tư vấn bao la vạn sự

Diễn cầm tam thế - Căn duyên tiền định

Tuổi: Giáp Thân Mạng: Tuyền Trung Thủy

Cập nhật : 05/07/2014
Miệng linh nòi trước những lời, Những Điều hung kiết nói thời chẳng sai. Số có quyền tước trong tay. Gần người sang trọng ý rày mến thương. Giữ thân số phận bất lương, Một lần té nặng bị thương tật rày. Số ta y lộc tiền tài, Gia đình no đủ hôm nay an toàn. Tánh tình hòa thuận tâm khoan, On nhu mềm mỏng là đàng thiện lương Tuổi xanh vận tơ gió sương, Ngữa nghiêng đôi độ là đường khổ tâm. Trung niên vãng cảnh tài lâm, Lớn tuổi phát đạt của cầm bền lâu. Không phần chơ bạn ngõ hầu, Tin cậy tử tế đáo đầu phản tâm Đệ huynh cốt nhục tình thâm, Nghĩa tình ấm lạnh có cầm như không. Số trai có khắc con dòng,

Tuổi: Giáp Thân

Mạng: Tuyền Trung Thủy

 

 

Nam: thờ ông Quan Đế Thánh Quân độ mạng
Nữ: thờ Cửu Thiên  Huyền  Nữ độ mạng Đoán xem số mạng như là,

Giáp Thân mạng  Thủy số ta như vầy.

Tuổi Kim mạng  Thủy số này,

Tuổi cùng với mạng  đặng vày tương sanh.

Số người  đặng  hưởng  tu hành,

Ít khi cực  khổ phước lành thảnh thơi.

Miệng linh nòi trước  những  lời, Những Điều hung kiết nói thời chẳng  sai. Số quyền tước trong tay.

Gần người sang trọng ý  y mến thương.

 

Giữ thân  số phận  bất lương, Một lần nặng  bị thương tật rày.  Số ta y lộc tiền tài,


 

Gia đình no đủ hôm  nay an toàn. Tánh tình hòa thuận tâm khoan,

On nhu mềm mỏng đàng thiện lương

Tuổi xanh vận gió sương,

Ngữa nghiêng đôi độ đường khổ tâm.

Trung niên vãng cảnh tài lâm, Lớn tuổi phát đạt  của cầm bền lâu. Không phần chơ bạn ngõ hầu,

Tin cậy  tử tế đáo đầu phản tâm

Đệ huynh cốt nhục  tình thâm, Nghĩa tình ấm lạnh   cầm  như không. Số trai khắc  con dòng,

Bằng số gái phải  phòng khắc phu.

Mạng này lớn tuổi đi tu.

Xuất gia đầu Phật ngao du cửa thuyền.

Ta nên tiện tánh tâm kiên,

Nhẹ Điều khắc kỵ đặng yên gia đìng.

 

Tháng Giêng          Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

 

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc  quan người   quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, chớ nên  can thiệp tin cậy người,  của

tiền   hao tốn, kỵ đi sông  sâu sóng  lớn, hoặc   bịnh đau chút ít, sanh việc xung buồn.

 

`        Tháng  2                    Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hạp: làm ăn việc  gặp may thạnh vượng tiền  tài 10 phần dặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: phòng   động  việc  quan làng, phòng  trộm  cắp mất đồ, hoặc  vợ chồng   việc

buồn chút ít.

 

Tháng 3                   Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

 

Điều hạp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần đng 3 phần,  gái thì cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi nên để ý  đề phòng,   việc  k cũng đăng nhẹ.

Điều kỵ: phòng   việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu  nhơn phản,

nên đề phòng cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 4                   Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phàn, lo tính việc chi giữ bực trung tốt, việc kỵ đề phòng  cung đặng qua.

Điều kỵ: vợ chồng   việc  buồn  giận nhau, tiếng  thị  phi rầy rà, phòng    động việc

quan làng hình phạt, trong lòng lo tính nhiều việc.

 

Tháng 5                   Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.


 

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 5 phần,  người quyền tước gặp việc  may về chức phận,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên  can thiệp tin cậy người,   của tiền   hao tốn, phòng   động việc  quan

làng,   việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, giữ  mình kẻo bị té.

 

Tháng 6                    Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều  hạp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đựng 7 phần,    cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: bịnh đau trong ít ngày, việc  tranh phản rầy rà.

 

Tháng 7                   Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hạp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  cầu việc quan người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, chớ nên  can thiệp tin cậy người,  của

tiền   hao tốn, kỵ đi sông  sâu sóng  lớn, hoặc   bịnh đau chút ít, sanh việc xung buồn.

 

Tháng 8                   Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hạp: làm ăn gặp việc  may thạnh vượng tiền  tài 10 phần dặng 8 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: phòng  trộm  cắp mất đồ, và có tiếng  thị  phi rầy rà, hoặc  vợ chồng   việc buồn

giận nhau chút ít.

 

Tháng 9                   Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

 

Điều hạp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng  2 phần, lo tính việc chi nên  để ý   đề phòng, dầu việc  k cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: phòng   việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa k tiểu nhơn phản,

giữ mình kẻo bị té, nên đề phòng   cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

 

Tháng 10                 Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung tốt,  dầu  việc kỵ đề phòng  cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng    động  việc quan làng hình phạt, vợ chồng có việc buồn giận nhau,

tiếng thị phi rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc.

 

Tháng 11                 Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hạp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần,  người quyền tước có gặp việc may về chức phận,  cầu việc quan người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng động  việc  quan làng,   giữ mình khỏ bị té, hoặc  đau chút ít.

 

Tháng 12                 Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

Tuổi đàn : 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

 

Điều hạp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần,   cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

 

Điều kỵ: việc  tranh phản  rầy rà, bịnh đau trong ít ngày, phòng  trộm cắp mất đồ.


 

Ngày kỵ, hạp của tuổi Giáp Thân

 

NGÀY                        ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  quới nhơn hộ trợ, (kỵ: đi té, quan sự, than buồn)


NGÀY  SỬU                         ...


hạp:  kết hôn, cầu tiên   cứ bịnh,   (kỵ:bịnh hoạn  rầy rà, gian


tham, lo chi phòng thất vọng)(

NGÀY DẦN                    ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, thần  độ (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, than buồn)

NGÀY  MẸO                     ...  hạp: cầu i, tạo chỗ ở, đào  đất,(kỵ: phép luật, gian tham, nhức mỏi, lo phòng thất vọng, trai hờn vợ.)

NGÀY   THÌN                     ...  hạp: quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  quan sự, người thân phản, than buồn nhiều)

NGÀY   TỴ                      ...  hạp:  cầu tài, cầu phước,  gặp hung hóa hiền,  (kỵ:  phép luật, lo nhiều,  rầy rà, trai hờn vợ, gái hờn chồng)

NGÀY  NGỌ                  ...  hạp: thần  độ mang, quới nhơn hộ trợ,  (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, quan sự, đi sông, đi nhiều)

NGÀY   MÙI                     ...  hạp:  cầu tài, to chỗ  ở, kết  hôn,  cầu  tiên cứu bịnh,  (kỵ:  bịnh hoạn,  rầy rà)

NGÀY  THÂN                       ...  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,   thần  độ mạng, (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, đào đất, than buồn)

NGÀY  DẬU                    ...  hạp:  cầu tài, cu phước,  đào đất, gặp hung hóa hiền, (kỵ: kẻ gian tham, nhức mỏi, gái hờn chồng,  lo chi phòng thất vọng)

NGÀY  TUẤT                   ...  hạp: không (kỵ: đi té, phòng  người  quen phản, than buồn) NGÀY  HỢI                                                 ...  hạp:  cầu i, cầu phước,  gặp hung hoá hiền, ( kỵ:  phép luật, lo nhiều,  rầy rà, trai hờn vợ, gái hờn chồng)

(Điều kỵ, hạp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®