ:   binh đau trong ít ngày,  hoặc   động  việc  quan làng,   bịnh  đau nên  cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.


Tháng 2


Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.


Điều  hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phn đặng 3 phần, người  quyền  tước   gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cy người, phòng kẻ tiểu  nhơn phản,  hoặc   bịnh  đau chút

ít, sanh việc xung buồn.


Tháng 3


Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.


Điều  hạp:  làm ăn vẻ gặp may thạnh vượng, tiền  tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: kẻ tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc trong mình nhức mỏi chút

ít.

 

Tháng 4                   Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng   việc   ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

 

nên đi xa đường,  vợ chồng việc  giận  bun nhau, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, phòng trộm cắp mất đồ, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.


Tháng 5


Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94


 

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 7 phần,   cảnh duyên  nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,  dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.


 

Điều kỵ: phòng   động  việc  quan làng hình phạt, tiếng  thị  phi rầy rà, vợ chồng  việc buồn giận chút ít.

 

Tháng 6                   Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

 

 

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

 

 

Điều hạp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần đng 4 phần,  gái thì cảnh  duyên  nợ  vấn vương,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: của tiền  hao tốn, phòng   động  việc  quan làng, kỵ đi sông  sâu sóng lớn, giữ

mình kẻo bị té.

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: bịnh  trong ít ngày,  hoặc   tiếng  thị  phi rầy rà, bịnh  đau nên cầu nguyện

Trời Phật  phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

 

 

Tuổi đàn : 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều  hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phn đặng 3 phần, người  quyền  tước   gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ: chớ nên  can thiệp tin cậy người,  phòng  trộm cắp hao tài,   việc  đi đường,

hoặc  đổi dời, việc  đau chút ít sanh việc xung buồn.

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp: làm ăn gặp việc  may thạnh vượng tiền  tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: việc  tranh phản  rầy rà, phòng   đng việc quan làng, trong lòng lo tính

nhiều việc, trong mình nhức mỏi chút ít.

 

Tháng 10                 Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường, vợ chồng việc buồn giân nhau, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, phòng trộm cắp mất đồ, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

 

 

Tuổi đàn : 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần,    cảnh  duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: tiếng thị phi rầy rà, phòng   động việc quan làng, vợ chồng việc buồn giận

nhau chút ít.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hạp:  làm ăn cẩn thận tiền  tài 10 phần đặng 5 phần. Lo tính việc chi giữ bực trung tốt, việc  kỵ đề phòng  cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  của tiền hao tốn, phòng động  việc  quan làng,

 

 

kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té.


 

Ngày kỵ, hạp  của tuổi Kỷ Mẹo

NGÀY                        ...  hạp:  cầu tài, cầu phước, kết hôn, gặp hung hóa hiền, (kỵ: pháp luật rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  SỬU                  ...  hạp: thần  linh độ mạng, (kỵ: đi té, quan s, đưa tiền ra, cầu tài, đi sông, nghe lời)

NGÀY DẦN                   ...  hạp: mỗi việc bình an, cầu tiên   cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn)

 

 

NGÀY   MẸO                         ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  quới nhơn hộ trợ, (Kỵ:  than buồn, nghe loi, hùn hạp,  người  quen phản, đào đất)


NGÀY   THÌN


...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hôn, đào đất. (Kỵ:  nhức mỏi, lo


nhiều, trành rầy, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY   TỴ                    ...  hạp: thơ tờ, đơn tờ, nhập học,  đi đường,(Kỵ: gian tham, đào đất, trai hờn vợ, người quen phản)

NGÀY   NGỌ                    ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hôn, gặp hung hóa hiền,  (kỵ:  pháp luật, bịnh hoạn thị phi)

NGÀY   MÙI                   ...  hạp: thần  linh độ mạng,  nhập học, hộ trợ,  (Kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi sông, đi té, than buồn)

NGÀY  THÂN                     ...  hạp: mọi việc an vui, cầu tiên   cứu bịnh, (Kỵ:  bịnh hoạn) NGÀY   DẬU         ...  hạp:   quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  nghe lời, kẻ gian tham, đi nhiều, trai hờn vợ, than buồn)

NGÀY  TUẤT                      ...  hạp:  cầu tài, đào đất, yên vui, (kỵ:  pháp luật, rầy rà, lo nhiều, nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  HỢI                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  hc đi đường, (kỵ:trai  hờn vợ, đào đất, đi nhiều, kẻ gian tham, người phản)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®