tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi : Quí Mùi Mạng: Dương Liễu Mộc

Cập nhật : 05/07/2014
Lương duyên cách trở số ta. Nhiều nơi duyên nợ vậy màkhó song. Đến sau loan phụng chung phòng, Gặp nơi hào phú phước hồng bền lâu. Rộng lòng vui vẻ ngõ hầu, Cứu người rồi lại đáo đầu không ơn. Cửa nhà dời đổi nguồn cơn, Cách xử cha mẹ dời chơn xứ người. Mới là tạo lập tốt tươi,

 

 

 

 

Tuổi : Quí Mùi Mạng: Dương Liễu Mộc Nam: thờ ông Tử Vi độ mạng

Nữ: thờ Cửu Thiên  Huyền  Nữ độ mạng

Đoán xem số mạng như là,

Quí Mùi mạng  Mộc số ta như vầy.

Tuổi Thổi mạng  Mộc số này,

Tuỏi cùng với mạng  đặng vầy tương sanh.

Thái Dương chiếu mạng khôn lanh, Trí sáng mau hiểu tài lành tâm linh.

Long thần  độ mạng  kết linh, Của tiền phát đạt giữ gìn trong tay. Không chịu nói dối với ai,

Nói sao vậy việc  rày đinh ninh. Chẳn  chịu  nói phạm  đến mình,

Nặng  lời nhiều tiếng nghĩa tình dứt xa.

 

 

 

Lương duyên  cách trở số ta. Nhiều nơi duyên  nợ vậy màkhó song. Đến sau loan phụng chung phòng, Gặp nơi hào phú phước  hồng bền lâu. Rộng lòng vui vẻ ngõ hầu,


 

Cứu người  rồi lại đáo đầu không  ơn.

Cửa nhà dời đổi nguồn  cơn, Cách xử cha mẹ  dời chơn xứ người. Mới tạo lập tốt tươi,

Đặng nên nghiệp vui cười vinh quang.

Số đau ghẻ chẳng an,

Hoặc thiếu máu huyết thường  mang nhức mình.

con lãnh dạm nhơn tình,

Khó nương nhờ cậy tự mình lập nên.

Việc làm chẳng định trước bền, Muốn làm làm đại nên quản gì. Nên làm Am đức vậy thì,

Gia đình phát đạt mạng  tuỳ đức sanh.

 

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn cso gặp việc may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau, trong mình nhức mỏi chút ít.


Tháng 2


Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.


Điều  hạp:  làm ăn cẩn thận tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, người  quyền  tước   gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng việc ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền hao tốn, ngừa

kẻ tiểu  nhơn phản, kỵ đi sông sâu sóng lớn, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 3                   Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng  suốt,  dầu việc  kỵ chút ít cũng đặng qua

Điều kỵ: việc  tranh phản rầy rà, vợ chồng   việc buồn giận nhau chút ít, phòng   

động việc quan làng.

 

Tháng 4                   Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

 

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời ch ở,  phòng có động việc quan làng,  giữ

mình kẻo bị té, sanh việc lo buồn.

 

Tháng 5                   Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  dầu  việc kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày,   trong lòng lo tính nhiều  việc,   bịnhd dau nên cầu

nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 6                   Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.


 

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều  hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phn đặng 4 phần,  gái cảnh  duyên  nợ vấn vương,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,   phòng  trộm  cặp hao tài, ngừa  kẻ tiểu nhơn

phản,  hoặc   bịnh đau chut ít, sanh việc xing buồn.

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hạp: làm  ăn gặp  việc may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, dầu gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng việc  buồn  giận  nhau chút ít, trong mình nhức mỏi ít ngày.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

 

Tuổi đàn : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều  hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phn đặng 3 phần, người  quyền  tước   gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng   việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu  nhơn phản,

của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo  bị té, việc đi đường nhiều hoặc đổi dời. Nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều  hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  dầu  việc kỵ chút ít đề phòng  cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: việc  tranh phản rầy rà, vợ chồng có việc buồn giận nhau, phòng động việc

quan làng hình phạt.

 

Tháng 10                 Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ, việc  kỵ đè phòng  cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: việc  đi đường nhiều, hoặc  đổi dời ch ở,  phòng   động việc quan làng,  giữ

mình kẻo bị té, sanh việc lo buồn.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

 

Tuổi đàn : 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

 

 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần,   cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt.

Điều kỵ: bịnh  đau trong ít ngày, vợ chồng việc buồn giận nhau chút ít, trong lòng lo

tính nhiều việc, bịnh đau nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý  đề phòng, dầu việc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,   phòng  trộm cặp hao tài, hoặc   bịnh  đau ít

 

 

ngày, sanh việc xung buồn.


 

Ngày kỵ, hạp  của tuổi Qúi Mùi

NGÀY                        ...  hạp: cầu tiên cứu bịnh, (kỵ: bịnh hoạn,  nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY  SỬU                      ...  hạp: (không  có), (kỵ:  nghe lời, phòng  gian tham, xung buồn, hùn hạp)

NGÀY DẦN                     ...  hạp: cầu  tài,  kết  hôn,  dời chỗ  ở, đào  đất, (kỵ:  nhức mỏi, trai hờn vợ, lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  MẸO                    ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  thần  độ mạng, quới nhớn  hộ trợ, (kỵ:đưa  tiền ra, người thân phản, đi sông, quan sự)

NGÀY  THÌN                    ...  hạp:  cầu i, cầu phước,  gặp hung hóa hiền,  (kỵ:phép  luật, rầy rà, gái hờn chồng,  lo nhiều)

NGÀY  TỴ                   ...  hạp: văn thơ, đơn tơ, nhập học, đi đường, (kỵ:  kỵ té, quan sự,  dởi

chỗ  ở, than buồn, đào đất)


 

 

NGÀY   NGỌ                    ... hoạn, lo nhiều)


 

 

hạp:  cầu tài, tạo chỗ  ở, đào  đất,  cầu  tiên cứu bịnh  (kỵ:  bịnh


NGÀY   MÙI                    ...  hạp: thần  đ mạng, quới nhơn hộ trợ, (kỵ: đưa tiền ra, càu tài, nghe lời, phòng  gian tham, ác nhơn hại)

NGÀY  THÂN                     ...  hạp:  cầu tài, kết hôn, tào chỗ ở, đào  đất,  (kỵ: nhức mỏi, trai hờn

vợ, lo chi phòng thất vọng)


NGÀY   DẬU


...  hạp:   thần  độ mạng, quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, người


quen phản, cầu tài, đi té, đi sông đi nhiều)

NGÀY  TUẤT                     ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  gặp hung hoá hiền,  (kỵ:  phép luật, rầy rà, bịnh hoạn,  gái hờn chồng)

NGÀY  HỢI                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, (kỵ: tạo chỗ ở, quan sự,

đi té, than buồn)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®