tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Nhâm Ngọ Mạng: Dương Liễu Mộc

Cập nhật : 05/07/2014
Phải phòng té nặng chịu rày tật thân. Chìm ghe té giếng một lần, Phải phòng sông giếng là phần kỵ ta. Tánh ưa trồng tỉa đó là Tấm lòng rộng rãi ham mà thiên tâm. Cảu tiền ta khó giữ cầm, Làm ra có của lại tầm đường ho. Số khắc cha mẹ dễ nào, Làm cho phụ mẫu lao đao thương hình. Tánh người cần kiệm giữ gìn, Tuổi xuân lận đận gia đình khó nên. Trung niên vãn cảnh vững bền, Lớn tuổi tạo lập đặng nên gia đình.

 

 

Tuổi : Nhâm Ngọ Mạng: Dương Liễu Mộc Nam: thờ ông Tử Vi độ mạng

Nữ: thờ Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Đóan xem số mạng như là, Nhâm Ngọ mạng Mộc số ta như vầy. Tuổi Hỏa mạng  Mộc số này,

Điều khách chiếu mạng chẳng may,
Phải phòng nặng  chịu  rày tật thân. Chìm ghe giếng  một lần,

Phải phòng sông giếng phần   kỵ ta.

Tánh ưa trồng tỉa  đó

Tấm lòng rộng rãi ham thiên tâm.

Cảu tiền ta khó giữ cầm, Làm ra của lại tầm đường  ho. Số khắc cha mẹ  dễ nào,

Làm cho phụ mẫu lao đao thương hình.

Tánh người cần kiệm giữ gìn, Tuổi xuân lận đận gia đình khó nên. Trung niên vãn cảnh vững bền,

Lớn tuổi tạo lập đặng nên gia đình.

Số ta gần đặng người vinh,

 

Hoặc quyền tước thân tình người sang.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng Giêng


Vợ chồng sum hiệp vẹn toàn,

Trên  hoà dười thuận  đôi đàng yêu thương.

Hào con cũng đặng kiết tường,

Sanh nhiều  nuôi dễ an khương thạnh hành.

Thông linh lòng dạ hiền lành,

Ra nơi công chúng đặng rành trí lo.

Tuổi xuân khổ nhọc  lần dò, Nhiều Điều tai ách như đò đi sông. Khá nên dưỡng đức bền lòng,

Ngày sau đặng hưởng phước hồng thảnh thơi.

Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.


 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu  nhơn phản, vợ chồng việc buồn giận nhau, nên đề phòng cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 2                   Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần, va cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,  dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng   động  việc  quan làng,  và có tiếng  thị  phi rầy rà, vợ chồng   việc buồn

giận nhau chút ít.

 

Tháng 3                   Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,   việc kỵ đề phòng  cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên  can thiệp tin cậy người,  của tiền hao tốn, k đi sông  sâu sóng  lớn, giữ

mình kẻo bị té, phòng   động  việc  quan làng.

 

Tháng 4                   Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 3 phần, lo tính việc chi nên để ý  đề phòng,  dầu việc kỵ cũng đặng nhẹ

 

Tháng 5                   Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều  hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phn đặng 4 phần, người  quyền  tước   gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cy người, phòng kẻ tiểu  nhơn phản,  hoặc   bịnh  đau chút

ít, sanh việc xung buồn.


Tháng 6


Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.


 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.


 

Điều kỵ: kẻ  tranh phản  rầy rà, trong mình nhức  mỏi chút ít, trong lòng lo tính nhiều việc.

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu  nhơn phản, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, nên đề phòng cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

 

Điều hạp: làm  ăn thạnh vượng tiền  tài 10 phần đặng 6 phần   cảnh  duyên   nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng hình phạt, vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít,

tiếng thị phi rầy rà, hoặc   trộm  cặp  hao tài.

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

 

Điều hạp: làm  ăn tiền  tài 10 phần đặng 5 phần,  gái thì cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi giữ bực trung tốt.

Điều kỵ: của tiền   hao tốn, phòng   động  việc  quan làng, kỵ đi sông  sâu sóng lớn, giữ

mình kẻo bị té.


Tháng 10


Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.


 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài  10 phần đặng  4 phần, lo tính việc chi nên  để ý   đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ

Điều kỵ: bịnh  đau trong mình không đặng an, phòng trôm cặp hao tài, bịnh  đau, nên

cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

 

Tuổi đàn : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều  hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phn đặng 3 phần, người quyền tước gặp


việc may về chức phận,


cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.


Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  vợ chồng việc buồn giận nhau, việc  đi đường hoặc đổi dời, bịnh đau chút ít sanh việc xung buồn.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

 

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp: làm  ăn gặp  việc may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: kẻ tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiều  việc,   trong mình nhức mỏi

chút ít.

Ngày kỵ, hạp của tuổi Nhâm  Ngọ

 

NGÀY                        ...  hạp: quới  nhơn hộ trợ ( Kỵ: nghe lời, hùn hạp,  đi nhiều, trai hờn vợ, xung buồn)


 

NGÀY  SỬU                    ...  hạp:  cầu tài, kết hôn, đào đất (kỵ: phép luật, tranh rầy, nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY DẦN                      ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, (kỵ:  người thân phản, đào đất, trai hờn vợ, buồn than)

NGÀY  MẸO                     ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hôn, (kỵ: phép luật, rầy rà, gái hờn

chồng)


NGÀY  THÌN

đi sông)


 

...  hạp: có thần  độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu i, quan sự, nghe lời,


NGÀY  TỴ                ...  hạp:  cầu tiên   cứu bịnh, (kỵ:bịnh hoạn, kẻ gian tham)

NGÀY  NGỌ                  ...  hạp: văn thơ, đơn tờn, nhập học,  quới nhưon hộ trợ  (kỵ: nghe lời, hùn hạp,  can thiệp, ác nhơn phản, xung buồn)

NGÀY   MÙI                   ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  đào đất, (kỵ: tranh rầy, nhức mỏi, gái hờn chồng, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  THÂN                      ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đương, (kỵ: người quen phản, dời chỗ  ở, trai hờn vợ)

NGÀY   DẬU                      ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  kết hôn, gặp hung hóa hiền,  (kỵ:  phép luật,  kẻ gian tham, gái hờn chồng,  bịnh  hoạn)

NGÀY   TUẤT                       ...  hạp:   thần  độ mạng,  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, đi té, quan sự, than buồn, đi sông)

NGÀY  HỢI                        ...  hạp:  cầu tiên cứu bịnh,  làm ăn trung bình (kỵ:  kẻ gian tham,

bịnh hoạn)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®